Home About Browse Search
Svenska


Wahlström Bergstedt, Sofia, 2017. Skattade värden för objekts- och sortimentsegenskaper jämfört med utfall efter slutavverkning. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

För att täcka sitt virkesbehov köper Holmen Skog in virke från privata skogsägare men även från andra skogsföretag. Som stöd i arbetet med virkesköp från privata skogsägare finns produktionssystemet VSOP för värdering och skoglig operativ planering. Köpstödet VSOP används för att registrera avverkningsrätter samt att göra uttag- och utbytesberäkningar. VSOP är Holmens virkesköpare och produktionsledares IT verktyg i deras dagliga arbete med att kontraktera virke och planera avverkningar. Vid all typ av verksamhetsplanering och verksamhetsstyrning behövs ett bra planeringsunderlag. Dålig precision i indata stör hela produktionsprocessen inom företaget. Skattningar som stämmer dåligt med utfallet från avverkningen påverkar även företagets trovärdighet hos den privata skogsägaren.
I denna studie har kvaliteten i skattning av bestånds- och sortimentsuppgifter för slutavverkningsrätter på Holmens skog utvärderats med mål att ge underlag till att förbättra skattningarna. Materialet till studien bestod av värderade och skattade avverkningsrätter som slutavverkats och mätts in mellan 1 januari 2013 till 30 juni 2015. Materialet innehöll virkesköparens skattning, VSOPs uttags- och utbytesberäkning samt den betalningsgrundande virkesmätningen som kompletterades med skördarmätning. En visuell analys gjordes för att visa på spridning och avvikelser i materialet. För att statistiskt säkerställa eventuella samband gjordes korrelationsanalyser och ortogonala regressionsanalyser.
Resultaten visade att virkesköpares tenderar att i sina skattningar dra mot medeltalet. Kvaliteten varierade kraftigt i skattningarna av bestånds- och sortimentsuppgifter. Uppgifter angående löv underskattas på samtliga variabler i både VSOP och av virkesköpare. Förbättringspotential i VSOPs beräkningar finns gällande timmerandel, stamantal och beståndsuppgifter som berör löv.

,

To cover the demand of wood raw material Holmen Skog need to buy wood from private forest owners but also from other forest companies. The production system VSOP for valuation and forest operational planning is used to support the work of wood purchases from private forest owners. VSOP is used to register the harvesting rights for the private forest owners and to make calculations of outcomes and cross cutting projections. VSOP is the timber buyers and production leaders IT tool in their daily work to purchase wood and for operational planning. For any type of business planning and management good input data is needed. Poor precision in planning disturbs the whole planning process within the company. An estimate of the outcome from final felling for the private forest owners that is not consistent with the actual outcome from the harvesting also affects the company's credibility.
The aim for this study was to determine the quality of the estimations of stand and assortment data compared with the actual outcome for final felling’s at Holmen Skog with the objective of providing a basis to improve the estimates. The material for the study consisted of final felling’s, harvested and measured between January 1, 2013 and June 30, 2015. The material included the timber buyer's estimations, VSOPs calculations, cross cutting projections, harvester data and the actual outcomes. A visual analysis were made to show the variation and deviations in the material. In order to statistically guarantee any relationship a correlation analysis and orthogonal regression analyses were made.
The results showed that timber buyers’ estimation tend to drag towards the mean. The quality varied for the estimations of stand and assortment data. Data on deciduous trees were underestimated for all variables from both the calculations in VSOP and the timber buyers. Improvement in VSOPs calculations are relevant for timber share, number of stems and stand data related to deciduous trees.

Main title:Skattade värden för objekts- och sortimentsegenskaper jämfört med utfall efter slutavverkning
Authors:Wahlström Bergstedt, Sofia
Supervisor:Lind, Torgny
Examiner:Wilhelmsson, Erik
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:467
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:virkesköpare, skördarmätning, utbytesberäkningar, privata skogsägare, regressionsanalyser
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6228
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6228
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:09 Feb 2017 15:24
Metadata Last Modified:09 Feb 2017 15:24

Repository Staff Only: item control page