Home About Browse Search
Svenska


Engle, Olof, 2016. Orsaker och erfarenheter om bidöd. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Ecology

[img]
Preview
PDF
379kB

Abstract

Domesticeringen av honungsbin påbörjades för mer än 7 000 år sedan. Från början hölls honungsbin främst för sin honungs- och vaxproduktion, men började senare även hållas i pollineringssyfte. I och med det industrialiserade jordbrukets intåg växte pollineringsbehovet bland jordbruksgrödor. Som det ser ut idag finns det globalt sett en stor brist på pollinerare i jordbruket där honungsbin inte har kunnat möta efterfrågan på pollineringstjänster. Bristen på pollinerare skulle kunna leda till lokalt försämrade skördar och till att marknader försvinner eller tvingas flytta. Trots det rapporterade underskottet på pollinerare har skördeökningarna på en global skala från de senaste 50 åren varit densamma för pollineringsberoende och för icke pollineringsberoende grödor.
Ett högintensivt jordbruk har slagit ut eller försvårat för naturligt förekommande pollinerare att existera. På grund av detta har vi alltmer börjat förlita oss på pollineringstjänster utförda av odlade honungsbin. Även honungsbin har svårt att klara av att anpassa sig till moderna odlingslandskap med monokulturer där det till stor del saknas variation av åkermark, betesmark och åkerholmar. På senare år har det uppstått ett medialt högt tryck på honungsbin, där det rapporterats om ”bidöd” i olika sammanhang.
Antalet honungsbisamhällen har emellertid globalt sett stadigt ökat under de senaste 50 åren. Det har dock skett en omfördelning. Antalet odlade honungsbisamhällen i Afrika och Asien har mångdubblats, samtidigt som antalet i Europa och Nordamerika minskat kraftigt.
Marknaden för honungsbiprodukter är global. Det innebär att biprodukter och även hela bisamhällen skeppas över hela världen. Detta medför att det finns en potentiellt ökad risk för en global spridning av bisjukdomar. Så är fallet med varroakvalstret som spridits över hela världen. Följden har blivit försvagade bisamhällen som även blir mer mottagliga för andra sjukdomar.
Syftet med uppsatsen är att samla information om bakomliggande orsaker och mekanismer till bidöd. Uppsatsen syftar även till att undersöka och beskriva det allmänna hälsotillståndet hos honungsbin globalt sett.

,

The domestication of honey bees began more than 7000 years ago. Initially honeybees was primarily held for its honey and wax production and was later also held for pollination purposes. With the advent industrialized agriculture, the need for pollination services grew among agricultural crops. As it stands today there is a great overall lack of pollinators in agriculture where the honeybees have not been able to meet the demand for pollination services. The lack of pollinators could lead to deterioration of local harvests and to markets disappearing or forced to move. Despite the reported deficit of pollinators, the global yield increase for the past 50 years has been the same for pollination dependent and non-pollination dependent crops.
A high-intensity agriculture have knocked out or made it more difficult for naturally occurring pollinators to exist. Because of this, we have increasingly begun to rely on pollination services of managed honeybees. Even managed honeybees have had hard times managing function in the modern agricultural landscape with monocultures where there is a lack of variety of cropland, pasture and field islets. In recent years there has been a medially high coverage on honeybees, with reports about the "deaths of bees" in different contexts.
The number of managed honeybee colonies, however, have been globally growing during the past 50 years. However, there has been a redistribution of bee colonies. The managed honeybee populations of Africa and Asia has doubled and multiplied, while the populations in Europe and North America has declined sharply.
The market of bee-products is global. This means that the products are shipped all over the world and sometimes even whole bee colonies. This means that there is a potential increased risk of a global spread of bee diseases. This is the case with the varroa mite with strong distribution in many countries. The consequence has been weakening bee colonies that also become more susceptible to other diseases.
The purpose of this thesis is to gather information about the causes and mechanisms to the deaths of bees. The thesis also aims to explore and describe the general state of health of honeybees worldwide.

Main title:Orsaker och erfarenheter om bidöd
Authors:Engle, Olof
Supervisor:Forsgren, Eva
Examiner:Öckinger, Erik
Series:Självständigt arbete/Examensarbete / SLU, Institutionen för ekologi
Volume/Sequential designation:2016:18
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY003 Agricultural Programme - Soil/Plant 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
Keywords:bidöd, biförluster, pollineringsbehov
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6076
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6076
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:18 Nov 2016 13:07
Metadata Last Modified:18 Nov 2016 13:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics