Home About Browse Search
Svenska


Glöd, Hanna and Gusebrandt, Marcus, 2016. Bevattning- och gödslingsförsök i ekbestånd : tillväxteffekter på Q.robur och Q. petraea i södra Sverige. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I stora delar av Sverige är kväve- och vattenbrist en hämmande faktor för skogsträdens tillväxt. I denna studie undersöktes om gödsling och bevattning ökar tillväxten för ekbestånd i södra Sverige. Hypotesen var att gödsling och bevattning ger en positiv effekt på tillväxten. Ekbestånd anlagt år 1991 i bestånd av Quercus robur (L.) och Quercus petraea (Liebl.) indelades år 2008 i 16 parceller som behandlades med fyra olika behandlingar; bevattning, gödsling, kombinerad bevattning och gödsling samt kontrollytor. Data från försöket analyserades visuellt och med en två-vägs variansanalys för att undersöka om det fanns signifikanta samband mellan tillväxt och behandling.
Resultatet var svårtolkat. Det fanns ingen tydlig trend att behandlingarna påverkat tillväxten, dock var blockeffekten signifikant för flera faktorer vilket kan bero på att parcellerna hade olika ståndortsindex. Mätningarna utfördes under en relativt kort period mellan år 2008 och år 2013 vilket kan göra att effekterna av gödslingen inte hinner visa sig. Andra möjliga förklaringar till resultatet kan vara att kvävenedfallet är högt i detta område eller att marken har en naturligt hög kvävehalt, detta gör att effekterna av gödsling blir kortvariga eller uteblir. Ek är ett relativt torktåligt trädslag med djupa rotsystem och påverkas inte lika starkt av vattenbrist som många andra trädslag, till exempel gran. Humiditeten i området är hög vilket kan göra att vattenbrist inte är en lika hämmande faktor som i andra delar av landet.

,

In most parts of Sweden lack of nitrogen and water are limiting factors for forest growth. This study examined the effects of fertilization and irrigation on the growth of oak stands in South Sweden. The hypothesis was that both fertilization and irrigation would result in a positive effect on growth. Oak stands of Quercus robur and Quercus petraea planted in 1991 were divided into 16 plots in 2008 and treated with four different management programs; irrigation, fertilization, combined fertilization and irrigation and control. Data from the experiment were analyzed visually and with a two-way ANOVA to examine if there were significant correlation between growth and treatments.
The results were difficult to interpret. There were no clear trend showing a correlation between growth and treatment. However the block effect were significant for several studied factors which can be explained by a difference in site index between the plots. The study were conducted during a short period between the year 2008 and 2013, thus there was a possibility that not all effects of fertilization had time to develop. Another possible explanation for this result could be that the nitrogen deposition was high in this area and that the soil might have a high nitrogen availability. Oak is a drought-tolerant tree species with a deep root system and thus not as strongly affected by water stress as many other species like spruce. The humidity in the area was high, implicating that the shortage of water was not as inhibitory as in other parts of the country.

Main title:Bevattning- och gödslingsförsök i ekbestånd
Subtitle:tillväxteffekter på Q.robur och Q. petraea i södra Sverige
Authors:Glöd, Hanna and Gusebrandt, Marcus
Supervisor:Johansson, Ulf and Mörling, Tommy
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2016:16
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:Ek, humiditet, kvävegödsling, skogsgödsling, ädellöv
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6224
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6224
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:08 Feb 2017 10:13
Metadata Last Modified:08 Feb 2017 10:13

Repository Staff Only: item control page