Home About Browse Search
Svenska


Magnusson, Nina, 2010. Kadmium i livsmedel : en sammanfattning för odlare av ätliga trädgårdsprodukter. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Horticulture (until 121231)

[img]
Preview
PDF (Kadmium i livsmedel - en sammanfattning för odlare av ätliga trädgårdsprodukter)
340kB

Abstract

Kadmium (Cd) är en tungmetall som förekommer naturligt i berggrunden, men människans utbredda användning av ämnet har lett till en omfattande spridning i vår omgivning. Ett tecken på detta är de ökade kadmiumhalterna i åkermark och livsmedel som observerats under det senaste århundradet. Problemet är känt inom jordbruket, men både konsumenter och odlare inom trädgårdsnäringen har fördel av att kunskapen blir mer spridd. Denna litteraturstudie är tänkt att tjäna som en introduktion till problematiken kring kadmium. Målgruppen är främst livsmedelsproducenter inom trädgårdsnäringen. I arbetet behandlas kadmiums spridningsvägar, ämnets skadliga effekter på människan, halter av kadmium i olika trädgårdsprodukter samt råd till odlare om hur de själva kan påverka halten i sin jord och sina grödor.

Kadmium tillförs åkermarken främst via atmosfäriskt nedfall och olika typer av gödselmedel. Förhöjda halter i jorden leder generellt till högre upptag i grödan, vilket i sin tur leder till en för människan större exponering av ämnet via födan. Kroppen kan hantera små mängder av kadmium utan problem. Om halterna blir för stora ökas dock risken att drabbas av främst njurskador, men även benskörhet och vissa cancerformer förknippas med för hög kadmiumexponering. Senare års studier har visat att kadmium sannolikt är skadligt i betydligt mindre mängder än vad som tidigare bedömts. Som följd infördes inom EU år 2009 en avsevärd sänkning av gränsvärdet för högsta tolerabla intag av kadmium.

Olika växtarter har olika stort upptag av kadmium, och även mellan sorter inom samma art finns skillnader i upptag. Följden blir att det finns stora variationer i kadmiuminnehåll mellan olika växter. Upptaget påverkas också av förhållanden i marken, främst är det jordens totalhalt av kadmium samt pH-värde och mullhalt som har betydelse. Detta ger odlaren möjlighet att påverka innehållet av kadmium i sina grödor. Halten i marken kan hållas nere genom val av kadmiumfattiga gödsel- och jordförbättringsmedel. Grödans upptag kan minskas med genomtänkt grödval och bra underhåll av jorden.

Att vara medveten, ha kunskap om och vidta åtgärder mot spridning av kadmium är betydelsefullt både på kort och på lång sikt. Halten i grödorna behöver kontrolleras för att inte riskera att den uppnår skadliga nivåer vid normal konsumtion. Att hålla nere mängden kadmium i åkermark är viktigt eftersom det är svårt och tar lång tid att sanera en jord med förhöjda halter. För att inte riskera ökad exponering av kadmium, med ökade sjukdomar som följd, är det nödvändigt att åtgärder vidtas i tid.

Main title:Kadmium i livsmedel
Subtitle:en sammanfattning för odlare av ätliga trädgårdsprodukter
Authors:Magnusson, Nina
Supervisor:Asp, Håkan
Examiner:Caspersen, Siri
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:LY004 Horticultural Management Programme - Gardening & Horticultural Production 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)
Keywords:kadmium, livsmedel, tungmetaller, ätliga trädgårdsprodukter, kadmium i grönsaker, råd till odlare
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-4-190
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-4-190
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Food contamination and toxicology
Language:Swedish
Deposited On:12 Apr 2010 08:19
Metadata Last Modified:21 Oct 2015 14:27

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics