Home About Browse Search
Svenska


Gabrielsson, Jacob, 2017. Skogsbruksplan som köpverktyg. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
407kB

Abstract

Av Sveriges 330 000 privata markägare är det ca 15 000 som levererar virke till Holmen skog. Ungefär 25 % av volymen i Holmens totala virkeshandel kommer från privata skogsägare. Skogsbruksplanen är ett viktigt hjälpmedel för skogsägaren samtidigt som den är ett stöd för virkesköpare vid rådgivning och virkesanskaffning. Skogsbruksplanens utveckling fokuseras i dagsläget på digitala versioner och är ett område med en spännande framtid. Målet med examensarbetet är att finna synpunkter på och förslag för hur Holmens skogsbruksplan och interna system bör utvecklas. För att uppnå detta genomfördes kvalitativa intervjuer med tre grupper: virkesköpare, planansvariga och markägare.

Studien visar på att det finns en tydlig utvecklings- och förbättringspotential för Holmens digitala skogsbruksplaner och interna system. En rad synpunkter och förslag på nya funktioner i digitala skogsbruksplaner och interna system erhölls från de kvalitativa intervjuerna.

Synpunkter och förslag kopplas till artiklar och teorier för att klargöra hur förtroendet i relationen mellan markägare och virkesköpare kan skapas, utvecklas och bibehållas med skogsbruksplanen som verktyg.

Skogsbruksplanen är ett bra köpverktyg som underlättar översikt och argumentation av föreslagna åtgärder. För att förbättra och utveckla skogsbruksplanens potential som resurs krävs marknadsföring, utbildning, gemensamma arbetssätt och en vidare utveckling av digitala funktioner.

,

Of Sweden’s 330 000 private forest owners approximately 15 000 delivers timber to Holmen skog. About 25 % of the volume of Holmens total timber trading comes from private forest owners. The forest management plan is an important tool for the private forest owner and simultaneously it is a support for the timber buyers on counseling and timber supply. The development of the forest management plan is today focused on digital versions and it is an area with an interesting future. The goal for this master thesis is to find comments on and suggestions for the development of Holmens forest management plan and internal systems. To achieve this goal qualitative interviews were carried out with tree groups: timber buyers, internal personnel in charge of forest management plans and private forest owners.

This study shows that there is a clear potential for development- and improvement of Holmens digital forest management plans and internal systems. A number of thoughts and ideas for new functions in the digital forest management plans and internal systems were given from the qualitative interviews.

The thoughts and ideas is connected to relevant articles and theories to clarify how trust in the business relationship between private forest owners and timber buyers can be created, develop and be maintained with the forest management plan as a tool.

The forest management plan is a good purchase tool which facilitate the overview and argumentation of suggested silvicultural treatments. To improve and develop the forest management plans potential as a resource there is a need of marketing, education, mutual work procedure and further developing of digital functions.

Main title:Skogsbruksplan som köpverktyg
Authors:Gabrielsson, Jacob
Supervisor:Wilhelmsson, Erik
Examiner:Lind, Torgny
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:471
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:virkesköp, affärsrelationer, privata skogsägare, fältstöd, skoglig planering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6439
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6439
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:22 Jun 2017 08:52
Metadata Last Modified:22 Jun 2017 08:52

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics