Home About Browse Search
Svenska


Svensson, Simon, 2016. Addressing dairy production challenges through a shared value approach : a case study of an Indonesian cooperative. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

The global demand for agricultural outputs are increasing due to the earth’s growing population and the numerous challenges related to it has been presented with many proposed solutions. In countries defined as developing markets and economies, challenges associated with the needs of the population are particularly difficult to meet. Emerging markets in this context, such as the dairy industry, struggle with productivity and output due to resource restrictions. Meanwhile, businesses accountability towards the society, addressing social issues and environmental objectives, have transformed into contemporary business practice.
Businesses embracing corporate social responsibility has become the modern way to conduct business activities, in both developing countries and developed countries. There has also been a wider recognition in the academic society and among corporations that the society can possess the key for a prosperous business. New concepts such as shared value has evolved to explain the interdependencies between business and society. Ultimately, pure philanthropic behaviour has been introduced to a competitor when it comes to solving the issues related to the context of a developing market. The resource scarcity among these local businesses entails challenges to achieve the most prosperous economy as possible. Resources, such as knowledge, therefore need to be sourced externally and networks are a good example for fostering knowledge transfer. The intrinsic capabilities for the network members to absorb knowledge have not widely been investigated among smaller firms in developing markets.
With the help of shared value, knowledge and network the aim of this study is to identify factors that have an impact milk production in the context of a dairy cooperative in a developing country. Further objective is to investigate how the cooperative interacts with its members to reach an increased milk production. This study contains a case study of the business activities performed by an Indonesian dairy cooperative, KAN Jabung, that has given attention to the importance of knowledge and networking to improve production and productivity. The research is based on literature review and several sources of empirical data such as semi-structured personal interviews, observations and secondary data. Furthermore, the study has a flexible design and took ethical considerations into account.
The results of this study suggest that a small-scale cooperative in a developing country can achieve social objectives and transformation, engage in collaborative exchanges of knowledge while simultaneously increase its production. The result also indicates that not all factors for enhancing production are within range of influence from a cooperative middleman in the supply chain and that individual or family aspects are important when addressing family businesses.
A general observation is that in order to conduct business (for example selling milk), a company in a developing country may be forced to create its own supplier. In this case it is represented by the activities the cooperative undertook to educate and collaborate with dairy farmers, aiming for a higher production and improved local society.

,

Den globala efterfrågan på jordbruksprodukter ökar i samband med jordens växande befolkning och de många utmaningar som är förknippade med detta har fått flertalet lösningar presenterade. I länder som definieras som utvecklingsmarknader och -ekonomier är utmaningar relaterade till befolkningens behov särskilt svåra att uppfylla. Tillväxtmarknader i denna kontext, såsom mejeriindustrin, kämpar med produktivitet och produktion på grund av begränsade resurser. Samtidigt har företagens ansvarsskyldighet gentemot samhället, att ta itu med sociala frågor och miljömål, förvandlats till den moderna metoden för affärsverksamhet.
För företag har anammandet av socialt ansvar blivit det moderna sättet att bedriva verksamhet på, både i utvecklingsländer och industriländer. Det existerar också ett större erkännande bland forskare och företag om att samhället kan inneha nyckeln till ett framgångsrikt företag. Nya begrepp såsom shared value växer fram för att förklara det ömsesidiga beroendet mellan företag och samhälle. I slutändan har rent filantropiskt handlande fått en konkurrent om att lösa de problem som uppkommer i ett utvecklingslands kontext. Resursbristen bland lokala företag innebär utmaningar för att uppnå ett så framgångsrikt företagande som möjligt. Resurser, såsom kunskap, måste därför anskaffas externt och nätverk är ett bra exempel för att främja kunskapsöverföring. Bland mindre företag i utvecklingsländer har den egentliga kapaciteten för nätverkets medlemmar att tillvarata kunskap inte vida undersökts.
Med hjälp av shared value, kunskap och nätverk så är syftet med den här studien att identifiera faktorer för att öka mjölkproduktionen hos ett mejerikooperativ, med ett utvecklingslands kontext. Ytterligare en avsikt är att undersöka hur kooperativet samverkar med sina medlemmar för att nå en ökad mjölkproduktion. Denna studie innehåller en fallstudie av verksamheten hos ett indonesiskt mejerikooperativ, KAN Jabung, som har uppmärksammat vikten av kunskap och nätverk för att förbättra produktionen och produktiviteten. Studien grundar sig i en litteraturgenomgång och flera källor av empiriska data såsom semi-strukturerade personliga intervjuer, observationer och sekundära uppgifter. Dessutom har studien en flexibel design och tog etisk hänsyn.
Resultaten från denna studie tyder på att ett småskaligt kooperativ i ett utvecklingsland kan uppnå sociala mål och förändring, delta i samverkans utbyten gällande kunskap och samtidigt öka sin produktion. Den visar också att inte alla faktorer för att öka produktionen är inom räckhåll för påverkan från en mellanhand i leveranskedjan och att individuella- eller familjeaspekter är viktiga när man vänder sig till familjeföretag.
En generell observation gäller att företag i ett utvecklingsland som vill bedriva sin verksamhet (till exempel sälja mjölk) kan förmås att skapa sin egen leverantör. I detta fall representeras det av verksamheten kooperativet genomför för att utbilda och samarbeta med mjölkbönder med avsiktet att nå en högre produktivitet, produktion och förbättrat lokal samhälle.

Main title:Addressing dairy production challenges through a shared value approach
Subtitle:a case study of an Indonesian cooperative
Authors:Svensson, Simon
Supervisor:Mark-Herbert, Cecilia
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1067
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:dairy cooperative, innovation, networks, case study, semi-structured interviews, Indonesia
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5935
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5935
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Extension
Development economics and policies
Language:English
Deposited On:10 Oct 2016 13:47
Metadata Last Modified:10 Oct 2016 13:47

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics