Home About Browse Search
Svenska


Anderberg, Alva, 2016. Värdspecifitet och diversitet av svampendofyter hos Fraxinus excelsior och Acer pseudoplatanus. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

Efter askskotts- och almsjukans snabba framfart står det klart att svampsjukdomar inom loppet av ett decennium kan få mångfalden i svenska skogar att se fundamentalt annorlunda ut. Skogsbruket och naturvården saknar två av tidigare alternativ för föryngring av ädellövskog. Sykomorlönn (Acer pseudoplatanus) definieras som invasiv art på grund av dess konkurrenskraft och förmåga att självså sig i etablerade bestånd, men anses intressant av skogsbruket på grund av sin goda tillväxt. Det finns såväl ekologiska som ekonomiska skäl till att närmare förstå den inverkan på biologisk mångfald som det här eventuella skiftet av trädslag inom våra lövskogsekosystem har.
Vedlevande svampar utgör en stor ekologiskt och taxonomiskt heterogen grupp som är del av den mångfald som finns knuten till träd. Somliga orsakar sjukdom, medan andra är direkt förbundna med träds välmående och konkurrenskraft. De är på så vis involverade i många ekologiska processer och del av de egenskaper som formar andra organismers relationer till en trädart. Svampar som lever symbiotiskt inuti växtvävnad utan att orsaka symptom kallas endofyter.
Den här studien har jämfört diversiteten av endofytiska svampar hos ask (Fraxinus excelsior) och sykomorlönn (A. pseudoplatanus) inom samma bestånd. Bark från individer av respektive trädart samlades in, ytsteriliserades och kultiverades för endofyttillväxt. Sammanlagt 146 isolat sorterades in i 30 morfologiska grupper (morfotyper). Resultaten antyder att koloniseringsgrad, antal morfotyper och fördelning mellan dem är likartad hos de båda trädarterna. Vilka endofyter som finns hos respektive värd skiljer sig dock tydligt åt. Ask och sykomorlönn utgör således lika goda habitat åt endofytiska svampar, men åt olika endofytsamhällen. Resultaten går i linje med liknande studier, men mer data och DNA-sekvensering behövs för att bekräfta dem.

,

In just a decade the tree pathogens causing Dutch elm disease and ash dieback have had great impact on the community of Swedish forests. Hence both nature conservationists and foresters are lacking two species for rejuvenation of broad-leaved forest stands. The sycomore maple (Acer pseudoplatanus) is considered an invasive species because of its competitiveness and ability to spread in mature tree stands. Yet, foresters are interested in the potential of its strong growth. There are both ecological and economic reasons for a better understanding of the impact on biodiversity of this eventual shift of tree species in the broad-leaved ecosystems.
Wood-inhabiting fungi represent a large ecologically and taxonomically diverse group which is part of the diversity linked to trees. Some cause disease, while others are directly associated with the fitness and well-being of trees. They are thus involved in many ecological processes, and part of the characteristics that shape other organisms’ relationships to a tree species. Fungi that live symbiotically within plant tissue without causing symptoms are known as endophytes.
This study has compared the diversity of endophytic fungi of ash (Fraxinus excelsior) and sycomore maple (A.pseudoplatanus) in the same stand. Bark from individuals of each tree species were collected, surface sterilized and cultivated for endophytic growth. A total of 146 isolates were sorted into 30 morphological groups (morphotypes). The results suggest that the colonization rate, amount and distribution of morphotypes is similar within the two tree species. Which endophytes are associated with each host is however distinct. Ash and sycamore maple are therefore similarly good habitats for fungal endophytes, but support different endophytic communities. The results are in line with similar studies, but more data and DNA sequencing are needed to confirm them.

Main title:Värdspecifitet och diversitet av svampendofyter hos Fraxinus excelsior och Acer pseudoplatanus
Authors:Anderberg, Alva
Supervisor:Witzell, Johanna
Examiner:Brunet, Jörg
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:endofyter, Fraxinus excelsior, ask, Acer pseudoplatanus, sykomorlönn, svampsamhällen, värdspecifitet, biologisk mångfald
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5965
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5965
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant diseases
Language:Swedish
Deposited On:17 Oct 2016 13:55
Metadata Last Modified:17 Oct 2016 13:55

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics