Home About Browse Search
Svenska


Harmark, Klara, 2016. Fritidens resor och det stationsnära läget : en fallstudie av barnfamiljers fritidsresvanor, färdmedelsval och livspussel. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Om vi ska kunna uppnå en hållbar utveckling av samhällets olika dimensioner har våra resvanor en betydande roll. Trafikens buller, trängsel, partikel- och koldioxidutsläpp har en negativ inverkan på såväl människor som miljö. De resor och förflyttningar vi gör på fritiden utgör ungefär hälften av det totala transportarbetet och våra fritidsresvanor är därmed av stor vikt att söka förändra i riktning mot mer hållbara färdmedel och resmönster. I takt med den tekniska utvecklingen har möjligheten till förflyttning över längre sträckor under förhållandevis kort tid ökat markant. Denna ökade mobilitet - rörlighet i tid och i rum - ställer nya krav på vardagens göromål och på lokaliseringen av aktiviteter och målpunkter.
Den föreliggande uppsatsen tar avstamp i denna problembild. En kvalitativ fallstudie av fritidsresvanorna hos barnfamiljer bosatta i Skurups tätort syftar till att skapa en bättre förståelse för vilka avvägningar, begränsningar och krav som kan ligga till grund för fritidens förflyttningar. Fallstudiens primära metod för datainsamling är dagboksmetoden, vilket i detta fall inneburit att tio personer ur målgruppen skrivit en resedagbok över sitt eget fritidsresande under tre på varandra följande dagar. Dagböckerna har bearbetats och sammanställts i tidsgeografiska diagram samt legat till grund för intervjuer i samtalsform med studiedeltagarna. Fallstudien visar att barnfamiljerna upplever svårigheter att få livspusslet att gå ihop och har ett behov av att vara flexibla och mobila, vilket bilen som färdmedel underlättar. Tåget har en liten betydelse för fritidsresandet, även om samtliga respondenter menar att det varit en förutsättning för att de skulle välja att bosätta sig i Skurups tätort. Cykelvägnätet upplevs till viss del otillgängligt och i samverkan med att bilen är normerande för trafiken och trafikinfrastrukturen skapas ogynnsamma förutsättningar för att välja mer hållbara färdmedel inom tätorten. Analysen visar dock samtidigt att det finns störst potential för förändrade resvanor i den lokala skalan.

,

If we are to achieve a more sustainable development of society, our travel habits have a significant role to play. Traffic congestion, noise and emissions caused by the traffic have a harmful effect on both people and environment. Travel and trips that are made for leisure purposes amount to approximately half of all transports. Therefore, leisure travel is of great importance to seek to alter in the direction of more sustainable travel mode choices and travel habits. The technical development has heightened our ability to travel further during a relatively short time frame. This improved mobility brings with it new demands on how the everyday activities are carried out and needs are met, and on the location of various destinations and places.
In order to gain an improved knowledge of the reasons and needs affecting leisure travel, a qualitative case study on the travel habits of families living in the small town of Skurup in southernmost Sweden has been carried out. The main method for data collection is the diary method, which in this case has meant that ten people, adult family members living in Skurup, have written a travel diary depicting their own leisure travel for three consecutive days. The travel diaries have been analyzed and are presented using time-space diagrams, and have also constituted the frame for follow-up interviews with the diarists. The case study shows that the families are experiencing difficulties meeting the demands of the everyday life. They have a need to be flexible and mobile, which the car makes possible. The train is of little importance for their leisure travel. However, the respondents value the train service in Skurup highly. The bicycle paths are to some extent perceived as inaccessible, while the automobile is normative for the traffic and traffic infrastructure. This makes it difficult to choose more sustainable modes of travel in Skurup. At the same time, the analysis shows that the potential for changed travel habits is greatest on the local scale.

Main title:Fritidens resor och det stationsnära läget
Subtitle:en fallstudie av barnfamiljers fritidsresvanor, färdmedelsval och livspussel
Authors:Harmark, Klara
Supervisor:Qviström, Mattias
Examiner:Palsdottir, Anna Maria and Grahn, Patrik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM004 Sustainable Urban Management - Master Programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:fritidsresor, trafikplanering, mobilitet, hållbara transporter, stationsnära läge, resvanor, färdmedelsval, barnfamiljer, Skurup
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6041
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6041
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:01 Nov 2016 12:45
Metadata Last Modified:01 Nov 2016 12:45

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics