Home About Browse Search
Svenska


Bengtsson, Axel, 2017. Skonsam markberedning för virkesproduktion och andra ekosystemtjänster. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
746kB

Abstract

I svenskt skogsbruk markbereds maskinellt ca 140 000 hektar årligen i avsikt att åstadkomma en gynnsam etablering för frön eller plantor. Markberedning är i idag i fokus då markpåverkan ofta blir större än vad det behöver vara för att skapa bra etableringsmöjligheter. En förutsättning för att använda mer skonsam markberedning är att varken etableringsfas eller långsiktig produktion påverkas alltför negativt. I denna studie har därför beståndsutveckling i etablerade 15-åriga bestånd i röjningsfas som föryngrats efter markberedning med Huminmix, en av de mest skonsamma metoder som prövats storskaligt, jämförts med föryngring efter harvning. Resultaten visade ingen signifikant skillnad mellan metoderna varken för stamantal/ha eller medelhöjd. Generellt var antalet huvudstammar per ha högre än Holmens krav för ett lyckat resultat. Efter plantering var stamdiametern i marknivå ca 22 % signifikant högre i Huminmixbestånd än i harvade bestånd. Stamantalet i sådda bestånd minskade för harvning med ökad bonitet medan det för Huminmix tenderade att vara opåverkat av bonitet. Lövandelen var signifikant högre i sådda bestånd markberedda med harvning jämfört med Huminmixbestånden (32 vs 14 %), vilket påverkar röjningskostnaden för harvning negativt. Andel initialt störd mark var mer än tre gånger högre för harvning, vid inventeringen visade sig humustjockleken i den initialt störda delen vara 40 % högre för Huminmix- än för harvade bestånd. I studien analyserades med hjälp av GIS-programmet Arcmap även vilka områden i Sverige där en skonsammare markberedning kan vara att föredra för att inte negativt påverka andra ekosystemtjänster. Analysen visade att större hänsyn bör tas speciellt från Dalälven och norrut. Idag verkar det dock inte finnas något direkt samband mellan skogsbrukets operativa val av markberedningsmetod och krav på skonsamhet. En övergripande slutsats är att det bör vara möjligt att möta framtidens krav ang. virkesproduktionen och andra ekosystemtjänster, på undersökta marktyper, genom teknisk utveckling som inte medför mer markpåverkan än det studerade Huminmix-alternativet.

,

In Swedish forestry, approximately 140,000 hectares of land are mechanically scarified annually in order to achieve a favorable establishment for seeds and seedlings. Soil preparation is today in focus, as soil impact is often greater than it needs to be in order to create good establishment opportunities. A prerequisite for using more gentle soil preparation is that neither establishment nor long-term production is affected too negatively. In this study, stand development in seeded and planted stands15 years after soil preparation with Huminmix, one of the gentlest methods used in large scale, was compared to regeneration after conventional disc trenching. The results showed no significant difference between the methods neither for the number of main stems per hectare, nor for average main stem height. The number of main stems per ha was generally high, well exceeding the number needed to classify the result as successful according to the landowner Holmen Skog. After planting, the stem diameter at ground level was about 22% significantly higher in Huminmix stands than in disc trenching stands. The total number of stems per ha decreased with increasing site productivity for disc trenching stands while there was no such tendency for Huminmix stands. The quota of number of deciduous tree stems in percentage of total stems per ha, for direct seeding, was significantly higher in in disc trenching stands than in Huminmix stands (32 vs 14%), which negatively affects the clearing cost in disc trenching stands. Percentage of initially disturbed soil was more than three times higher for disc trenching and the humus thickness in the initially disturbed part was 40% higher for Huminmix than for disc trenching stands. In the study, the GIS program Arcmap was used to find areas in Sweden where a more gentle soil preparation might be preferable to not adversely affect other ecosystem services. It seems that greater consideration should be taken especially from Dalälven and northwards. Today, there seems to be no direct correlation between forestry's operational choices of soil preparation methods and demands for maintaining other ecosystem services than wood production. A general conclusion is that it should be possible to meet future requirements regarding wood production and other ecosystem services, on investigated land and soil types, through technological development that does not cause more ground impact than the studied Huminmix option.

Main title:Skonsam markberedning för virkesproduktion och andra ekosystemtjänster
Authors:Bengtsson, Axel
Supervisor:Bergsten, Urban
Examiner:Nordfjell, Tomas
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2017:8
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:Markstörning, humus, beståndsutveckling, harv, Huminmix
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6457
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6457
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forest engineering
Language:Swedish
Deposited On:26 Jun 2017 13:05
Metadata Last Modified:09 Oct 2018 09:58

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics