Home About Browse Search
Svenska


Weimers, Johanna, 2016. IPM-strategier för kålmjöllusen Aleyrodes proletella : en ny skadegörare på tröskeln till Sverige. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Kålmjöllusen, Aleyrodes proletella är en allvarlig skadegörare i kålodling, främst brysselkål och grönkål, i Europa. Likt andra vita flygare sitter lössens nymfstadium på undersidan av bladen och suger växtsaft och kontaminerar dem med skalrester och honungsdagg där sotdaggssvampar kan tillväxa. Sedan mitten av 1990-talet har en drastisk ökning av skadegöraren ägt rum, p.g.a. ett varmare klimat, ökad odling av höstraps där arten kan övervintra samt indragningen av vissa insekticider. Aleyrodes proletella har tidigare bara observerats på skelört, Chelidonium majus i Sverige men 2014 hittades den första kålmjöllusen i odlad grönkål. Det är högst sannolikt att A. proletella kommer att bli en allvarlig skadegörare med en invasiv spridningsmekanism i södra Sverige.
Sedan 2014 tillämpar alla EU-stater integrerat växtskydd (IPM). I detta arbete görs en översyn av alla tillgängliga metoder för att bekämpa A. proletella. Dessa innefattar manipulation av värdväxten, skadegöraren och miljön och kan användas för att förebygga eller bekämpa angrepp. Förebyggande åtgärder består i odlingstekniska åtgärder samt bevarande biologisk bekämpning. Idag bekämpas arten främst med kemisk bekämpning, en metod som inte är långsiktigt hållbar. Insektsnät kan minska angreppen avsevärt men medför problem med ogräsrensning. Potential finns för biologisk bekämpning, främst med bankplantor med parasitstekeln Encarsia tricolor, samt för fångstplantor, biopesticider och utveckling av en prognosmodell.
Ett diversifierat odlingslandskap som innebär mindre övervintringshabitat, fler naturliga fiender och barriärer som hindrar inflygning är av stor vikt för att hindra att A. proletella blir invasiv i Sverige.

,

The cabbage whitefly, Aleyrodes proletella is a serious pest in cultivated brassicas, mainly kale and brussels sprouts, in Europe. Like other whiteflies, the inmature stages feeds on the floem, sitting underneath the leaves and contaminating them with insect residues and honeydew where sooty molds grows. Since the middle of the 1990s a drastic increase of the pest has taken place, caused by a warmer climate, increased cultivation of winterrape where the species can overwinter and the withdrawal of certain insecticides. Aleyrodes proletella has previously only been seen on celandine, Chelidonium majus, in Sweden but in 2014 the first cabbage whitefly was found in cultivated kale. It is highly probable that A. proletella will become a serious pest with an invasive dispersal mechanism in southern Sweden.
Since 2014 all EU states conform to Integrated pest management (IPM). I this thesis all avaliable feasible control tactics against A. proletella are reviewed. These include the manipulation of the host plant, the pest and the environment and are used to prevent or combat attacks. Preventive measures consist in agronomic measures and conservation biological control. Today the species is controlled mainly with chemical control, a method that is not sustainable in long terms. The use of insect nets can reduce attacks significantly but causes problems with weeding. There is a potential for biological control, mainly by banking plants with the parasitic wasps Encarsia tricolor, and for trap plants, biopesticides and development of a forecasting model.
A diversified agricultural landscape that provide less wintering habitats, more natural enemies and barriers of immigration are of great importance to prevent A. proletella to become invasive in Sweden.

Main title:IPM-strategier för kålmjöllusen Aleyrodes proletella
Subtitle:en ny skadegörare på tröskeln till Sverige
Authors:Weimers, Johanna
Supervisor:Cotes, Belén and Nordmark, Lotta
Examiner:Tasin, Marco
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:kålmjöllus, Aleyrodes proletella, invasiva skadegörare, Sverige, IPM, integrerat växtskydd, biologisk bekämpning, naturliga fiender
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5974
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5974
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Pests of plants
Language:Swedish
Deposited On:18 Oct 2016 11:54
Metadata Last Modified:19 Oct 2016 04:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics