Home About Browse Search
Svenska


Malmcrona Friberg, Kristin, 2017. Låt oss springa i riktning mot en integrerad och välmående stad : en fallstudie om motionslöpning som integrationsverktyg. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Det finns många aspekter för stadsplanerare att tänka in i utformningen av staden - aspekter som en god och jämlik hälsa, ökad fysisk aktivitet och integration. En i synnerhet aktuell utmaning som städer idag ställs inför är den senaste tidens ensamkommande såväl som tillsammanskommande flyktingar från konflikt och krigshärjade områden. Många städer eftersträvar en integrerad och socialt hållbar stadsutveckling där det går att erbjuda alla invånare en god och hälsosam levnadsmiljö. Den övergripande frågeställningen som studien kommer att behandla är om, och i så fall hur fysisk aktivitet och motionslöpning kan fungera som ett integrationsverktyg mellan etablerade svenskar och gruppen asylsökande och nyanlända. Studiens metod är uppdelad i två moment: det första momentet består av en litteraturstudie. Studiens andra del består av ett praktiskt moment i form av en fallstudie av Inlöparna Östersund och skildrar ett konkret projekt som sätter fysisk aktivitet i centrum som ett redskap för innanförskap och integration av flyktingar i Sverige. Slutsatserna som dras är att många av flyktingarna som deltar aldrig har ägnat sig åt löpning som motionsform tidigare. Löpning upplevs av en del som trist och ansträngande, medan andra tycker att det är utmanande och underhållande. Vidare är det inte motionslöpning i sig som skapar integration – det uppstår genom de möten och nätverk som skapas kring aktiviteten. En aspekt som i synnerhet lyfts fram är gemenskapen som uppstår mellan deltagarna. Det är främst asylsökande män som deltar, medan i princip ingen bland de asylsökande kvinnorna är med. I Östersunds finns idag ingen riktad strategi till att uppmuntra och inkludera gruppen nyanlända och asylsökande kvinnor till fysisk aktivitet i det offentliga rummet. Inlöparna är ett integrationskoncept som fungerar väl för stora delar bland gruppen nyanlända och asylsökande. Det man behöver utveckla är att få med nyanlända och asylsökande flickor och kvinnor att delta i löpning som motionsform.

,

There are many aspects for city planners to consider in the design of the city - aspects such as equal and good health, increased physical activity, and integration. A particularly urgent challenge that cities are facing today is the recent unaccompanied, as well as accompanied refugees from conflict and war-torn areas. Most cities strive for an integrated and socially sustainable urban development in order to offer all residents a good and healthy living environment. The overarching question that the study will address is if, and if so, how physical activity and jogging can serve as an instrument for integration between established Swedish people and groups of asylum seekers and newly arrived refugees. The method is divided into two parts: the first part consists of a literature review. The second part consists of a case study of Inlöparna Östersund, describing a concrete project that puts physical activity in the center as a tool for inclusion and integration of refugees in Sweden. The conclusions are as follows: many of the refugees who participate have never engaged in jogging as a form of exercise before. Jogging is perceived by some as boring and tiring, while others consider it challenging and entertaining. Furthermore, it is not the jogging itself that makes integration - it occurs through the encounters between the participants and networks created around the activity. One aspect that is particularly highlighted is the jovial community that is created between the participants. It is mainly male asylum seekers who partake, while almost no asylum seeking women participate. There is currently no strategically targeted strategy to encourage and include the group of refugee women to physical activity in public spaces in Östersund. Inlöparna is an inclusive integration concept that works well for a large group of asylum seekers and newly arrived. What needs to be developed, however, is to include refugee girls and women to participate in jogging as a form of exercise.

Main title:Låt oss springa i riktning mot en integrerad och välmående stad
Subtitle:en fallstudie om motionslöpning som integrationsverktyg
Authors:Malmcrona Friberg, Kristin
Supervisor:Qviström, Mattias
Examiner:Haaland, Christine and Peterson, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM004 Sustainable Urban Management - Master Programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Östersund, Inlöparna, motionslöpning, fysisk aktivitet, asylsökande, flykting, integration, fysisk och psykisk hälsa, socialt hållbar stadsutveckling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6369
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6369
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:25 Apr 2017 11:10
Metadata Last Modified:25 Apr 2017 11:10

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics