Home About Browse Search
Svenska


Dahl, Josefine, 2017. Gonadosomatiskt index hos hanhundar : samband mellan testikelstorlek och spermiemorfologi. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
749kB

Abstract

Det finns relativt lite publicerat om spermiekvalité hos hund och dess relation till fertilitet jämfört med tjur, hingst och andra domesticerade arter. En viktig del vid utvärdering inför avel är att uppskatta den potentiella spermieproduktionen. Hos flertalet djurarter används testikelmått för att utvärdera fertiliteten då det finns en korrelation mellan testikelstorleken och testikelvikten, vilket är korrelerat med spermieproduktionen. Hos hund varierar testikelmåttet kraftigt med ras eftersom testikelstorleken är relaterad till hundens kroppsstorlek och vikt, vilket måste tas hänsyn till vid bedömning om testikelstorleken är normal eller inte.
Syftet med examensarbetet var att se om det fanns ett samband mellan testikelstorleken och spermiemorfologin hos hanhundar genom att studera spermiemorfologin i relation till hundars gonadosomatiska index (testikelvikt/kroppsvikt). I studien ingick 16 hanhundar vars testiklar samlades in efter kastration. Testiklarna vägdes och dess längd, höjd och bredd mättes samt spermier från bitestikelsvansen samlades in. Bedömning av spermiekvalitén gjordes med avseende på spermiemorfologin.
Resultatet visade att gonadosomatiskt index inte var korrelerat med spermiemorfologi. Det fanns inget samband mellan gonadosomatiskt index och procent övriga spermier och inte heller med procentandelen patologiska huvuden. Däremot verkar gonadosomatiskt index indikera på om hunden producerar spermier eller inte. Hundarna i studien som inte producerade spermier hade ett lågt gonadosomatiskt index i jämförelse med hundarna som kunde producera spermier.
Tidigare studier har visat att testikelvikt är starkt korrelerad med testikelvolym och testikelbredd samt att hundens kroppsvikt är positivt korrelerade med testikelvikt och testikelvolym, vilket även sågs i denna studie.
Sammanfattningsvis skulle fler studier behöva göras med avseende på gonadosomatiskt index och spermiekvalité hos hund. Ett större antal hundar med större variationer i spermiemorfologi behöver inkluderas samt att flera parametrar i spermiekvalitén behöver utvärderas för att få en bättre utvärdering av fertiliteten.

,

There is relatively little published about sperm quality in dogs and its relationship to fertility compared to bulls, stallions and other domesticated species. Estimating the potential sperm production is an important part of the breeding soundness evaluation. In many different species testicular measurements is used to evaluate fertility as a correlation between testicular size and testicular weight, which in turn is correlated with sperm production. Since testicular size is related to body weight the measures vary with dogs because of their great diversity in size and breeds. When evaluating normal testicular size in dogs, consideration must be given to testicular size in relation to body weight.
The aim with this study was to see if there is an association between testicular size and sperm morphology in male dogs by studying the sperm morphology in relation to dogs gonadosomatic index (testicular weight / body weight). The study included 16 dogs whose testes were collected after castration. The testes were weighed and its length, height and width were measured and epididymal spermatozoa were collected. Assessment of sperm quality was made on sperm morphology.
The results showed that gonadosomatic index was not correlated with sperm morphology. No correlation between gonadsomatic index and percent remaining sperm or the percentage of pathological heads was found. In contrast, the gonadosomatic index indicates whether the dog produces sperm or not. The dogs in the study that did not produce sperm had a low gonadosomatic index in comparison with the dogs that could.
Previous studies have shown that testis weight is strongly correlated with testicular volume and testicular width and that the dog's body weight is positively correlated with testis weight and testicular volume, which also could be seen in this study.
In conclusion, more studies are needed regarding gonadosomatic index and semen quality in dogs. A larger number of dogs with larger variations in sperm morphology need to be included and several parameters of sperm quality need to be evaluated to get a better evaluation of fertility.

Main title:Gonadosomatiskt index hos hanhundar
Subtitle:samband mellan testikelstorlek och spermiemorfologi
Authors:Dahl, Josefine
Supervisor:Axner, Eva
Examiner:Morrell, Jane
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2017:19
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:testikelstorlek, testikelmätningar, pungomkrets, spermiekvalité, spermiemorfologi, hund
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6333
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6333
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:19 Apr 2017 10:55
Metadata Last Modified:19 Apr 2017 10:55

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics