Home About Browse Search
Svenska


Holappa Jonsson, Sara and Hägglund, Johanna, 2016. Skördarförares och den skogliga variationens betydelse för sortimentsutbyte, längdfördelning och framtida utbytesprognoser. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
946kB

Abstract

Idag fördelningsapteras en stor del av sågtimret för att kunna möta sågverkens önskemål för de olika längd- och diameterklasserna. Trots detta verkar det vara problematiskt för sågverken att få ut de efterfrågade längdfördelningarna. En av orsakerna till detta torde vara att skördarförare i olika utsträckning gör manuella kap, dvs. frångår apteringsdatorns förslag.
Denna studie syftar till att kartlägga variationen av manuella kap för ett antal maskinlag inom en av SCAs skogsförvaltningar samt analysera effekt av skoglig variations och förareffektens betydelse för andelen manuella kap. Detta genom att sammanställa produktionsfiler och utföra analyser mellan ett antal olika variabler som kan tänkas ha betydelse, t.ex. fördelningsgrad, vrakandel och nedklassningsandel. Genom intervjuer med maskinförare erhålls bättre förståelse kring förarnas preferenser gällande manuella kap.
Analyserna som utförts visar att det finns en stark korrelation mellan andelen manuella kap och fördelningsgrad, dvs. måttet som talar om hur väl entreprenörerna träffar sågverkens önskemål. Studien visar att fördelningsgraden minskar med ökad andel manuella kap.
Utförda intervjuer indikerar att krök är den vanligaste anledningen till manuella kap. Utifrån det data som analyserats går det inte att fastställa att de maskinlag som kapar mindre manuellt skulle ha större vrakandel eller nedklassat virke vid inmätningen på Bollsta sågverk.

,

In its current state, bucking-to-demand is mainly used on sawn timber to meet sawmills request when it comes to classes of length and diameter. Despite this, it seems to be problematic for sawmills to get the required length distributions.
One of the reasons for this might be that the harvester operator to certain extents makes manual cross cuts, i.e. deviates from the proposals of the harvester computer.
This study aims to identify the variation in the manual cross cuts for a number of machine teams in one of SCA's forest managements and to analyze the forest variation and significant effect of driving on the proportion of manual cross cuts. This by compiling output files and performing analyses from a number of variables that could have an impact, e.g. distribution ratio, share of rejects and substandard timber. To get a better understanding of the drivers preferences interviews are held.
The analyses indicate that there is a strong correlation between the proportion of manual cross cuts and the distribution ratio, i.e. measurement that tells you how well the contractors hits sawmills requests. The study shows that the distribution ratio decreases with increased proportion of manual cuts.
Based on the interviews, flections in timber seems to be the most common reason for manual cross cuts. This study does not show any correlation between decreased manual cross cuts and increased share of reject or substandard timber.

Main title:Skördarförares och den skogliga variationens betydelse för sortimentsutbyte, längdfördelning och framtida utbytesprognoser
Authors:Holappa Jonsson, Sara and Hägglund, Johanna
Supervisor:Lind, Torgny and Mölller, Johan
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2016:19
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:fördelningsaptering, manuella kap, fördelningsgrad, längdutfall, vrak, skördardata
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6204
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6204
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:31 Jan 2017 09:14
Metadata Last Modified:31 Jan 2017 09:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics