Home About Browse Search
Svenska


Bergkvist, Lovisa, 2016. Grund vårbearbetning till våroljeväxter. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Soil and Environment

[img]
Preview
PDF
690kB

Abstract

Våroljeväxter är en bra omväxlingsgröda i växtföljden och kan genom sin pålrot och sin sanerade effekt vad gäller patogener bidra till en skördeökning i nästkommande gröda med 5-25 %. Vårrapsen utmärks av en låg tusenkornsvikt och ett lågt näringsinnehåll, vilket bidrar till att de bör sås grunt. Etableringen ses ofta som den kritiska delen i odlingen av vårraps och det ställs stora krav på såbädden.
Forskningsprojektet genomfördes på Säby gård utanför Uppsala. Projektets syfte var att studera om tillämpningen av en grund bearbetning på hösten eller våren istället för konventionell höstplöjning kan öka odlingssäkerheten för våroljeväxter genom en ökad vattentillgång för den småfröiga grödan efter sådd. Framförallt syftade det till att testa etablering efter grund bearbetning på våren utan föregående bearbetning på hösten. Risken med en höstbearbetning, och då framförallt en plöjning, är att tiltorna i ytan torkar ut under vintern och att den torra jorden sedan på våren hamnar i såbädden.
Etableringen genomfördes på tre olika jordarter (lättlera, mellanlera och styv lera). Fyra olika bearbetningsmetoder användes för etableringen och de kombinerades med två olika såtider, tidig och sen. Avgränsningen för detta arbete sattes till den tidiga sådden. De fyra bearbetningsmetoderna som tillämpades var höstplöjning, grund bearbetning på hösten, grund bearbetning på hösten och våren samt en grund bearbetning på våren.
För att få en bild av såbäddens egenskaper, såsom bland annat aggregatstorleksfördelning och vattenhalt, genomfördes såbäddsundersökning, cylinderprovtagning samt mätning av volymetrisk och gravimetrisk vattenhalt i samband med sådd. Planträkning gjordes två veckor efter sådd för att studera uppkomsten i fälten.
Resultatet från forskningsprojektet visade att det på samtliga jordar var fuktigast i såbotten och störst mängd växttillgängligt vatten i det grunt vårbearbetade ledet. Vattenhalten var lägst i det höstplöjda ledet. Det var en större andel stora aggregat (>5 mm i diameter) i de plöjningsfria leden och en större andel finjord (<2 mm i diameter) i det höstplöjda ledet. Plantantalet var högst i ledet som höstplöjts och ledet som bearbetats grunt både på hösten och våren.
Slutsatsen av projektet blev att plöjningsfri odling ökade mängden växttillgängligt vatten i marken, speciellt då bearbetningen utfördes enbart på våren utan att föregås av en höstbearbetning. Bearbetning enbart på våren resulterade dock i en låg plantuppkomst vilket kan ha orsakats av en relativt grov såbädd.

,

Spring oil plant is a good break crop which through its taproots may contribute to an increase in yield in the following crop by 5-25 %. Spring rape is characterized by a low seed-weight and hence for a low nutrient content, and therefore has to be planted shallowly. The establishment is the most critical part in the cultivation of spring rape, putting high demands on the seedbed. A relatively high moisture content in the soil is important for the small seeds to be able to emerge.
The research project was carried out at Säby, located in southern Uppsala. The aim of the project was to study if shallow soil cultivation in the fall or spring instead of conventional mouldboard ploughing during autumn can increase cropping reliability for spring oilseed rape by increasing the water supply for the small-seeded crop after sowing. Above all, it was aimed at testing establishment by shallow cultivation in spring without preceding soil tillage in the fall. The risk of tillage, and particularly mouldboard ploughing during fall, is that the soil in the plough ridges may dry out during winter and that this dry soil then ends up in the seedbed.
The establishment was conducted at three different soil types (light clay, medium clay and heavy clay). The four tillage methods used for establishment were combined with two different times of sowing, early and late. This work was restricted to the early sowing. The four tillage methods used were autumn ploughing, shallow cultivation in the autumn, shallow cultivation in autumn and spring, and shallow cultivation only in spring.
To investigate the seedbed properties, such as aggregate size distribution and soil water content, a seedbed characterization was conducted after sowing, cylinder samples were taken and volumetric and gravimetric soil water contents were measured. The number of plants was counted two weeks after sowing to study the plant emergence.
The results showed that the soil water content and the amount of available water for crops were highest under shallow spring cultivation on all three clay soils investigated. There was a higher proportion of large aggregates (>5 mm in diameter) in the seedbed under ploughless tillage compared to under conventional autumn ploughing and a higher proportion of fine soil (<2 mm in diameter) in the autumn ploughed field. Plant emergence was highest in the autumn-ploughed plots and in the plots shallow cultivated during both autumn and spring.
The conclusion of the project was that spring cultivation increased the proportion of plant-available water in the soil. Plant emergence was however lower after shallow cultivation than after conventional autumn ploughing. This might have been due to larger aggregates in the seedbed after shallow cultivation.

Main title:Grund vårbearbetning till våroljeväxter
Authors:Bergkvist, Lovisa
Supervisor:Myrbeck, Åsa
Examiner:Messing, Ingmar
Series:Examensarbeten / Institutionen för mark och miljö, SLU
Volume/Sequential designation:2016:18
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY003 Agricultural Programme - Soil/Plant 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
Keywords:vårraps, jordbearbetning, etablering, såbädd, uppkomst
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6047
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6047
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Soil cultivation
Language:Swedish
Deposited On:03 Nov 2016 14:48
Metadata Last Modified:03 Nov 2016 14:49

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics