Home About Browse Search
Svenska


Lindberg, Matilda, 2016. Djursjukskötarens roll i kommunikation med djurägare om övervikt hos katt : Veterinary nurse's role in communication with pet owners about overweight in cats. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
852kB

Abstract

Övervikt hos katt är ett stort och växande problem. Man räknar med att upp till två av fem katter i västvärlden är överviktiga. Övervikt hos katt kan orsakas av genetiska förutsättningar samt av flera faktorer kopplade till djurhållningen. Djurägarens inverkan har visat sig vara en avgörande faktor för kattens kroppskondition. Många djurägare ser inte att deras eget djur är överviktigt och många är också ovetande om riskerna med denna övervikt. Djursjukskötare har en viktig roll i att undervisa djurägarna om den ideala kroppskonditionen för deras katter samt upplysa om de kliniska problem som kan tillstöta i samband med övervikten om den inte åtgärdas.
En litteraturstudie gjordes i syfte att undersöka de negativa konsekvenserna övervikt kan ha för katter, vilka faktorer som kan orsaka övervikten samt hur djursjukskötare lämpligen ska kommunicera med djurägare omkring ämnet övervikt hos katt. Litteraturen är överens om att flera kliniska problem är kopplande till övervikt på katt. Eftersom övervikt går att åtgärda lider de överviktiga katterna i onödan, då många av dessa kliniska tillstånd skulle lindras eller helt botas om övervikten reducerades och katten istället var idealviktig. Studier har också sett att det finns flera bakomliggande orsaker som predisponerar katten för att bli överviktig. Dessa bör djursjukskötaren vara medveten om för att kunna se varningssignalerna i tid och förebygga uppkomsten av övervikt. Även djurägaren visade sig ha stor betydelse för kattens övervikt då dess underskattning av kattens kroppskondition visade sig vara en av de största riskfaktorerna. Djursjukskötare bör därför försöka nå fram till djurägarna och samarbeta med dem i hopp om att gemensamma insatser ska lyckas reducera den överviktiga kattens vikt.
Utöver litteraturstudien gjordes en internetbaserad enkätstudie med syfte att undersöka hur utbredd kommunikationen mellan djursjukskötare och djurägare var i dagsläget. Enkätstudien riktade sig till legitimerade djursjukskötare arbetande på kliniker och djursjukhus runt om i Sverige. I enkäten fick de responderande djursjukskötarna ta ställning till i vilken utsträckning de ansåg sig kommunicera om ämnet övervikt med djurägarna när katten kommer in för vaccination eller på grund av hälta. De fick även gradera hur mycket olika faktorer eventuellt påverkade deras beslut att prata om övervikten med djurägaren eller inte. Resultatet av studien visade att den faktor som påverkade de 41 responderande djursjukskötarna mest till att välja att inte prata om övervikten var tidsbrist. Enkätstudien visade också att majoriteten av respondenterna uppgav att de alltid nämnde eller diskuterade övervikten i samband med besöket. Detta anses vara positiva resultat om det skulle gälla generellt för djursjukskötare i Sverige.

,

Overweight in cats is a big and growing problem. It is estimated that up to two in five cats are overweight in the western world. Overweight in cats can be caused by genetic predispositions, and also by many factors connected to the housing of the cat. The impact of the pet owner on the body condition of the cat has been shown to be a crucial factor. Many owners do not se that their own cat is overweight, and many are also unaware of the risks associated with this overweight. The veterinary nurse has an important role in enlightening the owner the ideal body condition of their cat, and the clinical problems that the excessive weight can cause if it is not corrected.
A literature study was conducted in the purpose of investigating the negative consequences the overweight can have on the cat, what factors may cause this overweight and how the veterinary nurse preferably should communicate concerning overweight in cats with the owner. The literature agreed on that there are a number of clinical problems associated with overweight in cats. Because the overweight is reducible, and since many of these clinical conditions would be eased or even cured if the overweight is reduced and the cat was at its ideal weight, the overweight cats suffer in vane. The studies also agreed on several underlying factors that predisposes the cat to being overweight, and the veterinary nurse should be aware of these so that the warning signs can be detected in time to prevent the weight gain. The pet owner also proved to play a big part in the overweight because of the tendency to under-estimate the cat’s body condition. The veterinary nurse should therefor try to reach out to the owner and cooperate with them in the hopes that mutual action will reduce the weight of the cat.
In addition to the literature study an internet-based survey was also conducted. The purpose of this survey was to investigate how common communication between veterinary nurses and pet owners currently was. The survey was targeted to veterinary nurses working in veterinary practices across Sweden. In the survey the 41 responding veterinary nurses expressed to what extent they considered themselves to communicate with the owners concerning overweight when the cat visits for a vaccination or for the sake of lameness. They also graded the impact different factors may have on whether they talk about the overweight with the pet owner or not. The result of the survey showed that the major factor limiting the veterinary nurses to talk to the owner about the overweight was shortage of time. The result of the survey also showed that the majority of the respondents stated that they always mentioned or discussed the cats overweight during the visit. This is considered to be positive results if this was to be valid for most veterinary nurses in Sweden.

Main title:Djursjukskötarens roll i kommunikation med djurägare om övervikt hos katt
Subtitle:Veterinary nurse's role in communication with pet owners about overweight in cats
Authors:Lindberg, Matilda
Supervisor:Nyman, Görel
Examiner:Edner, Anna
Series:Kandidatarbete inom djursjukskötare kandidatprogram / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Djursjukskötare kandidatprogram
Volume/Sequential designation:2016:28
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:compliance, viktreduktion, kroppskondition, djursjukhus, djurklinik
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6189
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6189
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Extension
Animal husbandry
Miscellaneous animal disorders
Language:Swedish
Deposited On:26 Jan 2017 13:54
Metadata Last Modified:27 Jan 2017 14:23

Repository Staff Only: item control page