Home About Browse Search
Svenska


Hilldetun, Isa, 2017. Växtanvändning för fluktuerande vattennivåer i Dagvattenparken. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
10MB

Abstract

Forskning tyder på att med en utveckling mot ett allt varmare och våtare klimat kan vi vänta oss att det kommer bli allt vanligare med extrema regn. Att använda dagvatten som en positiv resurs i staden kan ge rekreativa, miljömässiga och pedagogiska värden, kan bidra till den biologiska mångfalden med en ökad flora och fauna, liksom spela en estetisk roll när vi utformar stadens rum. Malmö stad håller tillsammans med Vasyd på att utveckla en skyfallsplan och det är inom detta samarbete som tankarna på Dagvattenparken tog form. Parken är tänkt att fungera som ett magasin för vatten vid stora skyfall. När Vasyds ledningar fylls upp pressas vatten upp i parken för att sen rinna tillbaka när ledningarna åter är öppna. Detta skapar en form av våtmark med fluktuerande vattennivåer. De förutsättningar som parken erbjuder med en fuktig ståndort och återkommande översvämningar ses som en möjlighet att skapa spännande växtmiljöer och testa ett nytt växtmaterial.

Det är i utmaningen att hitta växtmaterial som klarar förutsättningarna i Dagvattenparken som mitt arbete har utvecklats. Speciell vikt har lagts vid att ta fram exotiska arter som klarar av den speciella ståndorten liksom ge en annorlunda upplevelse och komplettera vårt inhemska växtmaterial. Syftet är även att visa på hur ett växtsystem kan byggas upp på ett hållbart och estetiskt tilltalande vis. Målet med mitt arbete är även att det ska kunna användas som referens till liknande projekt i framtiden, liksom skapa en ökad förståelse för de problem och möjligheter som varierande vattennivåer innebär för ett vegetationssystem. Arbetet vänder sig både till aktiva inom branschen, såsom landskapsarkitekter, men även till studenter inom landskap- och trädgårdsområdet.

I arbetets kunskapssammanställning behandlas de effekter som översvämningar har på vedartat växtmaterial och vilka strategier olika växtmaterial använder sig av för hantera vatten. Syftet är att visa på hur träd hanterar översvämningar i naturen och hur de kan anpassa sig efter en blöt växtplats.I kunskapssammanställningen tas även skogssystemets estetiska element upp såsom årstidsväxlingar, skala, form och struktur. Även uppbyggnaden av ett vegetationssystem och vilka mål som kan finnas med ett bestånd behandlas. Begrepp som succession, växtstrategier och Grime’s CSR-modell tas upp. I arbetets resultatdel tas några av de exotiska träd och buskar, liksom träd med ett exotiskt uttryck, som skulle kunna användas i planteringar med fluktuerande vattennivåer upp. I bilaga till detta arbete redovisas en lista med fler träd och buskar som skulle kunna vara lämpliga till översvämningsytor och våtmarker. Under resultatdelen presenteras även ett växtförslag till Dagvattenparkens våtare ytor.

,

Research suggests that the world is moving towards a much warmer and wetter climate and that we can expect that it will become increasingly frequent with extreme rains. The use of storm water as a positive resource in the city can provide recreational, environmental and educational values, can contribute to biodiversity with an increase in flora and fauna, as well as playing an aesthetic role when designing urban space. Malmö City is together with VAsyd developing a plan on how the city should handle heavy rainfall and it is within this collaboration that the thoughts of a stormwater park took shape. The park is intended to function as a magazine for water at times of heavy rains. When Vasyd’s water lines are filled up the water is pressed up into the park, the water flow back when the lines re-open. This creates a type of wetland with fluctuating water levels. The conditions that the park provides, a moist site and recurrent flooding, is seen as an opportunity to create exciting green environments and test a new plant material.

It is in the challenge of finding a plant material that meet the conditions of the Dagvatten park that my work has evolved. Special attention has been paid to find exotic species that can handle the special environment in the park as well as provide a different experience and complement our domestic plant material. The aim with this work is also to show how the plant systems can be built in a sustainable and aesthetically pleasing way. The goal of this work is that it can be used as a reference for similar projects in the future, as well as create a greater understanding of the problems and opportunities that varying water levels mean for a vegetation system. The work addresses both active in the business, such as landscape architects, but also to students of landscape- and garden architecture.

In the first part of this work I address the impact that floods have on woody plant material and the different strategies that different plant material use to manage flooding. The aim is to show how trees deal with floods in nature and how they can adapt to a wet habitat. Also forest systems aesthetic elements such as seasonal changes, scale, form and structure are brought up. How to build a sustainable vegetation system, what goals the system could have and concepts such as succession, growth strategies and Grime’s CSR model is discussed in the first part of my work. In the result section are some of the exotic trees and shrubs, as well as trees with an exotic expression, which could be used in plants with fluctuating water levels presented. In the appendix to this work I present a list of more trees and shrubs that could be suitable for flood areas and wetlands. The results section also presents a proposed vegetation system for Dagvattenparkens wetter areas.

Main title:Växtanvändning för fluktuerande vattennivåer i Dagvattenparken
Authors:Hilldetun, Isa
Supervisor:Wahlsteen, Eric
Examiner:Emilsson, Tobias and Svensson, Karin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM006 Landscape Architecture 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:dagvattenhantering, översvämningsproblematik, växtval, naturlik skogsplantering, vegetationsbyggnad, våtmark
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6373
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6373
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:26 Apr 2017 11:03
Metadata Last Modified:26 Apr 2017 11:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics