Home About Browse Search
Svenska


Wrangberg, Tobias, 2017. Prevalensen av rörelseasymmetrier hos unga ridhästar. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

SAMMANFATTNING
Detta examensarbete hade som syfte att med hjälp av det objektiva rörelseanalyssystemet Lameness Locator analysera rörelsemönstret i en studiepopulation på ca 50 unghästar, dvs. framtida ridhästar i åldern 2-4 år. I tidigare studier som använt sig av Lameness Locator har man hos vuxna ridhästar funnit att uppemot 75 % av hästarna har ett asymmetriskt rörelsemönster i trav på rakt spår och hårt underlag i en grad som liknar lindriga kliniska hältor. I dagsläget saknas kunskap om huruvida dessa asymmetrier är ett medfött rörelsemönster eller om de är smärtutlösta. Syftet med examensarbetet var att studera förekomsten av asymmetrier i en population av unghästar som ännu ej var inridna alternativt endast genomgått enklare träning under ryttare. Hypotesen var att dessa unghästar skulle ha en lägre förekomst av asymmetrier då de ännu inte utsatts för de överbelastningar som träning kan innebära och ännu inte hunnit påverkas av eventuella asymmetrier och lateralitet hos ryttaren.
Totalt analyserades rörelsemönstret i trav hos 49 unghästar i åldern 2-5 år med avseende på asymmetrier i fram- respektive bakbensrörelserna. Hästarna skulle anses vara ohalta av sina ägare. Mätningar genomfördes vid trav för hand rakt fram på hårt underlag samt vid longering i trav på mjukt underlag i båda varven. Detta genomfördes på hästkliniken vid Universitetsdjursjukhuset (UDS) samt i vissa fall i hästarnas hemmamiljö.
Trettiosex av de totalt undersökta 49 hästarna (73,5 %) var asymmetriska i sitt rörelsemönster i trav rakt fram på hårt underlag. Hästarna delades in efter ålder, kön, utbildningsnivå, mankhöjd samt plats för mätning för analys av hur förekomsten av asymmetrier skiljer sig åt mellan olika grupper. De 36 asymmetriska hästarna jämfördes med tidigare insamlad data från en studie där 161 av 222 hästar i åldern 3-25 år uppvisade asymmetrier vid trav rakt fram. Grupperna jämfördes med avseende på förekomst av olika typer av asymmetrier samt asymmetriernas storleksordning.
Resultatet från detta examensarbete visar att de 49 unghästarna i denna studie uppvisar en förekomst och storleksordning av asymmetrier som motsvarar det som ses hos en större population av äldre hästar, och därmed kan hypotesen förkastas. På grund av studiens begränsade omfattning krävs data från fler icke-inridna hästar för att kunna dra några definitiva slutsatser.

,

SUMMARY
The aim of this master’s thesis was to analyse the movements of 50 young horses, 2-4 year old future riding horses, using the objective motion analysis system, Lameness Locator. Previous studies that have used the Lameness Locator software to analyse the movements of adult riding horses whilst trotting by hand on a straight line have concluded that up to 75 % of the horses display asymmetrical movements of a degree resembling clinical lameness. It has not been identified whether these asymmetries are a congenital movement pattern or if they are caused by pain and therefore should be classified as lameness. Therefore, the objective of this master’s thesis was to study the prevalence of movement asymmetries in a population of young horses that hadn’t been broken in alternatively not yet been excessively trained. The hypothesis was that the prevalence of movement asymmetries would be lower than that seen amongst older horses since the younger horses have not been exposed to the overloading that can be caused by training and have not yet been affected by the asymmetries and laterality of the rider.
The trot in a total of 49 horses aged 2-5 years, which were considered sound by their owners, was analysed concerning the movement patterns of the fore and hind limbs. The measurements were performed on a straight line and by lungeing in both directions. This was performed at the University Animal Hospital in Uppsala, Sweden and in some cases at the horse’s home venue.
Thirty-six out of 49 (73.5 %) horses displayed asymmetrical movement patterns in the trot on a straight line. The horses were divided into groups with regard to age, sex, training status, height at the withers, and location of the measurements in order to determine whether the prevalence of asymmetries differed between the groups. Furthermore, the 36 asymmetrical young horses were compared with previously collected data from 161 asymmetrical horses aged 3-25 years. The groups were compared with regard to the prevalence of different type of asymmetries as well as the magnitude of movement asymmetries.
The results from this master’s thesis show that the 49 young horses display a prevalence and magnitude of movement asymmetries that corresponds to previous collected data from older horses. The hypothesis is thereby rejected, however, due to the limited extent of this study, more data has to be collected from horses that have not been broken, in order to draw significant conclusions.

Main title:Prevalensen av rörelseasymmetrier hos unga ridhästar
Authors:Wrangberg, Tobias
Supervisor:Rhodin, Marie and Persson Sjödin, Emma
Examiner:Nyman, Görel
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2017:11
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:rörelsemönster, symmetri, rörelseasymmetrier, unghästar, Lameness Locator
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6347
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6347
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:21 Apr 2017 08:45
Metadata Last Modified:28 Apr 2017 10:11

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics