Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Carl-Axel, 2016. Varför tar unga över lantbruksföretag?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
780kB

Abstract

Svenska lantbrukare har idag en medelålder på 58 år, mellan åren 1996-2010 ökade andelen lantbrukare över 65 år. Under samma tidsperiod minskade antalet unga lantbrukare, i detta fall räknas ung som under 36 år.
Med denna bakgrund ser det inte ut som att lantbruksyrket är särskilt attraktivt. I Skåne, där studien utgår från finns de dyraste åkermarkerna i hela Sverige. Ett hektar åkermark i Skåne kostar i genomsnitt 170.000 kr medans snittpriset i riket ligger på 67.000 kr. Avkastningen motsvarar sällan marknadsvärdet vilket resulterar i att lantbrukarna måste ta stora lån för att kunna köpa ut lantbruksfastigheten, med stora räntekostnader som följd.
Den här studien handlar om varför unga lantbrukare tar över lantbruksföretag i Skåne. Inom området finns det mycket lite forskning i dagsläget. En rapport visar dock på att unga lantbrukare tar över ens föräldragård pga. normativa aspekter. Normativa aspekter innebär nära personer i ens omgivning och hur mycket påverkan de har på den unga lantbrukarens beslut. Vad är det som gör att unga lantbrukare är beredda att ta den risken när avkastningen inte är särskilt god? Arbetet är baserat på sju stycken intervjuer med potentiella lantbrukare. Gårdarna är varierande både till storlek och till inriktning.
Med hjälp av teorin om planerat beteende (TPB) delas resultaten av intervjuerna in i tre olika kategorier. Attityden mot lantbruk, normativa faktorer samt upplevda hinder. De unga lantbrukarna i denna studie är eniga om att de skulle vilja ta över ett lantbruk då de har ett stort intresse för yrket och att driva företag, till stor del är det attityder som styr beslutet. Många av respondenterna hade också känslor för gården och trodde att deras föräldrar skulle bli glada ifall de tog över. I det fallet är det de normativa faktorerna som styr. Det framgår också att kapitalbehovet är stort för att kunna lösa ut syskon. De mindre gårdarna har dock bekymret att de måste växa för att klara konkurrensen från andra gårdar. De stora gårdarna triggas samtidigt av utmaningar och risker för att kunna vidareutvecklas. Sammantaget innebär detta konkurrensen hårdnar vilket ytterligare spär på storleksrationaliseringen. Samtidigt som detta pågår ser en del unga lantbrukare att ta över gården som en självklarhet då deras förfäder drivit den innan dem.
Studien tyder på att nära anhöriga har en viss påverkan på vad den unga lantbrukaren känner inför övertaget av ett lantbruksföretag. Unga lantbrukare vid de mindre gårdarna tenderar i större utsträckning ta över lantbruksföretaget då det vill förvalta något deras förfäder byggt upp. De unga lantbrukarna ser också stora hot för deras framtida företag i form av kortsiktiga politiska strategier och snedvriden konkurrensen inom EU.
Sammanfattningsvis står svenskt lantbruk inför en stor generationsväxling. För att kunna behålla den högklassiga produktion vi har idag måste vi lyssna mer på de unga blivande lantbrukarna och vad de tycker. Det är viktigt för hela branschen dels bankväsendet, landsbygdsutvecklingen och inte minst för landet Sverige. Behovet av denna studie är därför nödvändig.

,

The average Swedish farmer is 58 years old. Between 1996 and-2010 the number of famers over the age of 65 has increased. During the same period the number of young farmers has decreased. In this study “young” refers to a person under 36.
Considering this, farming doesn’t seem to be a particularly attractive work sector. In Scania, where this study is conducted, the farmland is the most expensive in the whole Sweden. One hectare of farmland in Scania costs on average SEK 170,000, while the average price in the rest of the country is SEK 67,000. The return rarely corresponds to the market value. This means that farmers must take large loans to be able to buy farmland, with high interest costs as a result.
This study is focusing on the reasons young farmers are taking over farming businesses in Scania. What makes a young farmer take such a big risk when the return isn’t that good compare to other business sectors?
Not much research has been conducted in this field. One report shows that young farmers are taking over their parents', farm because of normative aspects. In this case, normative aspects mean close relatives and the influence they have on the young farmer´s decision.
The study is based on seven interviews with potential farmers. The farms are varied in size and focus.
Using the Theory of planned behavior (TPB) the results from the interviews are divided into three different categories; the attitude towards agriculture, normative reasons and perceived obstacles. All the young farmers in the study say that they would like to take over a farm as they have a great interest in the profession and to run a business. Several of the respondents also said they had warm feelings for the farm and that they`d thought they`d make their parents happy if they took over the business. It is clear that the need for capital is great. The cost to buy out siblings from the business is high and requires capital. On the smaller farms there is a worry that they need to grow in order to meet competition from other, larger farms. The larger farms are triggered simultaneously by the challenges and risks in order to develop further. This combination means that competition is intensifying, which further adds to size rationalization. Despite this, some young farmers are willing to take over the business as their ancestors previously ran it.
This study indicates that close relatives influence- to some extent- the way young farmers feel about taking over an agricultural business. Young farmers on smaller farms are more inclined to take over the farming business, because their ancestors built it up. Young farmers see significant threats to their future businesses in short-term political decisions and distorted competition in the EU
Swedish agricultural businesses are facing a major generational shift. In order to maintain a high quality production, we need to listen more to the young aspiring farmers and hear what they have to say. This is important for the entire industry as well as for banks, consulting agencies the country as a whole. Therefore, this study is of great importance.

Main title:Varför tar unga över lantbruksföretag?
Authors:Andersson, Carl-Axel
Supervisor:Fernqvist, Fredrik
Examiner:Hunter, Erik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK006 Lantmästarprogrammet - kandidatprogram 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:unga lantbrukare, lantbruksföretag, teorin om planerat beteende, TPB, Proact, generationsskifte, riskhantering, kreditgivning, lönsamhet, attityd, normativa faktorer, hinder, barriärer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5945
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5945
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agrarian structure
Language:Swedish
Deposited On:11 Oct 2016 13:30
Metadata Last Modified:12 Oct 2016 04:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics