Home About Browse Search
Svenska


Magnusson, Lina, 2016. Skapande av varaktiga relationer mellan en inköpsorganisation och leverantörer. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
946kB

Abstract

Den svenska skogsindustrin utgör en viktig hörnsten för landets välfärd. För att industrierna ska vara verksamma krävs tillräckliga volymer av skoglig råvara, vilket kan innebär att skogsbolagen hamnar i en beroendeställning gentemot de privata skogsägarna. Detta i samband med att förhandlingsstyrkan mellan kund och leverantör inom skogsbranschen kan anses skilja sig från andra branscher, vilket gjorde det intressant att skapa en bättre förståelse inom virkesleverantörers val av skoglig samarbetsparter och inköpsorganisation.
Studien syftar till att förklara villkor avseende leverantörers val av samarbetspartner ur ett relationsperspektiv. Därtill berör frågeställningarna vilka faktorer som påverkar affärsrelationens varaktighet samt hur inköpare skapar tillfredsställelse, förtroende och tillit.
En induktiv fallstudie med en kvalitativ inriktning utgjorde studiens metod. Studiens datainsamling genomfördes via en litteraturstudie samt nitton semistrukturerade telefonintervjuer. För att bidra till en djupare insikt i de faktorer vilka påverkar virkesleverantörers val av inköpsorganisation genomfördes intervjuerna både med virkesleverantörer och inköpare av skoglig råvara.
Studiens resultat påvisade att virkesleverantörerna anser det viktigt att samarbetspartnern, med andra ord inköparen av skoglig råvara, innehar goda kunskaper inom det skogliga området samt agerar på ett trevligt, ärligt och professionellt sätt. Inköpsorganisationens tjänsteerbjudande påverkar även leverantörernas val, tjänsteerbjudandet skall fördelaktigt innefatta ett komplett helhetserbjudande av de skogliga åtgärderna, inklusive skoglig rådgivning. Majoriteten av studiens medverkande virkesleverantörer ansåg det önskvärt att ingå i varaktiga affärsrelationer, på grund av en ökande säkerhet och via de fördelar som uppstår genom att inköparen får en förbättrade inblick i leverantörens behov. Tillfredsställelse, förtroende och tillit kan enligt respondenterna skapas mellan parterna genom personliga möten och kontinuerlig kommunikation samt även via en rådgivande, ärlig, kompetent och seriös inköpare.

,

The Swedish forest industry is an important pillar for the country's welfare. In order to be active the industries requires large volumes of forest raw materials, which may mean that the forest companies is in a position of dependence on private forest owners to obtain sufficient volumes of wood. This, combined with the distinction of distribution-power between customer and supplier in the forest sector in different from other industries, made it interesting to create a better understanding regarding supplier choice of purchasing organization.
The study aims to explain the terms regarding suppliers' choice of partner from a relationship perspective. In addition, review which factors influence the business relationship's duration and how buyers create satisfaction, confidence and trust between the partners.
The study´s methodology consisted of an inductive case study with a qualitative approach. Though a literature review data was collected to obtain relevant information within the subject and thereby a better understanding of the research field was created. To contribute to a greater understanding semi-structured telephone interviews with both wood suppliers and buyers of forest raw materials was conducted.
The study results showed that the respondents consider it important that the buyer, holds a good knowledge of silviculture as well as act in a professional manner. Purchasing organization's service offering also affects the suppliers' choice, the service offering to be beneficial to include a complete comprehensive offer of the forest activities, including forest advisory services. The majority of the suppliers considered long-lasting business relationships to hold advantageous, because of the increasing safety and the positive effects arising from the buyer greater insight into the supplier's needs. According to the respondents satisfaction, trust and confidence, can be created between the parties through personal meetings and ongoing communication as well as through a consultative, honest, competent and serious buyer.

Main title:Skapande av varaktiga relationer mellan en inköpsorganisation och leverantörer
Authors:Magnusson, Lina
Supervisor:Mark-Herbert, Cecilia
Examiner:Lönnstedt, Lars
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:182
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:fallstudie, interaktion, kommunikation, relationsmarknadsföring, semistrukturerad intervju, skogsägare, tillit, tjänstedominerande logik, upplevd tjänstekvalitet, case study, communication, forest owner, interaction, perceived service quality, relationship marketing, semi-structured interview, service dominant logic, trust
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6164
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6164
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Language:Swedish
Deposited On:20 Jan 2017 11:50
Metadata Last Modified:20 Jan 2017 11:50

Repository Staff Only: item control page