Home About Browse Search
Svenska


Larsson, Emil, 2017. Resistensförädling av höst- och vårraps i Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Crop Production Ecology

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I denna litteraturstudie har en genomgång gjorts av viktiga svampsjukdomar i svensk rapsodling och hur resistensförädlingen av raps (Brassica napus L.) har bedrivits i Sverige och internationellt. Syftet var att få mer kunskap om svampsjuk- domarna, om hur resistensförädling bedrivs, varifrån man hämtar resistenta egen- skaper samt vilka sjukdomar man vill att de nya sorterna ska vara resistenta mot. Inom svensk förädling av raps har man använt sig av metoder som korsningsföräd- ling och upprepade urval för att ta fram sorter med önskvärda egenskaper. Kors- ningar har gjorts med andra arter från släktet Brassica spp. Arter som ingår i släktet Brassica spp. är bl.a. raps (Brassica napus L.), rybs (Brassica rapa L.), kål (Bras- sica oleraceae L.), etiopisk kål (Brassica carinata A. Braun), svartsenap (Brassica nigra L.) och sareptasenap (Brassica juncea L.). Växtförädlingsföretaget W. Wei- bull AB startade ett projekt år 1985 med målet att få fram resistenta sorter av höst- och vårraps. År 1993 gick företaget Svalöf AB ihop med W. Weibull AB och bil- dade Svalöf Weibull AB. Förädlingsarbetet inriktade sig på att få resistenta sorter mot fyra svampsjukdomar: bomullsmögel (Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary.), kransmögel (Verticillium dahliae Kleb.), torröta (Phoma lingam (Tode ex Schw.) Desm.) och klumprotsjuka (Plasmodiophora brassicae Woronin.). I föräd- lingsarbetet för resistens mot bomullsmögel använde man sig av japanska höstraps- sorter för att föra över resistensgener till svensk vårraps. En viss förbättring av resistensnivån erhölls då hos vårraps. Förädling för resistens mot kransmögel gick bra då man fick fram resistenta sorter med låga halter av erukasyra och glukosin- olater, men de gav dessvärre inte så hög avkastning. Förädling och framtagning av resistenta sorter mot torröta lyckades med hjälp av sexuella hybrider mellan vår- raps, sareptasenap och etiopisk kål. Även rapssorter med både rasspecifik resistens och bred resistens mot klumprotsjuka fick man fram i förädlingsarbetet. De rasspe- cifika sorterna var dock inte tillräckligt bra på lång sikt och blev så småningom angripna av klumprotsjuka. År 2008 bildades Lantmännen SW Seed AB och år 2009 startade de ett förädlingsprogram för höstraps tillsammans med det franska företaget Florimond Desprez och det engelska företaget Elsoms Seeds. I detta för- ädlingsprogram fick man fram sorten Mascara år 2013 som har god motståndskraft mot kransmögel och torröta. År 2014 köpte företaget Syngenta den del av föräd- lingsprogrammet som berörde höstraps. Inom Lantmännen SW Seed AB arbetar man numera enbart med förädling av vårraps rörande bland annat resistens mot klumprotsjuka. Resistenta sorter mot kransmögel, torröta och klumprotsjuka finns nu tillgängliga på marknaden.

,

A literature review was made to study how breeding for resistance against fungal diseases in oilseed rape (Brassica napus L.) has been performed in Sweden. The purpose of this study was to understand how breeding for resistance is carried out, where resistant plant material has been found and which pathogens the new varie- ties are resistant against. In Swedish plant breeding for disease resistance a series of methods have been used like cross-breeding and repeated selection to develop vari- eties with desirable abilities. Cross-breeding has been made with other species from Brassica spp. Species that are included in the genus of Brassica spp. are for exam- ple rapeseed (Brassica napus L.), turnip rape (Brassica rapa L.), cabbage (Brassica oleracea L.), Ethiopian kale (Brassica carinata A. Braun), black mustard (Brassica nigra L.) and Indian mustard (Brassica juncea L.). The plant breeding company W. Weibull AB started a project in 1985 with the goal to develop resistant varieties of winter and spring rapeseed. In 1993 the company Svalöf AB merged with W. Weibull AB and Svalöf Weibull AB was created. They had a project which focused on developing resistant varieties of rapeseed against four fungal diseases: white mold (Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary.), verticillium wilt (Verticillium dahl- ia Kleb.), dry rot (Phoma lingam (Tode ex Schw.) Desm.) and club root (Plasmodi- ophora brassicae Woronin.). In the work of breeding for resistance against white mold, Japanes varieties of winter oilseed rape was used to transfer resistance genes to Swedish spring oilseed rape. A slight improvement of the resistance was ob- tained in spring oilseed rape. The breeding for resistance against verticillium wilt went rather well because resistant species was developed with low amount of erucic acid and glucosinolate but unfortunately they didn’t give such a high yield. The development of resistant varities against dry rot was successful thanks to sexual hybrids between spring oilseed rape, Indian mustard and Ethiopian kale. Varieties of oilseed rape with both race-specific resistance and broad resistance against club root was developed through cross-breeding. Unfortunately, the race-specific re- sistant varieties were not strong enough in the long term and they eventually be- came infected by club root. In 2008, the company Lantmännen SW Seed AB was created and in 2009 they started a breeding programme for winter oilseed rape to- gether with the French company Florimond Desprez and the English company El- soms Seeds. In this breeding programme, the variety Mascara was developed in 2013 which has good resistance against verticillium wilt and dry rot. In 2014, the company Syngenta bought the breeding programme for winter oilseed rape. Lantmännen SW Seed AB is now only working with cross-breeding of spring oilseed rape for resistance against club root among other things. Resistant varieties against verticillium wilt, dry rot and club root are now available on the market.

Main title:Resistensförädling av höst- och vårraps i Sverige
Authors:Larsson, Emil
Supervisor:Lundkvist, Anneli
Examiner:Glinwood, Robert
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY003 Agricultural Programme - Soil/Plant 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology
Keywords:Brassica napus L, förädling, korsningar, resistens, svampsjukdomar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6422
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6422
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant genetics and breeding
Language:Swedish
Deposited On:09 Jun 2017 09:52
Metadata Last Modified:09 Oct 2018 10:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics