Home About Browse Search
Svenska


Vinqvist, Evelina, 2017. Komplikationer vid kastration av hanhund med eller utan föregående behandling med GnRH-agonister. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
450kB

Abstract

Djurägare låter kastrera sin hund av flera olika anledningar, bl.a. för att minska vissa beteen- den (t.ex. aggressioner och översexualitet) och för att minska risken för oönskade parningar. De alternativ som idag finns att tillgå är kirurgisk respektive kemisk kastrering. För indika- tionen kemisk kastration finns Suprelorin® (tillverkas av Virbac), som innehåller deslorelin- acetat, vilket är en syntetisk GnRH-analog. GnRH står för gonadotropinfrisättande hormoner, vilka indirekt reglerar produktion av spermier och testosteron via LH och FSH. Genom kron- isk tillförsel kommer receptorerna för dessa att nedregleras och testiklarna att inaktiveras helt, vilket kan jämföras med en kirurgisk kastration men att denna metod är reversibel.
En följd av kemisk kastration är att testiklarna minskar i volym och vikt pga. atrofi, sekundärt till inaktivitet. Hypotesen som detta arbete grundar sig på är att föregående behandling med GnRH-analog kan minska komplikationsrisken vid en senare kirurgisk kastration, då blodtill- förseln till testiklarna minskar och även testiklarna i sig, vilket bör innebära en minskad risk för blödningskomplikationer dels från operationssåret (som kan göras mindre om testiklarna är små) samt blödning från själva funikeln och testikelhinnor. Syftet med studien var att se vilka hundar som oftast drabbas av komplikationer, där faktorer såsom ålder och storlek på hund studerats retrospektivt, samt undersöka om behandling med GnRH tycks minska risken. Informationen kan sedan användas för att konstatera om det är indicerat att behandla vissa hundar med GnRH innan en eventuell kirurgisk kastration för att minimera dessa risker.
Det finns inga entydiga rekommendationer kring när en hund bör kastreras, men enligt erfar- enheter från arbete på klinik brukar det empiriskt rekommenderas mellan 6-12 månaders ål- der. För tidig kastration är ej att rekommendera då det bl.a. tros öka risken för bl.a. utveckling av ortopediska besvär (t.ex. dysplasier), liksom ej heller kastration vid högre ålder där tesen är att fullt aktiva könsdelar ökar risken för bl.a. blödningar. I denna studie visade det sig att de hundar som oftast drabbas av komplikationer väger >20kg och har en medel- samt median- ålder på 25 månader. Komplikationsfrekvensen hos dessa hundar var 5.13%, med en relativ risk på 8.26 att drabbas som stor hund jämfört med små till medelstora hundar. Hos de hundar som kastrerats kemiskt innan den kirurgisk kastrationen var komplikationsfrekvensen 0%, men urvalet var begränsat, vilket gör det svårt att bedöma värdet och dra slutsatser om detta värde återspeglar verkligheten. Värdet gör det också omöjligt att beräkna en relativ risk, vilket medför att studien inte blir statisiskt signifikant. Varför större hundar löper en ökad risk att drabbas för komplikationer kan vara kopplad till hundarnas storlek, men kan också bero på att de stora hundarna i studien generellt kastrerats vid högre ålder än de små hundarna. Ett tredje teori är att komplikationsrisken ökar beroende på vilken kastrationsmetod som används.
Kemisk kastration kan vara ett gott alternativ till kirurgisk kastration om djurägaren inte vill låta operera sin hund, eller i de fall som ägaren vill uppleva hur hunden blir som kastrerad. Huruvida ett implantat med GnRH-analog verkligen kan minska risken eller ej kan inte bedö- mas utifrån denna studie pga. för lite material. Författaren tror ändå fortfarande att hypotesen stämmer utifrån den information och kunskap som finns om GnRH, men att större studier behövs. Inga slutsatser kan dras utifrån denna studie och den bör därmed inte användas som underlag vid eventuella rekommentationer med avseende på komplikationsrisker.

,

Dog owners may have several reasons to castrate or neuter their dog, but the majority of cases are due to behavioral issues (primarily aggression and over-sexuality) and to minimize the risk of breeding unwanted litters. In Sweden, you may castrate your male dog chemically or surgically. The chemical castration is achieved with Suprelorin® (manufactured by Virbac), which contains deslorelin acetate, a synthetic GnRH analogue. GnRH is short for gonadotropin-releasing hormone, which indirectly regulates the production of sperm and testosterone via LH and FSH. By constant infusion of a GnRH analogue, LH and FSH will be down-regulated and the testes fully inactivated as a result, which may be compared with the effects of a surgical castration, only not permanent.
One of the effects of chemical castration is the atrophy of the testes, secondary to inactivity. The hypothesis of this study is that preceding treatment with GnRH analogues may reduce the risks of complications of a latter surgical castration, primarily due to the fact that the blood flow to and the size of the testes are reduced, which should reduce the risk of bleeding from the surgical wound (which can be made smaller), from the tunic and also the testicular veins and arteries. The purpose of this study is to acknowledge which dogs are at greater risk to suffer from complications, where factors such as age and size of the dog will be studied retro- spectively, and try to find a correlation between GnRH analogue treatment and a reduced risk of surgical complications. The information achieved may then be used to determine if it’s indicated to treat certain dogs with GnRH before a surgical castration to reduce these risks.
There are no definite recommendations for when to neuter a dog, but according to the authors’ clinical experience it’s usually recommended between 6-12 months of age. If castrated too early, an increased risk of development of orthopedic diseases (i.e. dysplasia) is suspected, and if castrated at an older age the theory is that fully activated genitals increase the risks of bleeding. In this study, the dogs primarily suffering from complications were large breeds (>20kg) with an average and median age of 25 months. The frequency of complications for dogs of this size was 5.13%, and the relative risk to suffer from complications were 8.26 com- pared to small and medium sized dogs. In the study group of the chemically castrated dogs, the complication rate was 0%, but due to the small amount of data used it’s difficult to evalu- ate if this value reflects reality. The value of 0% also makes it impossible to calculate the rela- tive risk and the result of the study is not considered statistically significant. Why larger dogs are at a greater risk to suffer from complications may be due to their size, but also the fact that, in this study, they were castrated at an older age than small dogs. Another thesis is that the risk of complications increase or decrease depending on the method of castration used.
Chemical castration is a great alternative for owners who cannot or will not operate their dog, or in those cases were the owner wants to experience their dog as castrated before irreversible done. Whether an implant with GnRH really can reduce the risk cannot be assessed from this study due to insufficient study material. However, the author still believes the hypothesis to be true, based on the knowledge about GnRH available, but notes that larger study groups are necessary to be able to draw any conclusions. Thus, this study should not be used to make any recommendations on the subject.

Main title:Komplikationer vid kastration av hanhund med eller utan föregående behandling med GnRH-agonister
Authors:Vinqvist, Evelina
Supervisor:Gånheim, Carina
Examiner:Höglund, Odd
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2017:48
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:komplikationer, kastration, GnRH, hanhund
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6338
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6338
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:19 Apr 2017 08:15
Metadata Last Modified:19 Apr 2017 08:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics