Home About Browse Search
Svenska


Borg, Joakim and Sahlén Hurdén, André, 2016. Gödslingseffekter på ogallrade tallbestånd : gödslingens effekt på höjdtillväxt samt stamform. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
441kB

Abstract

Gödsling är en skogsskötselåtgärd som genom åren har varierat i användning. Skogsgödsling är ett effektivt sätt att tillfälligt höja lokalens produktionsförmåga. Detta arbete handlar om gödslingens effekter på höjdtillväxten och stamformen uttryckt i h/d-kvot. Data som analyserats är hämtat från gallrings- och gödslings-försök vid Sveriges lantbruksuniversitet. Det är ogallrade ytor som domineras av tall som har gödslats och dessa jämförts med ogödslade kontrollytor som använts under studien. Den gödsling som har använts på försöksytorna som behandlas är endast kvävegödsling. I tidigare arbeten har en ökning av höjdtillväxten visats i gödslade bestånd trädgenerationen efter att beståndet har gödslats. Resultatet av denna studie är att gödslingen ger en signifikant effekt på höjdtillväxten redan under första trädgeneration.
Hur tillväxten fördelas på trädets olika delar kan ha betydelse för hur träden klarar sig mot skador orsakade av vind och snö. Tidigare studier visar att trädens tillväxt omfördelas i kombination med gödsling, då främst skillnad mellan rottillväxten och krontillväxten. I de studierna drog man slutsatser om att det ökade riskerna för snöbrott och vindskador. I den här studien behandlas stamformens utveckling uttryckt i h/d-kvot i gödslade bestånd för att kolla om tillväxt fördelningen mellan olika delar av stammen påverkas. Resultatet blev att trädet inte fördelar tillväxten i stammen annorlunda om beståndets gödslats eller inte.

,

Fertilization is a forest management activity that through the years have varied in use. Forest fertilization is an effective method to temporary increase the areas productivity. This work is about fertilization effects on height growth and stem form expressed in the h/d-ratio. The data analyzed comes from thinning and fertilization experiments at the Swedish University of Agricultural Sciences. The experimental area are dominated by pine that have been fertilized and compared against the unfertilized control area used during the study. The fertilization which has been used are only nitrogen fertilization. In previous work, an increase in height growth shown in fertilized areas in the tree generations after the area has been fertilized. This study concludes that fertilization produces a significant effect on height growth during the first.
How the tree benefits its growth may have significance for how the trees can survive against the risk of injury, such as wind and snow. Previous studies show that tree growth focus redistributed in combination with fertilization, mainly difference between root growth and crown growth. In those studies the conclusions about the increased risk of snow and wind damage were increased by fertilization. In this study treated stem mold development expressed in the H / D ratio in fertilized stands to check on growth among the different parts of the trunk are affected. The result was that the tree does not benefit the growth of the stem differently if the tree is fertilized or not.

Main title:Gödslingseffekter på ogallrade tallbestånd
Subtitle:gödslingens effekt på höjdtillväxt samt stamform
Authors:Borg, Joakim and Sahlén Hurdén, André
Supervisor:Lundqvist, Lars
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2016:10
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:medeltillväxt, h/d-kvot, omloppstid, gödselgiva, höjdtillväxt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6214
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6214
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Fertilizing
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:03 Feb 2017 11:48
Metadata Last Modified:03 Feb 2017 11:48

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics