Home About Browse Search
Svenska


Hannus, Simon, 2017. Odlingssubstrat för vednedbrytande matsvampar : hur ostronskivlingens och shiitakens substratpreferenser påverkar vilka organiska restprodukter som lämpas för substrattillverkning. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
693kB

Abstract

Sedan tidigt 2000-tal har den globala produktionen för matsvamp varit under stor tillväxt för att förse en växande marknad, vilket har bidragit till att vednedbrytande matsvampar som ostronskivling och shiitake har börjat få allt större erkännande i västvärlden, där champinjon fortfarande dominerar. För inhemsk produktion av matsvamp är svenska svampodlare till stor del beroende av import av odlingssubstrat, vilket är märkligt då förutsättningarna för dess tillverkning även bör finnas i Sverige. I denna litteraturstudie undersöktes vad som ligger bakom de vednedbrytande matsvamparna ostronskivling och shiitakes preferenser av odlingssubstrat och vad som utgör ett lämpligt substrat av organiska restprodukter.
Dessa svampar är beroende av en repertoar av vednedbrytande enzymer för att kunna bryta ner och absorbera näring och energi ur det de växer på, vilket påverkar vilket substrat svampen föredrar för att kunna växa och producera fruktkroppar. Ostronskivlingen är en generalistisk svamp vars enzymproduktion tillåter effektivt tillgodogörande av en mängd olika vedartade material, medan shiitake inte har samma nerbrytande förmåga. Detta kan förklaras av att den inte är lika enzymatiskt kompetent som ostronskivingen p.g.a. färre lignolytiska enzym.
Medan vednedbrytande svampar naturligt växer i ved från träd kan ett tillverkat odlingssubstrat förbättra produktiviteten vid svampodling. Det krävs dock att det tillräckligt efterliknar sammansättningen av substratumet som svampen evolutionärt är anpassad till. Detta inkluderar egenskaper som näringsinnehåll, men kemiska-, såväl som fysikaliska- och biologiska faktorer spelar också in.
Svenskt lant- och skogsbruk med binäringar genererar stora volymer restprodukter som kan anses lämpliga för svampodling och skulle kunna användas för att tillverka odlingssubstrat. Svampens interaktion med substratet är komplext och svårtolkat. För att då fullständigt kunna utvärdera restprodukternas lämplighet kommer praktiska odlingsförsök och matchning med rätt svampart och kulturstam krävas. Infrastrukturella förutsättningar och logistiska lösningar fordras också för att substrattillverkning ska bli ekonomisk. Men skulle det visa sig lönsamt finns potential att mångdubbla den svenska produktionen av vednedbrytande matsvampar genom användning av inhemska restprodukter som annars hade använts för andra syften, så som uppvärmning.

,

Since the early 00s there's been a substantial growth in the global production of culinary mushrooms. This growth in industry has contributed the increasing popularity of wood-decaying culinary mushrooms, such as the oyster- and shiitake mushroom, on the western market, where the button mushroom still has a significant stronghold. The domestic cultivation of mushrooms in Sweden is largely dependent on substrate imported from manufacturers in other European countries, which is fairly odd as the conditions for substrate manufacturing should present in Sweden as well. This literature study served to explore the basis of the substrate preferences of the wood-decaying oyster- and shiitake mushroom, and what could constitute a suitable substrate from organic residues for growing these.
These mushrooms relies on an array of wood-decaying enzymes in order to break down its substrate for nutrients and energy, which in turn affects what sort of substrate is needed for growth and production of fruiting bodies. The oyster mushroom can be considered as a generalist whose enzyme production allows for efficient degradation and bioconversion of a plethora of ligneous materials, while shiitake isn't as proficient. This can be explained by it not being as enzymatically competent and having fewer lignolytic enzymes than the oyster mushroom.
Wood-decaying mushrooms grows naturally on dead wood, however a manufactured composite substrate can provide a superior yield. It is however necessary for it to be adequately similar to the native substrate, to which the mushroom has been adapted to through evolution. This also encompasses nutritional-, chemical as well as physical and biological factors.
The Swedish agricultural- and forestry industry, along with respective subsidiary industries generates large quantities of organic residues that could be used for the manufacturing of mushroom substrate. The mushroom-substrate interaction is complex and not easily deciphered. So in order to fully assess the suitability of these residues for mushroom cultivation, growing trials has to be performed, with accompanying evaluation of mushroom species and strain. Infrastructural and logistical conditions must also be met in order for the domestic substrate manufacturing to be economically feasible. But if it would show to be profitable, there is opportunity to significantly increase the Swedish production of wood-decaying culinary mushrooms by using domestically sourced organic residues that otherwise would've been used for various forms of energy production.

Main title:Odlingssubstrat för vednedbrytande matsvampar
Subtitle:hur ostronskivlingens och shiitakens substratpreferenser påverkar vilka organiska restprodukter som lämpas för substrattillverkning
Authors:Hannus, Simon
Supervisor:Karlen, Helena
Examiner:Hultberg, Malin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY003 Horticultural Science Programme 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:Lentinula, Pleurotus, svamp, lignocellulosa, restprodukter, odlingssubstrat, enzymer, substrattillverkning, saprotrof
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6272
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6272
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Forest engineering
Forest injuries and protection
Language:Swedish
Deposited On:09 Mar 2017 09:25
Metadata Last Modified:10 Mar 2017 05:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics