Home About Browse Search
Svenska


Karlsson, Ida and Söderman, Malin, 2016. Varför exporterar inte svenska lantbrukare mer? : barriärer före och efter exportbeslutet. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
806kB

Abstract

Världen har sedan början av 1990-talet blivit allt mer globaliserad och med en ökande befolkningsmängd har exporten av varor fått en allt mer betydande roll i samhället. Den svenska exporten av jordbruksprodukter har på senare tid ökat, men trots att efterfrågan på den globala marknaden ökar tvekar fortfarande många företag inför exportbeslutet. EU skall arbeta för en fri handel mellan medlemsländerna där inga handelshinder får förekomma, forskning visar att så inte är fallet. Andra internationella forskningsstudier har genomförts som påvisar ytterligare handelshinder som skapar problem för exporterande företag, dock hittas inte många studier om hinder som uppstår innan exportbeslutet tas. Studien vill belysa vilka hinder blivande exportörer stöter på då dessa står inför ett exportbeslut samt vilka hinder som är av störst betydelse. Studien vill även belysa vilka hinder från litteraturen som är applicerbara på det svenska lantbruket. För att avgränsa studien ligger fokus på export till EU och alla intervjupersoner har exporterat till något EU-land.
Studien har genomförts genom att exporterande företagare intervjuats samt studenter med bakgrund inom lantbruket har fått genomgå en övningssituation. Studenterna ställdes inför ett scenario där deras företag skulle börja exportera, de tvingades därigenom till att införskaffa sig information för att fatta ett exportbeslut. Efter det har svaren från intervjuerna och övningarna jämförts för att finna hinder av betydelse.
Studien visade att de intervjuade exportföretagarna upplevde hindren vid exportstart som små och en tydlig koppling till tidigare forskning kunde göras. De intervjuade företagarna upplevde kulturella skillnader och svårigheterna att ta sig in på in ny marknad var de största hindren vid exportbeslutet. De tog även upp svårigheterna att finna den nya marknaden som en hämmande faktor för företag. Övningspersonerna upplevde att de hade svårt att finna information om exporten relaterad till deras specifika produkter samt att de finansiella svårigheterna verkade mycket hämmande för dem.
EU skall arbeta för en fri handel mellan medlemsländerna där inga handelshinder får förekomma, men efter avslutat arbete kan slutsatsen dras att det finns flera olika faktorer som hämmar företag. För att få mer övergripande information om det bör ytterligare studier genomföras för att befästa studiens resultat ytterligare.

,

The world has since the early 1990s become more globalized and with an increasing population the exports of goods have gained an important role in the society. The Swedish export of agricultural products has recently increased, but even though demand in the global market increases many companies still hesitates facing the export decision. The EU are suppose to work towards a free trade between member states where there are no trade barriers for the exporting companies, but published research has revealed that this is not the case. Other international research studies have been conducted and those display other trade barriers that create problems for exporting companies, however, these studies doesn´t show the obstacles companies faces before the decision of export has been taken.
This study highlights the obstacles potential exporters encounter when they are faced with an export decision and the barriers that are of greatest importance. The study would also highlight which obstacles from the literature that is related to Swedish agriculture. In order to define this study's focusing on exports to the EU and all the interviewed companies have exported to one or several EU country/ies.
The study was conducted by interviewing exporting companies and also let students with a background in agriculture undergo an exercise where they had to face a scenario that their company would begin exporting, and they were forced to gain the information to make an export decision. After this, the responses from the interviews and exercises were compared to find similar significant barriers.
The study showed that the interviewed export companies experienced that there were few barriers before the export decision was made, you could also see a clear link between earlier research and the result from the studies. The interviewed companies felt that cultural differences and the difficulties of entering into new market were the biggest barriers to overcome. They also mentioned the difficulty of finding the new market as an inhibitory effect for the companies. The students who did the exercise felt that they had difficulties finding information on exports related to their products and that the financial difficulties seemed very inhibiting for them.
The EU are supposed to work towards a free trade between member states where there are no trade barriers, but after this work it can be concluded that there are several factors that inhibit companies to make the export decision. To obtain more comprehensive information about this, further studies are needed to consolidate the results further.

Main title:Varför exporterar inte svenska lantbrukare mer?
Subtitle:barriärer före och efter exportbeslutet
Authors:Karlsson, Ida and Söderman, Malin
Supervisor:Hunter, Erik
Examiner:Spendrup, Sara
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK006 Lantmästarprogrammet - kandidatprogram 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:export, barriärer, hinder, handel, EU, beslutsmodellen, lantbruksföretagare, Sverige, lantbruk
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5951
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5951
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:International trade
Language:Swedish
Deposited On:12 Oct 2016 10:31
Metadata Last Modified:12 Oct 2016 10:31

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics