Home About Browse Search
Svenska


Jenny, Jansson and Sara, Karlsson, 2017. Restorativa sjukhusmiljöer : betydelsen av utemiljöns utformning och storlek. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

Naturen har betydelse för människans tillfrisknande och välmående och därför kan naturens olika egenskaper efterliknas i utformning av utemiljöer för att ge hälsofrämjande effekt.Det är högst relevant i sjukhusmiljöer där ett stort antal människor är i behov av välgörande miljöer. Samtidigt som studier visar att grönytor ger positiva effekter för hälsan pågår det förtätning i städerna. Förtätningen leder till att det ofta byggs på befintliga grönytor, och därmed försvinner eller förminskas grönområdena vid sjukhusen.

Syftet med detta arbete var att studera utemiljöns storleks betydelse i relation till innehåll och utformning av restorativa miljöer. Målet var att undersöka vilka miljöegenskaper som är viktiga för restorativa upplevelser och hur dessa egenskaper samverkar med ytans storlek.Att studera om ytans storlek har betydelse för den restorativa upplevelsen är av värde för att veta vad den urbana miljön och i detta fall sjukhusområden, går miste om när grönytorminskar.

En litteraturstudie kombinerades med fallstudier på Rigets Have, Rigshospitalet iKöpenhamn och Slingan, Ryhovsområdet i Jönköping, två utemiljöer som skiljer sig åt i storlek och utformning. I fallstudien gjordes en bedömning om huruvida miljöegenskaper som enligt litteraturstudien visats vara viktigt för den restorativa upplevelsen, kunde upplevas på de två olika sjukhusområdena.

Resultat av litteraturstudie så väl som fallstudie är att restorativa upplevelser kan förminskas i utemiljöer som är alltför storleksmässigt begränsade. Begränsade ytor på grönområden är ett stort problem vid just sjukhus där det finns ett omfattande behov av utemiljöer av restorativ karaktär. Begränsade ytor har även högre sannolikhet att påverkas negativt av störande “grannmiljöer” (exempelvis vägar) än större grönytor, som själva kan gränsa av mot störningningsobjektet.

,

Nature has an effect on human recovery and well-being and for that reason characteristics of nature can be imitated in outdoor environments to give health promotive effects. This is relevant for hospital environments where a large group of people are in need of beneficial environments. At the same time as studies show that green areas gives positive effects on health a densification in the cities is in progress. Densification is common in the green areas of cities and it leads to green areas being reduced in size or completely eliminated.

The purpose of this bachelor thesis was to study the outdoor environment size in relation to the content and formation of restorative environments. The goal was to studywhich environmental characteristics are important for restorative experiences and how these characteristics co-operate with the size of the environment. Studies about whether the size influences the restorative experience is of value since it can show what the cities is missing out on when the green areas reduces.

A literature study was combined with case studies at Rigets Have, Copenhagen and Slingan, in the area of Ryhov in Jönköping; two outdoor environments that differs in size and formation. In the case studies it was assessed whether or not the environmental characteristics that were found to be important for a restorative experience in the literature study, could be experienced in the two different hospital areas.

The result of the literature study as well as the case studies have shown that size and design are important for the experience of restorative environments. Limited size is a big problemin hospital areas since there is a big need of restorative environments there. Areas of limited size also have bigger likelihood of being negatively affected by disturbing “neighbouringareas” (for example roads) then bigger areas, which by themselves create a border and distance to the disturbing object.

Main title:Restorativa sjukhusmiljöer
Subtitle:betydelsen av utemiljöns utformning och storlek
Authors:Jenny, Jansson and Sara, Karlsson
Supervisor:Anna, Bengtsson
Examiner:Petra, Thorpert
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Miljöpsykologi, förtätning, storlek, sjukhusutemiljö, hälsofrämjande utemiljöer, naturlika miljöer, restorativ design
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6445
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6445
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:22 Jun 2017 11:34
Metadata Last Modified:22 Jun 2017 11:34

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics