Home About Browse Search
Svenska


Hagerfors, Andrea, 2017. Att skapa en levande och lekfull stad : ett förslag på temporär landskapsarkitektur som kan främja en dialog om en bra stadsplanering för barn och unga. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

Barn och unga hamnar ofta utanför fokus när staden förtätas och utvecklas. Detta kan påverka barns och ungas fysiska utemiljö negativt. Landskapsarkitekter har här en viktig roll i den framtida stadsutvecklingen för att skapa en socialt hållbar stad för alla.
Syftet med examensarbetet är att visa ett förslag på hur temporär landskapsarkitektur på Fyristorg i Uppsala skulle kunna användas för att skapa en dialog och debatt om barn i staden. En dialog om vad välfungerande stadsrum innebär för barn och unga. Den temporära landskapsarkitekturen undersöks som medel att väcka debatt och lyfta frågan bland allmänheten, politiker och andra kommunala tjänstemän.
Genom litteraturstudier har olika kriterier tagits fram som kan fungera som ett inspirationsmaterial vid bedömning av barnperspektiv och gestaltning av temporär landskapsarkitektur för den målgruppen. Kriterierna presenteras utifrån de tre kategorierna: val av plats för temporär landskapsarkitektur, trygghet och säkerhet samt attraktivitet. Kriterierna kan användas för att se hur väl en plats fungerar för temporär landskapsarkitektur samt graden av trygghet, säkerhet och attraktivitet. Referensprojekt har studerats för att få information om planering, gestaltning och vilka avsikter som kan ligga bakom temporär landskapsarkitektur. För att visa hur kriterierna kan användas i praktiken presenteras i arbetet ett gestaltningsförslag för temporär landskapsarkitektur för barn och unga på Fyristorg i Uppsala.
Detta examensarbete visar att det är en viktig stadsbyggnadsfråga att hitta bra platser för barn och unga i staden och att temporär landskapsarkitektur kan vara en metod som kan användas till detta ändamål. Platser för barn bör inte enbart vara lekplatser då barn kan begränsas i sin lek på dessa ordnade miljöer. Temporär landskapsarkitektur för barn och unga kan ses som en katalysator för att sätta igång en debatt där man kan börja diskutera frågan om barnperspektivet i stadsplaneringen. Att använda temporär landskapsarkitektur kan vara en intressant metod för att testa en viss utformning på en plats för att se hur den fungerar innan den byggs permanent. För att kunna arbeta med och tillåta tillfälliga inslag i städerna behövs öppna och flexibla platser samt att beslutsfattare och andra aktörer är villig att testa nya idéer. Arbetet visar även hur den temporära landskapsarkitekturen på Fyristorg kan användas aktivt under hela projekttiden med hjälp av ett aktivitetsprogram. Aktivitetsprogrammet ger förslag på aktiviteter som kan ske för barn från 2-18 år samt även för vuxna. Detta då ett offentligt stadsrum ska vara öppet och tillgängligt för alla oavsett ålder. Genom att kombinera temporär landskapsarkitektur med olika riktade aktiviteter på platsen, bidrar arbetet till att visa hur temporär landskapsarkitektur kan användas som ett verktyg i utformningen och planeringen av vår gemensamma stadsmiljö.

,

When the city develops and becomes more dense children and young people are often left out. This can affect their physical outdoor environment negatively. Therefore, in order to create a socially sustainable city for everybody, landscape architects has an important role in the future of urban development.
The purpose of this thesis is to show a proposal on how temporary landscaping on Fyristorg in Uppsala can be used in order to create a dialogue on children in the city. A dialogue about what well-functioning urban space means for children and young people. The temporary landscape architecture is examined as a means to stimulate debate and highlight the issue among the public, politicians and other municipal officials.
The criteria summarized in the pre-study can be used as inspirational material in assessing the child’s perspective and interpretation of temporary landscaping for the target audience. The criteria are presented from the three categories: choice of location for temporary landscaping, security and safety, and attractiveness. These can be used to see how well a site works for temporary landscaping including the site’s degree of security, safety and attractiveness.
Reference projects have been studied in order to get information about the planning, the design and the intentions behind temporary landscaping. To show how the criteria can be used in practice an adaptation of the criteria for children and young people are presented in a design proposal using temporary landscaping at Fyristorg in Uppsala.
This thesis aims to illustrate that it is an important urban development issue to find good places for children and young people in the city. It further aims to show that temporary landscaping can be a method that can be used for this purpose. Places for children should not only be playgrounds since they can be inhibited in their play by this controlled environment. Temporary landscaping for children and young people can be seen as a catalyst to launch a debate on the child’s perspective in urban planning. The use of temporary landscaping can be an interesting method for testing a particular design on a site in order to see how it works before it is built permanently. Open and flexible locations in combination with innovative policy makers and stakeholders are needed in order to be able to work with, and permit, temporary elements in cities. This thesis also shows how temporary landscape architecture at Fyristorg can be used actively throughout the lifetime of the project by means of an activity program. The activity program provides suggestions for activities aimed for children and young people aged 2-18 years as well as adults. A public urban space should be open and accessible to all, regardless of age. By combining temporary landscaping with various targeted activities on the site the thesis helps to illustrate how temporary landscaping can be used as a tool in the design and planning of our common urban environment.

Main title:Att skapa en levande och lekfull stad
Subtitle:ett förslag på temporär landskapsarkitektur som kan främja en dialog om en bra stadsplanering för barn och unga
Authors:Hagerfors, Andrea
Supervisor:Åkerblom, Petter
Examiner:Nordin, Kerstin and Oles, Thomas
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:barn, gestaltning, kvalitetskriterier, temporär landskapsarkitektur, unga, stadsplanering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6290
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6290
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:05 Apr 2017 09:50
Metadata Last Modified:10 Apr 2017 11:26

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics