Home About Browse Search
Svenska


Davéus, Anna, 2016. Urbana mikroklimat i samband med förtätning : strategier för gestaltning av urbana miljöer. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
10MB

Abstract

Urban design handlar om att forma den fysiska miljön för att tillgodose stadslivet ur alla dess aspekter. Detta är en komplicerad uppgift som kräver integration och översättning av olika intressenters intressen till ett designförslag vidare till förverkligandet av de rumsliga konstruktionerna i stadsmiljön. Det urbana mikroklimatet beror till stor del på stadens morfologi, materialisation och landskapets beståndsdelar. Stadens inflytande på klimatet tar sitt uttryck genom olika fysiska principer som reflektion, absorption och avdunstning. Därför är det viktigt för planerare och arkitekter att ha goda grundläggande kunskaper om hur, och i vilken omfattning den urbana miljön påverkar det urbana mikroklimatet, och de bakomliggande fysiska principerna. Uppsatsen identifierar dessa principer och redogör dels för den urbana miljöns påverkan på mikroklimatet, och dels för hur mikroklimatkomponenterna i sin tur påverkar människans fysiska välmående.
Uppsatsen är baserad på en litteraturstudie och presenterar forskning inom det specifika området för urban mikroklimatologi och det generella området för förtätning som hållbar stadsutveckling. Båda områdena studeras i syfte att identifiera sammanlänkande faktorer och belysa brister. Den huvudsakliga frågeställningen för litteraturstudien är: hur ser sambandet mellan förtätning och urbana mikroklimat ut och hur kan utformningen av urbana miljöer bidra till mikroklimat som stödjer människans fysiska välmående? Frågan består av två delar vilka besvaras och analyseras separat i uppsatsens första del. Den andra delen presenterar designstrategier för respektive mikroklimatkomponent vilka är baserade på resultatet av litteraturstudien i första delen. Tanken är att uppsatsens andra del ska kunna användas separat.

,

Urban design is all about shaping the spatial environment to accomodate the urban life from all points of views. This is a complicated task that demands integration and translation of different stakeholders interests into a design proposal and further on to the realization of the spatial constructs of the urban environment. The urban microclimate is much dependant on the morphology of the city, the materialization and the landscaping. The city’s influence on the climate expresses itself through different spatial principles such as reflection, absorption and evapotranspiration, which is why it is important for urban planners and architects to have good basic knowledge of how, and to what extent the urban environment can influence the urban climate. The essay identifies these principles and describes the influence of the urban environment, but also how the microclimate components affect the human well-being.
The study presents research on the specialized field of urban microclimatology and the generic field of the compact city as an urban design method for sustainable development. Both areas are studied in order to identify aspects that link them together, and to illustrate deficiencies between them. The main research topic for the litterary study is to study the relationship between densification and urban microclimates, and to investigate how the design of urban environments can contribute to a microclimate that supports man’s physical well-being. The topic is divided into two parts that are answered and analysed seperately in the first part of the essay. The second part presentes design strategies for each of the microclimate components, based on the findings in the first part. The idea is that the second part can be used separately.

Main title:Urbana mikroklimat i samband med förtätning
Subtitle:strategier för gestaltning av urbana miljöer
Authors:Davéus, Anna
Supervisor:Sarlöv-Herlin, Ingrid
Examiner:Larsson, Anders and Bensch, Åsa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM006 Landscape Architecture 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:urban design, förtätning, mikroklimat, urban heat island, stadsplanering, landskapsarkitektur, stadsdal
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5986
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5986
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:29 Nov 2016 07:30
Metadata Last Modified:29 Nov 2016 07:30

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics