Home About Browse Search
Svenska


Edstam, Linnea, 2016. Animal welfare assessment of dual-purpose cattle in Mexico : with focus on health and behaviour. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Chiapas is the poorest state of Mexico located southeast, with a hot and humid tropical climate and daily socio-economic challenges in rural conditions. The main cattle production system found is extensive dual-purpose production, producing both milk and meat. Society is getting increasingly aware of the ethical treatment of animals, with a growing concern about animal welfare and its importance in the production. Animal welfare assessments on farms are required to enable identification of any areas necessary of improvement and to inform the farm owner about the welfare status on their farm. Strategies for improving animal welfare can thereafter be implemented in order to improve the quality of animal production and its products. This study carried out welfare assessments on 34 farms, located in San Pedro Buena Vista, Chiapas. A modified welfare quality (MWQ) protocol from the Welfare Quality® Assessment protocol for cattle was used, adapted to the extensive production systems in the tropics. The Welfare Quality® protocol bases on the Five Freedoms and consists of the welfare principles “good feeding”, “good housing”, “good health” and “appropriate behaviour”. This study focuses on “good health” and “appropriate behaviour”. The main findings were that “absence of disease” and “absence of pain induced by management procedures” were areas that required improvements to achieve a better animal welfare. These criteria are also significantly positively correlating (r = 0.44, p = 0.0007). All farms (100 %) acquired a mean value (MV) score above the minimum score for improved level (>60.0) in relation to all eleven welfare criteria of the total study, where 100 was the maximum score. According to the seven criteria of health and behaviour, four of these had a MV above excellent level (>80.0), one criteria a MV just below excellent (80) and two criteria a MV of acceptable (>20.0). A total of 19 farms (56 %) scored above acceptable level (>20.0) in all seven welfare criteria, and two farms (6 %) scored not classified (<20.0) in two welfare criteria each. The welfare criteria “expression of other behaviours” and “good human-animal relationship” acquired the highest scores of animal welfare. The behaviour was good according to the protocol and the animals appeared to be healthy and prosperous. A total of 2031 animals were included in this study, with 782 cows (39 %) in milking production at the time. Of these 782 cows, only 8 cows (1 %; divided on six farms) were lame, 8 cows (1 %) had visible signs of mild integument lesions and 13 cows (2 %) had severe integument lesions. This indicates a major benefit for animals in these types of systems mainly kept on pasture and little concrete, with advantages of soft natural impact of the legs and hoofs decreasing the risks of lameness. Despite the outdoor management and lack of hygiene there were few injuries of the animals, indicating that these extensive systems on pasture provides a standard with good animal welfare. The animals were mainly kept on extensive pasture together, both cows, calves and bulls. Due to this united management, an extended study was carried out after assessing thirteen farms, with maternal and sexual behaviour and interactions between calves. This study presented a major maternal behaviour, being one of the natural behaviour of the cow if given the opportunity and since the calves often were young. Also, suckling cows decreases the risk of mastitis hence the cleaning of the teats, concluding that suckling cows are the future for intensive systems. Further improvements of the MWQ protocol are required and future studies should focus on health care management to improve “good health”. It is also important to provide knowledge or motivation to the farmers to enable improvement of their animal welfare, and to find alternative management practices that has economical potential to increase their productivity. To improve the social interaction and health it would be beneficial to let the cow spend more time with the calf during longer periods or all day.

,

Chiapas är den fattigaste staten i sydöstra Mexiko, med ett varmt och fuktigt tropiskt klimat och dagliga socioekonomiska utmaningar på landsbygden. Den huvudsakliga nötkreatursproduktionen är extensiv med djur producerandes både mjölk och kött. I takt med att allmänheten blir mer och mer medveten om det etiska perspektivet till hur djur behandlas, sker ett ökat engagemang för djurvälfärden och dess betydelse i produktionen. Bedömning av djurvälfärd på gårdar är nödvändigt för att kunna informera djurhållaren om välfärdsstatusen på dennes gård, och för att kunna identifiera områden nödvändiga för förbättring. Strategier för förbättring av djurvälfärd kan därefter implementeras för att kunna förbättra kvaliteten i djurproduktionen och dess produkter. Denna studie utförde bedömning av djurvälfärd på 34 gårdar i San Pedro Buena Vista, med hjälp av ett modifierat protokoll för djurvälfärd (MWQ protokoll) utifrån Welfare Quality® protokoll för nötkreatur, anpassat till extensiva system i tropikerna. Protokollet från Welfare Quality® baseras på de fem friheterna från Farm Animal Welfare Council (EU) och består av välfärdsprinciperna “god utfodring”, “god inhysning”, “god hälsa” och “lämpligt beteende”. Den här studien fokuserar på “god hälsa” och “lämpligt beteende”. De huvudsakliga upptäckterna var att “frånvaro av sjukdom” och “frånvaro av smärta inducerat av behandlingsprocedurer” var i behov av förbättring för att kunna uppnå en bättre djurvälfärd. Dessa kriterier var också signifikant positivt korrelerande (r = 0.44, p = 0.0007). Alla gårdar uppnådde ett medelvärde (MV) över minimumgränsen för förbättrad nivå (>60.0) i alla elva välfärdskriterier i den totala studien, där 100 var maximumpoäng. Gällande de sju kriterierna för hälsa och beteende uppnådde fyra av dessa ett MV över utmärkt (>80.0), ett kriterium ett MV precis under utmärkt (80) och två kriterier ett acceptabelt MV (>20.0). Totalt 19 gårdar (56 %) uppnådde poäng över acceptabelt (>20.0) i alla sju välfärdskriterier, medan två gårdar (6 %) inte uppnådde gränsen för acceptabelt (<20.1) i två välfärdskriterier var. Välfärdskriterierna “uttryck av andra beteenden” och “god relation mellan djur-människa” fick högst poäng för god djurvälfärd. Beteendet var generellt bra enligt protokollet och djuren bedömdes vara friska och välmående. Totalt 2031 nötkreatur ingick i studien, varav 782 kor (39 %) i mjölkproduktion vid tidpunkten då studien utfördes. Av dessa 782 mjölkkor var det endast 8 kor (1 %; uppdelat på sex gårdar) som var halta under bedömningarna, 8 kor (1 %) med synliga hudsår och 13 kor (2 %) med allvarliga hudsår. Det indikerar att nötkreatur i dessa typer av system huvudsakligen hållna på bete och liten del betong har en mjuk och naturlig inverkan på ben och klövar, vilket minskar risken för hälta. Trots djurhållning utomhus och brist på hygien var det få skador på djuren, vilket indikerar att dessa extensiva system på bete innebär en standard av god djurvälfärd. Dikor har också en minskad risk för mastit genom att kalven rengör spenarna, vilket ger slutsatsen att dikor är framtiden för intensiva system. Det behövs vidare förbättringar av MWQ-protokollet och ytterligare studier bör fokusera på förebyggande djurvård för att kunna förbättra “god hälsa”. Det är viktigt att sprida kunskap eller motivation till lantbrukarna för att möjliggöra förbättring av deras djurvälfärd, samt att hitta alternativ djurskötsel med ekonomisk vinning för att kunna öka deras produktivitet. För att kunna förbättra social interaktion och hälsa vore det fördelaktigt att låta kon spendera mer tid med sin kalv under längre perioder eller hela dagen.

Main title:Animal welfare assessment of dual-purpose cattle in Mexico
Subtitle:with focus on health and behaviour
Authors:Edstam, Linnea
Supervisor:Berg, Lotta
Examiner:Lidfors, Lena
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:677
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Keywords:djurvälfärd, Welfare Quality®, dual-purpose, hållbarhet, Mexiko, mjölkkor, nötkreatur, extensiva system, välfärdsbedömning, hälsa, beteende
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6155
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6155
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:English
Deposited On:17 Jan 2017 11:23
Metadata Last Modified:17 Jan 2017 11:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics