Home About Browse Search
Svenska


Lilja, Christer, 2017. Barkning av lövmassaved : förbättrad provning av vedförlust. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
789kB

Abstract

Förädlade produkter ifrån den svenska skogen är av stor vikt för den svenska ekonomin. Skogsindustrin strävar efter att minimera svinn och utnyttja den råvara som skall processas till högsta möjliga grad. Med stora volymer av vedråvara kan varje förbättringsprocent i produktionen komma att vara av stor ekonomisk vinst. Målet med barkning av vedråvaran är att uppnå en hög barkningsgrad utan ökande vedförluster.
Vid barkning av massaved är vedens skick viktigt för ett gott barkningsresultat. Torr samt frusen ved är svårbarkad. Långa vedlängder bryts av i högre utsträckning än korta vedlängder. Brott ger upphov till ojämna ändytor där ved lättare kan nötas bort, vilket medför vedförluster
Syftet med examensarbetet var att optimera barkningen av lövmassaved i Skärblacka Bruks Renseri genom att studera hur barkningsprocessen styrs, utvärdera analysmetoder och provtagningsförfarande för vedförlustmätningar samt genomföra testkörningar med syfte att fastställa vedförlust och barkningsgrad vid olika fyllnadsgrader i barkningstrumman.
Under testkörningarna fanns svårigheter att hålla jämna fyllnadsgrader. En ojämn pålastning av lövmassaved, vilket ledde till en ojämn inmatningstakt, kom ifrån den extra utsortering vedtrucken behövde utföra för att sortera ut övergrova stockar.
Svårigheter att för testkörningarna hålla jämna fyllnadsgrader, tillsammans med för få provtagningar, resulterade i att testkörningarna inte kunde påvisa att en viss fyllnadsgrad ger bättre (lägre) vedförlust än andra fyllnadsgrader, eller högre barkningsgrader.
Trots avsaknad av samband för fyllnadsgradens påverkan på vedförlust och barkningsgrad kunde för testkörningen ett medelvärde för total vedförlust samt barkningsgrad redovisas.
För hela testkörningen ges en total vedförlust av 1,9 procent ± 0,8 procent. Barkningsgraden uppgick till 99,7 procent ± 0,2 procent.

,

Processed products from the Swedish forests are of great importance for Swedish economy. The forest industries strive to minimize waste and utilize the raw material to be processed to the highest possible degree. With large volumes of wood, each percent of improvement in production is likely to be a significant profit. The goal of debarking is to achieve a high degree of debarking without increasing wood losses.
The pulpwood's condition is important for good debarking results. Dry and frozen wood are harder to debark. Longer wood is broken to a greater degree compared to shorter wood, which leads to uneven end surfaces where wood is more easily worn away.
The aim of the project is to optimize the debarking of hardwood at Skärblacka pulp mill. This is achieved through studying how debarking process is controlled, evaluate analytical methods and sampling procedure and carry out test runs with an intent to determine wood loss and debarking degree at various fill rates for the debarking drum.
There were during the test runs difficulties to keep filling degrees at preferred levels. An uneven loading of the pulpwood, which led to an uneven feed rate, came from the additional sorting that the forklift needed to perform in order to sort out the logs that were too large (wide).
The test runs could not prove that a certain filling degree gives better (less) wood loss than other filling degrees or higher debarking degrees. This due to difficulties to keep leveled filling degrees together with too few samples.
Despite the absence of connection for the fill-rates impact on wood loss and debarking degree an average total wood loss and debarking degree can be reported.
The entire test run is given a total wood loss of 1.9 percent ± 0.8 percent. Debarking rate was 99.7 percent ± 0.2 percent

Main title:Barkning av lövmassaved
Subtitle:förbättrad provning av vedförlust
Authors:Lilja, Christer
Supervisor:Walfridsson, Erik
Examiner:Finell, Michael
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2017:1
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:barkningsgrad, vedförlustmätning, renseri, barkningsprocess
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6305
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6305
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forest engineering
Language:Swedish
Deposited On:11 Apr 2017 09:04
Metadata Last Modified:09 Oct 2018 09:59

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics