Home About Browse Search
Svenska


Morgan, Emily, 2016. Djurskyddshandläggares arbetssituation med avseende på trivsel, resurser och stress. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

[img]
Preview
PDF
963kB

Abstract

Sedan länsstyrelserna tog över ansvaret för de operativa djurskyddskontrollerna 2009 har flera förändringar skett. Antalet anmälningar och ingripanden från länsstyrelsen i form av djurförbud och förelägganden har ökat medan antalet personer som arbetar med djurskyddet har minskat och kontrollerna halverats. Enligt 3 § i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om offentlig djurskyddskontroll (SJVFS 2012:20) bör minst 50% av kontrollerna utgöras av planerade kontroller inklusive uppföljningar. Antalet kontrollobjekt och sällskapsdjur skiljer sig runtom i landet vilket gör att denna kvot blir svår att hålla för vissa länsstyrelser. Mellan 2012 och 2015 gavs länsstyrelserna ett rikstäckande tillägg på 25 miljoner kronor som fördelades till länsstyrelserna efter en fördelningsnyckel. Fördelningsnyckeln baseras sedan 2010 på folktäthet, kontrollobjekt och yta. Detta tillägg upphörde 2016 vilket ledde till att flera länsstyrelser drabbades av uppsägningar, ledigheter och vikariat som inte täckts upp. Tillägget återvände med vårbudgetpropositionen den 13 april 2016. Syftet med detta arbete var att ta reda på hur djurskyddshandläggare upplever sin arbetssituation idag med fokus på arbetsmiljö, resurser och stress, samt vilka effekter neddragna resurser kan få för djurskyddet överlag.
För att besvara frågeställningen skickades en enkät ut till 230 djurskyddshandläggare som stod med på en maillista avseende anställda djurskyddshandläggare. Detta genererade 100 svar och en svarsfrekvens på 43%.
Enkäten samt djurskyddshandläggares kommentarer visade att när länsstyrelserna tvingas prioritera bland ärenden sållas anmälningsärenden hårdare för att hinna med antalet planerade normalkontroller. Den högsta stressnivån fanns bland de som arbetat mellan 5-10 år och som oftast arbetade med anmälningsärenden samt uppföljningar. Ökade resurser var det främsta förslaget till förbättring av arbetssituationen i båda kategorierna trivsel i arbetet och arbetsmiljön.
Flera djurskyddshandläggare upplevde att det har blivit en jakt på kontroller och statistik som såg bra ut.
Målen uppsatta för normalkontroller respektive anmälningsärenden ansågs inte rimliga och bör snarast individanpassas för varje län baserat på antal kontrollobjekt och genomsnittliga anmälningar per år. Detta är viktigt för att bibehålla djurskyddslagens mål som är förebyggande samt att minska risken för sjukskrivningar och ett hållbart arbetsliv hos djurskyddhandläggarna.
Min enkäts resultat och kommentarer visar att när resurser tryter sållas anmälningarna hårdare för att hinna med antalet planerade kontroller. Sällskapsdjuren som är överrepresenterade i anmälningsärenden riskerar att inte bli kontrollerade baserat på prioritering samt informationen i anmälan. Till skillnad från exempelvis livsmedelsproducerande djur finns inga krav på att sällskapsdjur ska kontrolleras med jämna mellanrum.
Genom regelbundna normalkontroller hinner man avstyra uppstående problem innan lidandet blir för stort för djuren och ökade insatser krävs från både djurhållare och länsstyrelse.
Arbetets slutsats är att för att bibehålla ett gott djurskydd i Sverige krävs mer resurser , dels för förebyggande arbete i alla led för att minska risken för lidande hos djuren, och dels för att skapa goda förutsättningar för djurskyddhandläggarna att utföra ett bra arbete.

,

Since the county administrative boards took over the responsibility for the animal welfare controls 2009 several changes have taken place. The purpose of the reform was to increase the quality of controls, legal security and competence. Reports of animal cruelty and interventions from the state have since increased whilst the number of people working with animal welfare has decreased and animal welfare controls conducted each year has been cut by half. According to §3 of the Swedish Board of Agriculture’s regulation and common guidelines regarding official animal welfare controls (SJVFS 2012:20), 50 % of the controls performed should be scheduled including possible follow ups. The number of control objects (animal facilities demanding control regularly) and pets varies across the country making this quote harder for some counties to maintain. Between 2012 and 2015 the counties were given a nationwide coverage of 25 million Swedish crowns, divided between the counties according to a distribution key. The distribution key is since 2010 based upon human population, control objects and surface. The nationwide coverage of 25 million crowns ceased 2016 leading to several counties forcing to dismiss staff and not covering up temporary vacancies. The financial supplement returned in the middle of April 2016.
The purpose of this study was to find out how animal welfare inspectors experience their working situation today regarding wellbeing, resources and stress, as well as what effects withdrawn financial supplement can have on the animal welfare overall in Sweden.
To answer the purpose, a questionnaire was sent out to 230 animal welfare inspectors that were on a list of employees. This resulted in 100 answers, giving a response rate of 43 %.
The questionnaire as well as comments from the animal welfare inspectors showed indications of that when the counties are forced to prioritize amongst controls a harder selection in reports of animal cruelty is made to make time for scheduled controls. The highest level of stress was found in the group that had worked between 5-10 years and often working with controls of reports on animal cruelty. Increased resources were the most common suggestion for improvement in both working situation and environment.
Several animal welfare inspectors felt they are under high pressure to meet statistical goals. The goal to reach 50 % scheduled controls as well as reports of animal cruelty was in several cases not regarded as reasonable. They should be regulated according to each county based on control objects and average animal cruelty reports annually. This is important in order to maintain the purpose of the prevention of the animal cruelty law and to decrease the risk of sick leave among the animal welfare inspectors.
Pets, such as dogs and cats are over represented in animal cruelty reports and they are at risk of not being controlled when resources at the counties are lacking. This is also based on the information in the report of cruelty often provided by the public. Unlike for instance cattle and other farm animals they are not demanded to be controlled on a regular basis. Through regular controls possible problems are avoided before they become too big and increased suffering for the animals as well as increased measures are demanded by both county and the animal owner.
The conclusion of this project is that to maintain good animal welfare in Sweden we must increase resources to work with prevention in all steps to decrease the risk of suffering for animals as well as creating good working conditions for animal welfare inspectors.

Main title:Djurskyddshandläggares arbetssituation med avseende på trivsel, resurser och stress
Authors:Morgan, Emily
Supervisor:Lidfors, Lena and Eriksmarck, Eva
Examiner:Röcklinsberg, Helena
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:681
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK002 Ethology and Animal Welfare - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Keywords:djurskydd, stress, ekonomi, djurskyddshandläggare
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6264
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6264
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:07 Mar 2017 09:57
Metadata Last Modified:07 Mar 2017 09:57

Repository Staff Only: item control page