Home About Browse Search
Svenska


Sand, Erik, 2016. Marknadsundersökning i outvecklade marknader med omedvetna kunder. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
447kB

Abstract

När nya produkter eller tjänster skall introduceras på en marknad finns det många frågor som ska besvaras och en analys av marknaden är ofta vägen till att hitta svar på frågorna. Några av dem besvaras med hjälp av marknadsundersökningar som ger företagen information om kunders behov eller förväntningar och om konkurrenssituation och marknadspotential.
Men vad händer om produkten eller tjänsten är så radikalt ny att marknaden och kunderna inte vet att den existerar? Studiens utgångspunkt summeras i denna fråga: Hur utför man marknadsundersökningar när marknaden är outvecklad och potentiella kunder är omedvetna?
Syftet med studien är att genom en litteraturstudie identifiera och definiera olika teorier inom marknadsundersökning. Studien undersöker tre forskningsområden, närmare bestämt Entreprenörskap, New Product Development och Marknadsföring som alla tre är områden som berör studiens utgångspunkt. De frågeställningar som studien har utgått ifrån är; Vad säger teorierna inom de tre ämnena entreprenörskap, new product development och marknadsföring om marknadsundersökningar i okända marknader?; Vilka för- och nackdelar finns det hos de olika teorierna när de appliceras på ett fallföretag?; och hur kan dessa teorier användas av entreprenörer eller företag som står inför en outvecklad marknad och med omedvetna potentiella kunder?
Studien använder sig av ett fallföretag för att ytterligare förtydliga och illustrera problemsituationen. Fallföretagets roll är att utgöra en ram, en kontext för de teorier som tas upp i studien och det ska ge litteraturstudiens resultat en verklighetsförankring.
Studiens resultat visar att stora kvantitativa marknadsundersökningar av reaktiv karaktär kan ge bristande resultat när undersökningen görs i en outvecklad marknad med omedvetna kunder. Istället när det gäller innovativa produkter och tjänster visar studien att mindre, mer proaktiva metoder med fokus på individen ger tydligare resultat. Samt att new product development-inspirerade metoder där samarbete med potentiell kund sker redan vid utvecklingsstadiet ger ett tydligare resultat som ligger i linje med vad marknaden efterfrågar.

,

When new products or services are introduced to a market, there are many questions to be answered and a market analysis should be executed. Some of these questions will be answered by market research, which provides businesses with information on customer needs and expectations, it also provides information regarding the competitive position and market potential. But what happens if the product or service is so radically new to the market and the customers that they do not know it exists? This study takes it´s starting point in the question: How do companies carry out market research when the market is undeveloped and potential customers are unaware of the product or service?
The purpose of the study is that through a literary review identify and define the various theories on the market research area. The study examines three research areas, i.e. entrepreneurship, new product development and marketing, which are all areas that are closely related to the study's starting point. The research questions that the study is based on are; What theories can be found within the three research areas, entrepreneurship, new product development and marketing that are related to market research in undeveloped markets?; What are the advantages and disadvantages of the different theories when applied to a case?; How can entrepreneurs or companies use these theories when facing an undeveloped market and potential customers that are unaware?
The study uses a case to further clarify and concretize the problem situation. The case´s role is to provide a framework, a context for the theories used in the study and will give the result from the literary review a reality.
The study’s results show that large, quantitative market research of the reactive nature can produce corrupt results when the study is done in an undeveloped market with unaware customers. With innovative new products and services, the study shows that the smaller, more proactive strategy with a focus on the individual customer gives a clearer result. Also the new product development-inspired approaches where cooperation with potential customers in early stages of the development process provides results that better matches the markets expectations.

Main title:Marknadsundersökning i outvecklade marknader med omedvetna kunder
Authors:Sand, Erik
Supervisor:Ferguson, Richard
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1061
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK005 Economics and Management - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:marknadsundersökning, outvecklad marknad, omedveten kund, entreprenörskap, new product development, marknadsföring, customer co-creation, lead user
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5942
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5942
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:11 Oct 2016 12:42
Metadata Last Modified:11 Oct 2016 12:42

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics