Home About Browse Search
Svenska


Levén, Kristina, 2016. Promenadmiljöns betydelse vid problemlösning. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Studiens syfte var att undersöka vilka egenskaper i promenadmiljön som upplevs stödjande vid problemlösning. Studien är kvalitativ och tre olika metoder har använts vid datainsamlingen; semistrukturerade intervjuer, gåtur med fotografering samt en skriftlig fotoenkät. Tre kvinnor i olika åldrar har deltagit i studien och i fokus har respondenternas egna beskrivningar av sin promenad och dess miljöer varit. Datainsamlingen resulterade i en mängd beskrivande ord och uttryck som analyserats i två steg. Genom analysen har fem kategorier bildats som beskriver egenskaper i miljön som upplevs positiva vid promenaden. Dessa kategorier är rubricerade Estetiska egenskaper, Stressreducerande egenskaper, Fokusskiftande egenskaper, Minnesframkallande egenskaper samt Stämningshöjande egenskaper. Kategoriernas innehåll jämfördes sedan med beskrivningar ifrån teorin Perceived Sensory Dimension (PSD) om stödjande miljöers egenskaper.
Den kategori som fick flest antal miljöbeskrivningar var kategorin Stressreducerande egenskaper följt av kategorierna Estetiska egenskaper samt Fokusskiftande egenskaper. Dessa kategoriers innehåll skulle kunna sägas motsvara dimensionerna Skydd, Rofylld till största del men också Natur och Rymd och verkar ha stor betydelse för upplevelsen av stödjande promenadmiljö. Den fysiska påverkan som promenaden ger är också av betydelse för den positiva upplevelsen enligt respondenternas uttalande. Resultatet pekar också på att samtliga egenskaper inte behöver ingå under en promenad för att den ska upplevas som stödjande utan att personen väljer en promenadväg där de egna behoven av stöd tillfredsställs. Utifrån svaren från respondenterna så kan den skogslika miljön innehålla flertalet av de fem kategorierna. För att kunna besvara frågeställningar om hur man kan skapa och designa miljöer som aktivt kan stödja människors problemlösningsförmåga behöver man i framtida forskning därför närmare undersöka samspelet mellan faktorer i miljön, individuella egenskaper hos individen samt olika aktiviteter och som väsentligt påverkar vid problemlösning. För att nå svaret på dessa frågeställningar måste man ta hjälp av miljöpsykologiska teorier tillsammans med teorier från neurovetenskap och kognitionsvetenskap.

,

The study was aimed to investigate the characteristics of the walk environment experienced support in problem solving. The study is qualitative and three different methods have been used in data collection; semi-structured interviews, gåtur with photographing and a writing photo survey. Three women of different ages participated in the study and focus has been the respondents' own descriptions of their walk and its surroundings. Data collection resulted in a variety of descriptive words and phrases that have been analyzed in two steps. The analysis has established five categories of characteristics in the environment experienced positive at the walk. These are captioned with the Aesthetic characteristics, Stress-reducing characteristics, Focus-shifting characteristics, Memory Sensitisation characteristics and Mood-elevating characteristics. These categories were then compared with the eight Perceived Sensory Dimension (PSD) from SET (Supportive Environment Theory) and its descriptions of supportive environments and their characteristics. The category with the highest number of environmental category descriptions were Stress-reducing characteristics, followed by the categories Aesthetic characteristics and Focus Shifting characteristics. These categories´ content could correspond to the dimensions Protection, Peaceful, but also Nature and Space from comparing Perceived Sensory Dimensions. These dimensions seems to have great importance for the perception of supportive walking environment. The physical impact you get from walking is also of importance to explain the positive experience.
The results also indicate that not all features from the categories need to be included in a walk for it to be perceived as supporting. The participants seem to choose a walk where their own specific needs of aid and support are satisfied. Based on answers from the participants the forest-like environment include the majority of the five categories. In order to answer questions about how to create and design environments that actively support people's problem-solving skills you need in future research closely examine the interactions between environmental factors, individual characteristics of the individual as well as other factors that could affect these skills. It is then necessary to get help from theories within both environmental psychology, neuroscience and cognitive science.

Main title:Promenadmiljöns betydelse vid problemlösning
Authors:Levén, Kristina
Supervisor:Mårtensson, Fredrika
Examiner:Bengtsson, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:LG001 Nature, Health and Garden - Magister's Programme 60 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:natur, promenad, problemlösning, kognition
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6240
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6240
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:13 Feb 2017 14:15
Metadata Last Modified:13 Feb 2017 14:15

Repository Staff Only: item control page