Home About Browse Search
Svenska


Ezzi, Ranya, 2016. Situationsanpassat ledarskap i svensk industri : sett utifrån sambandet mellan teori och praktik. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
918kB

Abstract

Många teorier beskriver olika ledarskapsstilar, och det har skrivits mängder med forskarrapporter och artiklar inom området. Under senare tid har situationsanpassat ledarskap fått stort utrymme, och det konceptet är föremål för denna studie. Situationsanpassat ledarskap innebär att ledaren anpassar sin ledarstil till medarbetarnas förutsättningar och beroende på situationen. Situationsanpassat ledarskap är ett flexibelt sätt att leda som oftast beskrivs mycket positivt, och tester har visat att medarbetare till chefer som på rätt sätt tillämpar situationsanpassat ledarskap presterar bättre än de som arbetar i organisationer som inte följer konceptet. För studenter som vill bli framtida ledare, kan det vara bra att ha en inblick i hur ledarskapet ser ut i det praktiska arbetslivet och hur svenska industriföretag arbetar med situationsanpassat ledarskap. Även om teorin existerat länge, och det är ett dokumenterat bra ledarkoncept, är det intressant att se hur ledarna verkligen använder ledarstilen i sina verksamheter. För att få en bild av hur konceptet fungerar inom industrin har man i denna studie intervjuat sex ledare från olika företag i södra Sverige. Frågor som diskuteras är om och hur situationsanpassat ledarskap används, hur ledarna väljer ledarstil i skilda situationer, och hur de upplever detta. Fungerar situationsanpassat ledarskap på samma sätt inom industrin som det beskrivs i teori och litteratur? Man kunde se att kunskapen om de teorier som ligger till grund för situationsanpassat ledarskap varierade i den intervjuade ledargruppen. Det kom fram i studien att ledarna ofta använde delar av konceptet, men ingen använder det fullt ut. Ledarna beskrev att de försöker lyssna och coacha individuellt och poängterar att det är viktigt att känna medarbetarna och deras kunskaper beträffande arbetsuppgifterna. För att kunna gå från styrande till stödjande ledarstil är vilja och motivation hos medarbetarna viktiga faktorer. I vilken omfattning dessa faktorer hanteras i organisationerna framgår inte av svaren från intervjupersonerna. Studien visar på tydliga skillnader mellan företagen, och ledarskapsstilarna är olika. Man kan inte tydligt se konceptets mönster i intervjusvaren, men alla har mer eller mindre inslag från situationsanpassat ledarskap i sin ledarstil.

,

Many theories are describing different leadership styles, and there have been written numerous research reports and articles in the field. Recently, situational leadership has been widely reported, and the concept is the subject of this study. Situational leadership means that the leader adapts his style of management to the employees' conditions and depending on the situation. Situational leadership is a flexible way to lead and it is usually described in a very positive way. Tests have shown that employees to managers who correctly apply situational leadership, performs better than those who work in organizations that do not follow this concept. For students who want to be future leaders, it may be good to have an idea of how leadership looks like in practical work and how the Swedish industrial companies work with situational leadership. Although the theory existed for a long time, and it is a documented good leadership concept, it is interesting to see how the leaders really use this leadership style in their operations. To get an idea of how the concept works in the industry, six leaders from various companies in southern Sweden were interviewed in this study. Issues discussed are whether and how situational leadership is used, how leaders choose leadership in different situations, and how they experience this. Do situational leadership work the same way in the industry as it is described in theory and literature? You could see that the knowledge of the theories that form the basis of situational leadership varied in the interviewed group of leaders. It came up in the study that leaders frequently use parts of the concept, but no one is using it fully. The leaders said that they are trying to listen and to coach the individual and emphasizes that it is important to know the employees and their knowledge regarding the tasks. To change from steering into a supporting leadership style, the willingness and motivation of the employees are important factors. The extent to which these factors are managed in the organizations is not apparent from the answers of the interviewees. The study shows clear differences between the companies, and leadership styles are different. You cannot clearly see the pattern of the concept from the interview answers, but all leaders have more or less elements of situational leadership in their management style.

Main title:Situationsanpassat ledarskap i svensk industri
Subtitle:sett utifrån sambandet mellan teori och praktik
Authors:Ezzi, Ranya
Supervisor:Zachrison, Mozhgan
Examiner:Hunter, Erik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:None
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:situationsanpassat ledarskap, kompetens, medarbetare, ledarstil
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6002
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6002
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:22 Oct 2016 12:22
Metadata Last Modified:22 Oct 2016 12:22

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics