Home About Browse Search
Svenska


Hallberg Sramek, Isabella, 2016. Inställningar till en branschstandard för traktdirektiv. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Idag utförs de flesta skogliga åtgärder i Sverige av entreprenörer, kallade utförare, och detta på uppdrag av skogsbolag och skogsägarföreningar, kallade beställare. Inför åtgärd får utföraren ett traktdirektiv innehållande allt som är viktigt att veta inför åtgärd. Det är stor variation på kvaliteten i dessa då det saknas en standard för hur de bör se ut. Det finns däremot certifieringar och bestämmelser som kräver att de skall finnas och som har riktlinjer för innehåll. Eftersom undermåliga traktdirektiv ger produktionsförluster och ökad risk för skador på mark och fornlämningar, finns det starka incitament för att branschgemensamt höja kvaliteten på dessa. Förslagsvis genom att skapa en branschstandard.
Arbetet syftade till att undersöka branschens inställning till att skapa en branschstandard för traktdirektiv och behovet av en sådan. Detta genom telefonintervjuer med 18 utförare och 9 beställare.
Resultatet visade att det finns förbättringspotential i dagens traktdirektiv och att majoriteten av utförarna, och hälften av beställarna, är positiva till en standard. Det som behövs skapas är ett standarddirektiv för varje åtgärd, med tillhörande checklista för planeraren och med en enkel återkopplingsfunktion för utföraren samt riktlinjer för språkbruk, symbolanvändning och färganvändning.
Slutsatsen av detta arbete är att en branschstandard är efterfrågad och att det skulle behöva skapas en sådan.

,

Today forest operations in Sweden are mainly performed by contractors, called performers, and they’re ordered by forestry companies and forest owner’s associations, called clients. Before operation the performer gets a site instruction containing everything that’s important to know before operation. It’s a great variation in the quality of these as there’s no standard for how they should look. However, there are certifications and regulations that require their existence and that have content guidelines. Because poor site instructions yield production losses and increased risk of damage to soil and ancient monuments, there are strong incitements to industry-wide improve the quality of these. Suggestively by creating an industry standard.
This work aimed to investigate the industry’s attitude to create an industry standard for site instructions and the need for one. This through telephone interviews with 18 performers and 9 clients.
The results showed that there’s potential for improvement in today's site instructions and that the majority of the performers, and half of the clients, are positive to a standard. What’s needed to be created is a standard directive for each forest operation, with an associated checklist for the planner and with a simple feedback feature for the performer, and guidelines for use of language, symbols and colors.
The conclusion of this study is that an industry standard is requested and that it’s needed to create one.

Main title:Inställningar till en branschstandard för traktdirektiv
Authors:Hallberg Sramek, Isabella
Supervisor:Bergström, Dan and Sääf, Malin
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2016:17
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:skoglig åtgärd, drivning, skogsvård, entreprenör, skoglig planering, riktlinjer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6206
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6206
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:31 Jan 2017 09:58
Metadata Last Modified:31 Jan 2017 09:59

Repository Staff Only: item control page