Home About Browse Search
Svenska


Broström, Selma, 2017. ”Hur blev det?” Från målsättning till verklighet : en jämförande studie mellan målsättning och verklighet i Resecentrum Falun. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
20MB

Abstract

I arbetet med stadsplaneringsprojekt kan det uppstå glapp mellan målsättningar som tas fram i planeringsskedet och det verkliga resultatet (Svensson 2015). Enligt Nyström (1999) kan en planeringsprocess styras av både normer och mål. Det innebär att planer antas och genomförs efter att målsättningar har formulerats. Kritik kan riktas mot den målstyrda planeringen eftersom de förmedlade målsättningarna kan visa en felaktig ideologisk bild som inte förankras i verkligheten (Nyström 1999).
I detta examensarbete undersökte jag skillnader mellan målsättningar i planeringsskedet och den färdigställda anläggningen. En fallstudie av Resecentrum Falun belyste hur arbetsprocessen gick till mellan aktörer som ledde till ett resultat som bedömdes vara lyckat, gällande färdigställande och arbetsprocess, av konsulter i branschen. Arbetet baserades på en litteraturstudie, en fallstudie med intervjuer och dokumentgranskning samt en analys där en bedömning genomfördes med utgångspunkt från ett platsbesök på Resecentrum Falun.
Det gynnsamma samarbetet i arbetsprocessen mellan aktörerna för Resecentrum Falun bestod av kontinuitet, interna möten och studiebesök. Kontinuiteten innebar att enskilda personer var delaktiga i projektet under lång tid, något som tack vare deras engagemang visade sig vara en styrka för det specifika projektet. En huvudprojektledare med ansvar att medla mellan aktörer visade sig vara en faktor i arbetsprocessen som ledde till framgång.
Min bedömning från undersökningen är att resecentrum är ett projekt med många styrande praktiska delar att förhålla sig till. Det innebär att svårigheter kan uppstå att möta värden i det offentliga stadsrummet på en sådan plats. Resultatet från undersökningen visar att när målsättningar formuleras med stort tolkningsutrymme, kring hur platsen ska upplevas, kan värdefulla kvalitéer i det offentliga stadsrummet kompromissas bort.
Bedömningen av hur målsättningar kommer till uttryck kan förenklas och bli mindre subjektiv genom att involvera fler personer i platsbesöket och på så vis kunna föra ett resonemang kring hur gestaltning av vissa värden kommer till uttryck. Det kan göras genom att anordna workshops, platsintervjuer eller platsbesök i grupp tillsammans med resenärer.
Skillnaden mellan en målstyrande planeringsprocess och en norminriktad är att vid formulering av mål skapas planer som blir mer förankrade i det lokala sammanhanget. Resultatet av undersökningen visar att den målstyrande planeringsprocessen kan ha stora fördelar. Genom att sätta upp visioner och mål utifrån platsens förutsättningar ges utrymme för att skapa innovativa och kreativa idéer, samtidigt kräver det ett engagemang av inblandade personer för att det inte ska uppstå ett glapp mellan målsättning och verklighet.

,

In the process of urban planning projects, there may be gaps between objectives that are developed in the planning stage and the actual results (Svensson 2015). An objective controlled planning process can regulate all levels of planning. This means that the plans are adopted and implemented after goals have been formulated. Criticism can be directed to this planning process because the objectives can show false ideological images that are not attached in reality (Nyström 1999)
In this thesis I have examined differences between objectives from the planning stage and the completed facility. A case study of the travel centre “Resecentrum Falun” highlighted how the working process went between actors that resulted in a project that is considered with a successful outcome.

This thesis was based on a literature study, a case study including interviews, documentary review and analysis based on a site visit on “Resecentrum Falun”.

The beneficial cooperation in the working process between the actors of the “Resecentrum Falun“ consisted of continuity, intern meetings and study visits. Continuity meant that individuals were involved in the project for a long time, which thanks to their commitment, proved to be a strength for the particular project. A main project manager, responsible for mediating between actors, proved to be a factor in the working process that led to success.

The result showed that there were aims to design “Resecentrum Falun” as an attractive place with spatial qualities, but the objectives had too much room for interpretation and needed to be removed in expense of the functional solutions. It turned out that there may be difficulties to meet the spatial qualities in a travel centre which carries a lot of functional solutions.
The examination of how objectives are expressed in the completed facility can be simplified and become less subjective by involving more people in the site visit. It can be done by organizing workshops, site interviews or group visits together with travellers.

Based on my research, I believe that an objective controlled planning has great benefits. By setting up the visions and objectives based on the conditions of the site, there is space to create innovative and creative ideas. However, in the same time it requires a commitment of the people that are involved, otherwise a gap between objective and reality can occur.

Main title:”Hur blev det?” Från målsättning till verklighet
Subtitle:en jämförande studie mellan målsättning och verklighet i Resecentrum Falun
Authors:Broström, Selma
Supervisor:Nordin, Kerstin
Examiner:Daniel, Bergqvist and Sylvia, Dovlén
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:vision, målsättning, stadsplanering, infrastrukturplanering, Resecentrum Falun
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6412
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6412
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:31 May 2017 08:27
Metadata Last Modified:31 May 2017 08:27

Repository Staff Only: item control page