Home About Browse Search
Svenska


Boberg, Arvid and Lilja, Jonatan, 2016. Precision vid travmätning av rundvirke med en fotoinventeringsteknik applicerat i smarta telefoner. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Det mättes i snitt in 82 500 000 m³sk rundvirke per år under perioden 2009-2013 i Sverige, med olika mätmetoder. Några av de metoder som används för att mäta/beräkna virkesvolym idag är metoder som togs fram år 1973 och som innefattar en hög grad av subjektiv bedömning och manuellt arbete. Utvecklingen går mot en mer digitaliserad framtid och applikationen Timbeter är en virkesmätningsmetod som utvecklats.
Huvudsyftet med projektet var att utvärdera denna applikation för att se om den ger samma resultat som mätning med rådande mätmetoder. De delsyften som fanns med i projektet var:
• Att undersöka om avståndet från mätaren till virkestraven påverkar resultatet
• Undersöka om olika användare ger olika resultat
• Undersöka om justeringar av data skiljer sig mot ojusterade data för att se om det går att lita på det ojusterade datat.
Försöket gjordes på tre virkestravar belägna på tre platser med olika storlek och med olika geometriska former. Timbeterapplikationens värden visade sig skilja sig mot rådande mätmetoders värden, då det stockmätta eller travmätta värdet inte fanns med i ett konfidensintervall på 95 %, för någon av virkestravarna. Resultaten från t-testerna och regressionsanalysen påvisar att volymen (m³fpb) påverkas signifikant av:
• Avståndet till virkestraven.
• Personen som mäter med Timbeter-applikationen.
• Att det fanns en signifikant skillnad mellan ojusterad data och justerad data, vilket talar för en förändring för att effektivisera applikationen tidsmässigt.
Detta gör att volymsskattningarna är svåra att lita på då förklarandegraden från regressionsanalysen är så hög som 99 %. Denna studie visar att applikationen både överskattar och underskattar volymen mot rådande mätmetoder, att volymen både ökar och sjunker beroende på avståndet man mäter ifrån och att den är beroende på vem som mäter med applikationen och att det går inte att lita på ojusterad data för att effektivisera applikationen.

,

On an average about 82 500 000 m³sk was measured per year during the 2009-2013 period with different measurement methods. Some of the methods used today to measure / calculate timber volumes are methods that were developed in 1973, which includes a high degree of subjective judgment and manual work. The trend is towards a more computerized future and the application Timbeter is a timber measuring method that has a great potential. The main goal with this study was to evaluate this application to investigate if it produces the same results as if you are measuring with the current measurement methods. The secondary goals in the project were:
• To investigate whether the distance from the meter to the wood pile affects results
• Examine different users provide different result
• Investigate whether adjustments to the data in the application differs from the unadjusted data, to see if we can rely on the unadjusted data.
This was done in three pieces of timber stacks located in three different locations with different sizes and with different geometrical shapes. The results of t-tests and regression analysis shows that the volume (m³fpb) is affected by:
• The distance to the lumber-stack.
• The individual measuring with Timbeter application.
• There was a significant difference between the unadjusted data and the adjusted data, which indicates that the application needs streamlining to get faster.
This allows the volume approximations are difficult to trust since the explanatory rate from the regression analysis is as high as 99%. This study shows that the application both overestimates and underestimate the volume of the current measurement methods, the volume both increases and decreases depending on the distance that it measured from and that it depends on who is measuring with the application and that one can’t rely on unadjusted data to streamline application.

Main title:Precision vid travmätning av rundvirke med en fotoinventeringsteknik applicerat i smarta telefoner
Authors:Boberg, Arvid and Lilja, Jonatan
Supervisor:Bergström, Dan
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2016:9
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:travmätning, Timbeter, undersökning, mätprecision, bildanalys
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6215
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6215
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Processing of forest products
Language:Swedish
Deposited On:03 Feb 2017 12:15
Metadata Last Modified:03 Feb 2017 12:15

Repository Staff Only: item control page