Home About Browse Search
Svenska


Olsson, Magdalena, 2015. Hur kan inköpskostnaden på torr råvara för pelletstillverkning variera beroende på typ av råvara?. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
676kB

Abstract

För att undersöka hur inköpskostnaden på torr råvara för pelletstillverkning hos Rindi Energi AB kan variera beroende på råvarutyp, gjordes mätningar och beräkningar på råvaran. Sex olika massavedstyper ingick i studien, där fukthalt och torrhalt mättes med två olika mätmetoder. Industrin köper in massaved baserat på volym (m³fub) och målet med denna studie var att räkna ut hur mycket man egentligen betalar per ton för den torra råvaran som i slutändan blir pellets. Utifrån mätningarna och inköpspriset på massavedsråvaran har inköpspriset per ton torrsubstans räknats ut.
Ett tvåsidigt parat t-test utfördes för att påvisa eventuella signifikanta skillnader mellan de båda mätmetoderna. En liten signifikant skillnad påvisades mellan mätmetoderna, men den ansågs inte påverka resultatet i stort.
Inköpspriset för de olika råvarutyperna landade mellan 911- 994 kr per ton inköpt torrsubstans. De två prover som uppvisade högst inköpskostnader var prov nummer två (994kr) som bestod av tall från gallring och prov nummer sex (991kr) som hade lagrats utan bevattning i 1-2 år. Den klart lägsta inköpskostnaden per ton torrsubstans uppvisade prov nummer fyra (911kr), som bestod av tall från slutavverkning. Övriga tre prover landade på 928-946 kr per ton torrsubstans och kom alla från gallringar.
Rindi Energi AB och även andra pelletsindustrier som köper in råvara i kr per m³fub har mycket att tjäna på att i så stor grad som möjligt styra vilken råvarutyp de köper in. Resultatet påvisar de nackdelar som finns med att köpa in råvara mätt i m³fub för pelletsindustrier och förhoppningsvis kan studien öka förståelsen för detta.

,

To investigate how Rindi Energi ABs purchase cost on solid raw material for pellet production varies depending on raw material type, measurements and calculations on raw material was made. Six different pulp wood types were included in the study, where moisture content and solids content was measured using two different methods. The industry purchase pulpwood based on volume (m³fub) and the goal of this study was to find out how much they actually pay per ton dry matter, which in the end is pelleted. The purchase price per ton dry matter was calculated based on measurements and price of the raw material.
A two-tailed paired t-test was performed to detect any significant differences between the two measurement methods. A small significant difference was detected but it was not considered to affect the results in general.
The purchase price for the different raw material types landed between 911- 994 kr per ton purchased dry matter. The two samples that showed the highest cost was sample number two (994kr), which consisted of pine from thinning and sample number six (991kr) which had been stored without irrigation for 1-2 years. By far the lowest purchase cost per ton dry matter was shown in sample number four (911kr), which consisted of pine from final felling. The other three samples all came from thinning and had costs between 928- 946 kr per ton dry matter.
Rindi Energi AB and other pellets industries, which purchase their raw material in kr/m³fub has much to gain if they to the greatest extent possible control which type of raw material they buy. The result demonstrates the disadvantages of purchasing raw material measured in m³fub for pellet industries and hopefully this study can increase the understanding of this problem.

Main title:Hur kan inköpskostnaden på torr råvara för pelletstillverkning variera beroende på typ av råvara?
Authors:Olsson, Magdalena
Supervisor:Finell, Michael
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2015:34
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:bioenergi, massaved, mätmetoder, statistisk jämförelse, torrhaltsinnehåll
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6187
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6187
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Processing of forest products
Language:Swedish
Deposited On:26 Jan 2017 13:21
Metadata Last Modified:26 Jan 2017 13:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics