Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Lisa Marie, 2017. Inridningens påverkan på symmetrin i unghästars rörelsemönster. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
927kB

Abstract

Det idag viktigaste medicinska problemet hos svenska ridhästar är hälta. Detta orsakar hästarna lidande och många hästar avlivas varje år på grund av hälta. Under senare år har det uppdagats att mer än hälften av de hästar som av sina ryttare anses ohalta och som fungerar väl i ridningen har rörelseasymmetrier i samma storleksordning som de hästar som utreds för lindrig klinisk hälta. Det väcker frågor kring om asymmetrierna är tecken på oupptäckta ortopediska problem eller utgör en naturlig variation i rörelsemönstret som t.ex. oliksidig neuromotorisk utveckling, likt högerhänthet hos människor, eller ojämn muskelstyrka från träning. Detta är en pilotstudie på unga hästar vars syfte är att studera hur symmetrin i rörelsemönstret påverkas av inridning.
Tio hästar mättes med det sensorbaserade objektiva rörelseanalyssystemet Lameness Locator före och efter inridning. Samtliga hästar mättes på rakt spår i trav på hårt underlag och vid longering i båda varven på mjukt underlag. Dataanalys utfördes på värdena från mätningarna på rakt spår med hårt underlag. Vid första mätningen hade 8 hästar (80%) en rörelseasymmetri på rakt spår och vid andra mätningen, efter inridning, hade samtliga tio hästar (100%) en rörelseasymmetri på rakt spår. I medel var det 7 månader mellan mätomgångarna. Ett Wilcoxon sign rank test utfördes på mätvärdena före och efter inridning utan att någon signifikant skillnad påvisades.
I tidigare studier har man påvisat att ca 60% av ridhästar i träning har ett asymmetrisk rörelsemönster. Att andelen hästar som rörde sig asymmetrisk ligger högre i denna studie kan bero på att antalet hästar i studiepopulationen var få och urvalet därmed inte representativt. I denna studie mättes också en annan grupp av hästar, unghästar i tidig träning. Flertalet av dessa yngre hästar hade problem med att hålla balansen och en jämn hastighet under mätningarna vilket kan ha felaktigt klassificerat dem som asymmetriska. Att majoriteten av hästarna var i tillväxtfas under studiens period kan även det vara en bidragande faktor till att de rörde sig asymmetriskt i större grad än hästarna i tidigare studier.
Denna studie svarar inte på varför asymmetrierna har uppkommit hos hästarna. Troligen finns det flera olika anledningar till rörelseasymmetrierna bland hästarna. Studier har tidigare visat att många hästar har en lateralitet, en oliksidighet. Detta kan förklara den höga andelen hästar med rörelseasymmetrier, framför allt vid första mättillfället. Asymmetrierna kan även vara smärtutlösta, det vill säga låggradiga hältor. Unghästar hålls vanligen i grupp med andra hästar i större hagar och får då ofta färre skador. Vid andra mätomgången var hästarna i slutet av sin utbildningsperiod och skulle påbörja en viloperiod. Asymmetrierna som då påvisades kan vara kopplade till den belastning som uppstår vid träning. Mer forskning inom området och en större studiepopulation hade varit önskvärt.

,

The currently most important medical problem for Swedish horses is lameness. This causes both suffering and a high yearly wastage of horses. In recent years it has been discovered that a high proportion of horses that are considered free from lameness by their riders have movement asymmetries of the same magnitude as horses that are investigated for mild clinical lameness. This raises questions regarding if these asymmetries are in fact undiagnosed orthopaedic problems or if they are a sign of biological variation in the movement, possibly due to lateral preferences in the neromotor development or associated with asymmetric training.

This is a pilot study with 10 young horses and the purpose is to study how their movement symmetry is affected by breaking-in. The horses were measured with the sensor-based motion analysis system Lameness Locator before and after breaking-in. All horses were measured in trot on a straight line on a hard surface and lunged in both directions on a soft surface. Data analysis was performed on the straight line measurements on a hard surface. At the first measurement eight horses (80%) had a movement asymmetry and at the second measurement, after breaking-in, all the horses (100%) had a movement asymmetry. A Wilcoxon Sign Rank Test was performed on the data from before and after breaking-in, with no significant difference detected.

Previous studies have shown that around 60% of riding horses in training have asymmetric movement patterns. The proportion of horses that showed asymmetric movement is higher in the present study, which may be due to the low number of horses leading to an unrepresentative study population. This study describes a different group of horses, young horses in early training. Most of these young horses also had trouble keeping their balance and a constant speed during the measurements which may have led to incorrectly classification of them as asymmetrical. The majority of the horses were in the growth phase during the study period which also may be a contributing factor to the increased degree of movement asymmetries in those horses.

This study does not give an answer to why the movement asymmetries have arisen. There are probably several reasons for movement asymmetries among horses. Studies have previously shown that many horses have a laterality. This could give rise to asymmetric movement pattern, especially at the first occasion of measurement. The asymmetries may also be pain induced. Young horses are usually held in groups in large paddocks, and because of that often end up with minor injuries. At the second measurement occasion, the horses where at the end of their training period and were to begin a period of rest. The asymmetries detected at the later measurement occasion may to some extent be associated to training related load. More research in this area and a larger study population would have been desirable.

Main title:Inridningens påverkan på symmetrin i unghästars rörelsemönster
Authors:Andersson, Lisa Marie
Supervisor:Rhodin, Marie and Persson Sjödin, Emma
Examiner:Holm Forsström, Karin
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2017:45
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:rörelsemönster, symmetri, rörelseasymmetrier, inridning, Lameness Locator
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6337
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6337
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:19 Apr 2017 07:37
Metadata Last Modified:19 Apr 2017 07:37

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics