Home About Browse Search
Svenska


Benjaminsson, Filip and Nord, Gustav, 2016. Ungskogsgödsling : en studie i praktisk tillämpning. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I en omställning till ett hållbart biobaserat samhälle kommer efterfrågan på biomaterial och förnyelsebara råvaror öka ytterligare. För att möta den ökande efterfrågan samtidigt som vi bevarar biodiversiteten behöver produktionen i svenska skogar öka. I detta arbete har praktiska försök med behovsanpassad gödsling (BAG) i unga granbestånd utvärderats. Försöken är anlagda av Enheten för skoglig fältforskning vid SLU i samarbete med Södra skogsägarna och Sveaskog. Försöken är anlagda i Tranemo respektive Toftaholm (Ljungbytrakten), med syftet att testa huruvida det är praktiskt möjligt att bedriva behovsanpassad gödsling i större skala och erhålla samma höga tillväxt som uppnåtts tidigare i mindre, grundläggande försök. Bestånden är gödslade med fullgödselgiva vartannat år med start vid ca tre meters höjd och har reviderats fem och elva år efter behandlingsstart. Variablerna som studerades var höjd, diameter samt volym. Analysen visade på ökad tillväxt med avseende på alla tre variabler i de gödslade ytorna jämfört de ogödslade, i storleksordningen 15 % ökad höjdtillväxt, 25 % ökad diametertillväxt samt 100 % ökad volymtillväxt. Vi jämförde tillväxtresultaten i de praktiskt tillämpade försöken med tidigare försök gjorda i mindre skala och uppnår liknande resultat. För bolag med stora skogsinnehav är egen skog den säkraste och billigaste råvaran att leverera till industrin, där intensivodling med gödsling är ett sätt att öka mängden virke i den egna skogen.

,

In a transition to a greener society, the demand for biomaterials and renewable raw materials will increase. To meet the growing demand while preserving biodiversity, production in Swedish forests needs to increase. We have evaluated the practical nutrient optimization in forest young stands established at the Department of Forest field research at SLU in collaboration with forest owners Södra and Sveaskog. The trials are located in Tranemo and Toftaholm. Goal being to test whether it is practically possible to conduct nutrient optimization on a large scale and achieve results similar to those previously achieved in smaller scale. The stands are fertilized with a fullrange fertilizer dose every other year, with the beginning at about three meters standhight, and has been revised five and eleven years after started treatment. The variables studied were height, diameter and volume. The analysis showed increased growth in terms of all three variables in the fertilized plots compared to the unfertilised, in the range of 15% increased height growth, 25% increased diameter growth and 100% increase in volume growth. We compared the experiments with previous studies done on a smaller scale and achieves similar results. For companies with large forest holdings ones own forests are the safest and cheapest raw materials supply for the industry, intensive farming with fertilization is a way to increase the amount of timber in there own forests.

Main title:Ungskogsgödsling
Subtitle:en studie i praktisk tillämpning
Authors:Benjaminsson, Filip and Nord, Gustav
Supervisor:Johansson, Ulf and Mörling, Tommy
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2016:7
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:skogsgödsling, behovsanpassadgödsling, BAG, intensivodling, Picea abies
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6213
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6213
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Fertilizing
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:03 Feb 2017 10:23
Metadata Last Modified:03 Feb 2017 10:23

Repository Staff Only: item control page