Home About Browse Search
Svenska


Engman, Andreas, 2017. Provtagning med motorsåg och uppsamling av sågspån för fukthaltsbestämning av icke sönderdelade skogsbränslen. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

I dagsläget är den vanligaste metoden för att mäta fukthalten i osönderdelade skogsbränslen att bränslet flisas ner och att prover tas direkt ur flishögen enligt SDC:s standard.
Syftet med studien var att ta fram en metod som uppfyller virkesmätningslagens krav för provtagning av icke sönderdelade skogsbränslen i vältor. Det ska göras med motorsåg utrustad med spånuppsamlare där spånet används för bestämning av fukthalten.
Den studerade vältan var otäckt och placerad i syd-nord riktning. Den bestod mestadels av grot (ca 95 %), men även klena träd förekom. Provtagning utfördes i åtta olika tvärsnitt och för varje tvärsnitt togs prover i tre olika höjdskikt och genomskärningssnitt samt i ytskiktet.
Resultatet visade att den viktade fukthalten för hela vältan var 30,8 %. I längdled skiljde sig fukthalten signifikant mellan en del snitt och det berodde troligen på att vältan bestod av olika leveranser/kvaliteter. Bland genomskärnings- och höjdskikten var det däremot ingen signifikant skillnad i fukthalt. Det var ingen signifikant skillnad mellan fukthalten inne vältan och fukthalten 1 meter in från långsidan i det lägsta höjdskiktet. Därför lämpar sig provpunkterna 1 meter in i vältan från långsidorna i det lägsta höjdskiktet bäst för att få ut den sanna fukthalten. Studien indikerar att spånproverna i medel överskattar fukthalten med 1,4 %.
Denna studie presenterar ett förslag på hur provtagning kan genomföras på vältor av grot av olika längder och karaktärer där även säkerhetsföreskrifter och praktiska parametrar vägts in. En begränsning med metoden är om materialet tycks skilja sig i vertikalt led. För sådant material behöver metoden utvecklas.

,

Nowadays is the most common method for determination of moisture content of loose forest fuels to sliver the fuel and then take samples directly from the chip pile according to the standard SDC's use.
The aim of the study was to develop a method that meets the requirements for timber measurement act for sampling of loose forest fuels in piles. It will be done with a chainsaw equipped with a collector, the saw dust will be used for the determination of the moisture content.
The studied pile was uncovered and placed in the south-north direction. It consisted mostly of logging residues (about 95%), but also small trees were occurred. The sampling was performed in eight different cut sections and for each cut section, samples were taken in three different horizontal layers, vertical/intersecting layers and in the surface layer.
The result showed that the weighted moisture content of the entire pile was 30.8%. In lengthwise the moisture content differed significantly between some of the cut sections and it was probably due to that the pile consisted of various supplies/qualities. Among the vertical/intersecting layers and the horizontal layers there were no significant difference in moisture content. It was no significant difference between the moisture content inside the pile and the moisture content 1 metre into the pile from the long side in the lowest horizontal layer. Therefore, is the sample points 1 metre into the pile from the long sides of the lowest horizontal layer best suitable to get the true moisture content of the pile. The study indicates that the saw dust samples in average overestimate the moisture content with 1.4 %.
This study presents a suggestion on how the sampling can be performed on piles of logging residues of various lengths and characters which also safety and practical parameters are considered. A limitation of this method is if the material seems to be different in the vertical direction. For such materials the method has to be developed

Main title:Provtagning med motorsåg och uppsamling av sågspån för fukthaltsbestämning av icke sönderdelade skogsbränslen
Authors:Engman, Andreas
Supervisor:Bergström, Dan
Examiner:Samuelsson, Robert
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2017:3
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:grot, lagring, fukthaltsvariation, vältor, metod, virkesmätning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6389
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6389
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forest engineering
Renewable energy resources
Language:Swedish
Deposited On:11 May 2017 08:49
Metadata Last Modified:09 Oct 2018 09:59

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics