Home About Browse Search
Svenska


Petäjistö, Katrine, 2016. The role of myostatin in Coldblooded trotter harness racing performance. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

[img]
Preview
PDF
965kB

Abstract

Myostatin (MSTN) är en gen som begränsar massan av skelettmuskler genom att reglera både antalet och tillväxten av muskelfibrer. Mutationer i den här genen resulterar i en dubbeltmusklad fenotyp noterad hos ett flertal boskapsraser, hundar och människor. Förutom att påverka det fysiska utseendet hos en individ, har mutationer i MSTN också associerats med kapplöpningsprestation hos både hundar och hästar. Studier har visat att MSTN påverkar både hastighet och distans hos fullblod, den mest använda rasen inom hästkapplöpning. I Skandinavien är travsport mer vanligt förekommande än kapplöpning med fullblod och förutom varmblodstravare är kallblodstravare en av de vanligast förekommande raserna inom travsporten. Den här studien undersökte om det fanns några associationer mellan tre genetiska markörer i MSTN och prestation hos kallblodiga travhästar. Kallblodiga travhästar som tävlat inom travsport (n=482) genotypades för tre sekvenspolymorfier tidigare associerade med prestation hos engelskt fullblod (g.65868604G>T, g.66493737C>T and g.66495826A>G). Genotyperna testades statistiskt för associationer med livstids tävlingsprestationsresultat för: antal och proportion av starter, vinster, placeringar (1-3), icke placeringar samt prissumma, prissumma per start och tider för volt- och autostart. Utöver det, utvärderades genotyperna för associationer med prestationsresultat (prissumma, prissumma per start och tider för volt- och autostart) erhållen i olika åldrar: 3 års ålder (n=266), mellan 3 och 6 års ålder (n=469) och 6 år eller äldre (n=361). Det var inga signifikanta associationer (p>0.05) för någon av egenskaperna och de tre SNPs, förutom associeringen mellan prestation och MSTN hos 3- till 6 åringar. Vid 3-6 års ålder hade GG för SNP PR5826 hästar signifikant högre prissumma än hästarna som var AG eller AA (P<0.05). Dock var där endast tre hästar som var GG för SNP PR5826 som hade prestationsresultat för perioden 3 till 6 års ålder. Fullblod har större variation i allel frekvens för g.66493737C>T (en stark indikator av prestation hos engelskt fullblod) med en frekvens på 0.51 av C-allelen, jämfört med kallblodstravare som går mot fixering av T-allelen. Prestation bedöms lika hos fullblod och kallblodstravare men tävlingstyperna skiljer sig i både gångart och startmetod. Skillnaden i allelfrekvens kan tyda på att C-allelen för den MSTN varianten har en större påverkan på galopp än på trav. Den här studien lyfter fram hur väsentligt det är att studera möjliga associationer, mellan gener och egenskaper, hos olika raser som används för samma syften.

,

Myostatin (MSTN) is a gene that limits the skeletal muscle mass by regulating both the number and growth of muscle fibres. Mutations in this gene result in the double-muscled phenotype seen in several livestock breeds, dogs and humans. In addition to affecting the physical appearance of an individual, it has also been associated with racing performance in both dogs and horses. Studies have shown that MSTN influences both speed and best race distance in Thoroughbreds, the breed most commonly used in gallop racing. In Scandinavia, harness racing is more common compared to gallop racing and apart from Standardbreds, the Coldblooded trotter is one of the main breeds used in harness racing. This study investigated the association with MSTN and harness racing performance in Coldblooded trotter. Coldblooded trotters used for harness racing (n=482) were genotyped for three sequence polymorphisms previously associated with performance in racehorses (g.65868604G>T, g.66493737C>T and g.66495826A>G). The genotypes were evaluated for association with lifetime racing performance results for: number and proportion of starts, victories, placings (1-3) and unplaced as well as earnings, earnings per start and race times for volt- and autostart. Additionally, the genotypes were evaluated for association with performance results (earnings, earnings per start and race times for volt- and autostart) obtained at different ages: 3 years of age (n=266), between 3 and 6 years of age (n= 469) and 6 years or older (n=361). There were no significant associations (p>0.05) between any of the traits and the three SNPs except for the association with performance and MSTN was seen in 3 to 6 years old. At 3-6 years of age GG horses for SNP PR5826 had significantly higher earnings (P>0.05) than the AG and AA horses. However, there were only three horses that were homozygous GG for SNP PR5826 that had performance results for the age period 3 to 6 years. Thoroughbreds have larger variation in allele frequency at g.66493737C>T (strong predictor of racing performance in horses) with a frequency of 0.51 at the C-allele, compared to Coldblooded trotters that are close to fixation in the T-allele. The measurements of performance are similar in Thoroughbreds and Coldblooded trotters but the race types differ in both gait and starting method. The difference in allele frequency could indicate that the C-allele at that MSTN variant has a greater influence on gallop than trotting ability. This study highlights the importance of studying possible associations between genes and traits in different breeds even if they are used for similar purposes.

Main title:The role of myostatin in Coldblooded trotter harness racing performance
Authors:Petäjistö, Katrine
Supervisor:Lindgren, Gabriella and Velie, Brandon and Jäderkvist Fegraeus, Kim
Examiner:Mikko, Sofia
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för husdjursgenetik
Volume/Sequential designation:495
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)
Keywords:horse, myostatin, Coldblooded trotter, harness racing, performance
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6028
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6028
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Language:English
Deposited On:31 Oct 2016 13:11
Metadata Last Modified:07 Nov 2017 00:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics