Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Hanna, 2016. En sammanställning av olika rutiner som ger smågrisar en god start och uppväxt under diperioden : en litteraturstudie för grisintresserade. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Svenska grisproducenter är duktiga på att föda upp och ta om hand grisar, ändå har Sverige den högsta smågrisdödligheten i Europa. Åtgärder för att minska smågrisdödligheten är därför ett av det viktigaste arbetena som kan göras och där mycket av arbetstiden bör ligga i svensk grisproduktion. Målet med detta examensarbete är att få ihop en bra sammanställande text av fakta om smågrisar under diperioden och något som i sin tur kan ge anställda inom grisnäringen och andra grisintresserade nyttig information. Förhoppningen är sedan att informationen som lästs kan komma till användning i en grisproduktion. Examensarbetet kretsar kring information och rutiner som ger smågrisar en god start och uppväxt under digivningsperioden. I litteraturstudien kommer lite grundläggande förutsättningar tas upp som kretsar kring dräktiga suggor och som har relevans för deras avkommor. Arbetet är en litteraturstudie med en större analys och diskussion. Informationen i litteraturstudien är baserad på fakta som jag funnit på internetsidor, tidskrifter, böcker, artiklar och mailkontakt med gris-veterinärer.
Suggans kondition och välmående under dräktigheten är av stor vikt för att hon ska ge avkommor som är i gott skick vid födsel. Stress, konkurrens och dåliga rutiner kring dräktiga suggor är negativt för djuren och de kommer att påverka smågrisarnas levandevikt och vitalitet.
Att ha god kännedom och uppsikt över sina suggor kommer hjälpa till i utgallringen av djur som inte har de kvaliteter som krävs för att uppnå goda resultat i en smågrisproduktion. Miljön i grisningsavdelningen ska vara tillfredställande inte för bara smågrisen utan även för suggan. Med hjälp av värmelampor till smågrisarna, mjukt strö och god hygien i boxen har man lättare att uppnå en tillfredställande miljö för hennes avkommor. Suggor som får många ojämna, underviktiga och svagfödda smågrisar kommer behöva hjälp från djurskötaren med åtgärder som måste utföras för att få smågrisarna att överleva. Nedkylda smågrisar, utdragna förlossningar, suggor som är i dålig kondition behöver tas om hand med olika rutiner.
Att säkra råmjölken till smågrisar är skötarens absolut viktigaste uppgift att ha koll på i arbetet med smågrisar. Utan råmjölk är grisen helt oskyddad mot virus och bakterier som finns i dess närmiljö. Suggan behöver få förutsättningar för att lyckas och orka med en ökad mjölkproduktion allteftersom smågrisarna växer. Allt från att ha bra suggor som orkar med påfrestningarna (avel), till att säkra en bra vattentillförsel till suggor är delar av de avgörande faktorerna för lyckade suggor. Under tiden smågrisen växer kan det uppstå sjukdom även om smågrisen har diat råmjölk. Ledinfektioner och diarré är några exempel som drabbar smågrisar. Sjukdomarna kan förebyggas genom en god hygien i boxen som främst kan fås genom noga tvätt, desinficering och torktid. Men även utgödslingsrutiner, en god boxutformning, tillgång på mjukt strö och vaccinationsrutiner har betydelse.
Under arbetets gång har jag fått känslan av att det är en hel del ouppklarade frågor rörande detaljer kring smågrisar och suggan. Efter att ha gjort denna litteraturstudie har det varit intressant för mig att återkoppla till min verklighet då jag utöver studierna jobbar med grisar. Det är många olika faktorer som spelar roll i alla de moment och ämnena som jag tar upp där det handlar om smågrisar och suggor. Därför är det svårt att säga att saker och ting är si eller så. Grisar är komplexa djur!

,

Swedish pig producers are good at breeding and taking care of pigs. However, Sweden has the highest piglet mortality in Europe. Measures to reduce piglet mortality is therefore one of the most important work that can be done and where much of the working time should be in Swedish pig production. The goal of this project is to get together a good compilation text of the facts on piglets during the suckling period, which in turn can give employees in the pig industry and other people interested in pigs useful information. The hope is then that this information then can be used in pig production. The thesis will only cover information and routines that give piglets a good start and growth during the lactation period. In the literature are some basic conditions related to pregnant sows with relevance to their offspring, discussed. The work is a literature review with a major analysis and discussion. The information in this literature review is based on facts that I found on internet pages, in magazines, books, articles, and e-mail contact with pig veterinarians.
Sow condition and wellbeing during pregnancy is of great importance for her to give offspring that are in good condition at birth. Stress, competition and poor procedures in pregnant sows are negative for the animals, and will affect piglet live weight and vitality. To have a good knowledge and supervision of the sows will help in culling of animals not having the qualities required to achieve good results in the piglet production. The environment in the farrowing department should be satisfactory not only for the piglet, but also for the sow. With the help of heating lamps for piglets, soft bedding and hygiene in the pen, it's easier to achieve a satisfactory environment for her offspring. Sows receiving many uneven, underweight and weak born piglets will need help from the pig keeper with actions that must be performed to get the piglets to survive. Piglets with hypothermia, prolonged farrowing, sows that are in poor condition needs to be taken care of by different routines.
Securing colostrum to the piglets are the pig keeper most important task to keep track of in the work of piglets. Without colostrum, the pig is completely unprotected against viruses and bacteria in its environment. Sows need to have opportunities to achieve and cope with increased milk production as the piglets grow. Everything from having good sows, coping with the strains (breeding), to ensure a good supply of water to the sows, are important factors for successful sows. During the suckling period, there may be disease problem even piglets have suckled colostrum. Joint infections and diarrhea are some examples that affect pigs. The diseases can be prevented by good hygiene in the pen which mainly can be obtained by thoroughly washing, disinfection and drying time. But even a good pen design, supply of soft bedding and vaccination procedures are important.
During the work I have got the feeling that there are a lot of unsolved questions regarding details of the piglets and the sow. After performing this study, it has been interesting for me to reconnect with my reality as I have worked with pigs in addition to my studies. There are many different factors that are involved in all the moments and subjects that I take up concerning piglets and sows. Therefore, it is difficult to say that things are this or that. Pigs are complex animals!

Main title:En sammanställning av olika rutiner som ger smågrisar en god start och uppväxt under diperioden
Subtitle:en litteraturstudie för grisintresserade
Authors:Nilsson, Hanna
Supervisor:Olsson, Anne-Charlotte
Examiner:Botermans, Jos
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK006 Lantmästarprogrammet - kandidatprogram 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:smågris, sugga, rutiner, diperiod, råmjölk, sammanfattning, uppväxt, laktation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6096
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6096
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:29 Nov 2016 08:42
Metadata Last Modified:29 Nov 2016 08:42

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics