Home About Browse Search
Svenska


Hakkarainen, Sanja and Nilsson, Jessica, 2016. Waste not, want not : food waste practices in Swedish restaurants. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Food waste is a global issue with environmental, social, and economic consequences. With a growing population the topic of food waste and how to use our resources more efficiently is more important than ever. Currently there are various policies aimed at lowering food waste amounts both at an EU level down to a Swedish municipal level. This thesis focuses mainly on the EU Waste Framework Directive which is implemented even at a municipal level in Sweden. The problem of food waste is linked to practices, habits and cultural attitudes in developed nations. For this reason it is important to study these practices in order to accommodate change and tackle the food waste issue.
Many studies have focused on investigating the sources of food waste from households while very little is known about other outlets such as restaurants whose services contribute to the food waste amounts. Limited research can be found on prevention, sources, and practices regarding food waste in restaurants. By understanding the practices and what affects food waste, work can be done in order to lower the waste amounts. Social practice theory provides a framework to understand food waste management in restaurants by looking at the practices and what affects them while bringing the socio-technical structure and cultural context into consideration. Stakeholder theory, sustainability management, and the triple bottom line are concepts that influence and relate to social practice theory in various ways while they also provide perspectives to help analyze the elements of practice theory.
The aim of this research project is to investigate food waste practices in restaurants during a time of awareness and efforts to change and address the food waste issue. The qualitative project consists of four case study restaurants, two full service and two quick service, in Uppsala municipality. The primary empirical sources consist of semi-structured interviews and participatory observations within the case study restaurants. A review of the existing literature as well as a study of the company websites and selected social media accounts make up the secondary sources of empirical evidence in the study. The analysis of the empirical findings is done with the help of the conceptual framework and selected theories.
The results of the project consist of four main findings and indicate that the restaurant type affects the food waste practices due to their systems and organizational differences. Further, the restaurant type has a significant impact on the type of food waste produced in the restaurant. Customer plate waste was discovered to be one of the bigger sources of food waste in the full-service restaurants and the use of doggy bags would be a way to lower food waste amounts but a cultural resistance toward the use of doggy bags was discovered in the case study restaurants. Lastly, none of the EU or national policies and regulations aimed towards the minimization or prevention of food waste has been directed at the restaurants in this study. The municipality encourages the sorting of food waste but there are no observed efforts to help the prevention of food waste in the restaurants. Since the prevention of food waste is prioritized in the EU and national policies, this finding is of significance.

,

Matsvinn är ett globalt problem med miljömässiga, sociala och ekonomiska konsekvenser. Med en växande global population är ämnet matsvinn och hur vi ska använda jordens resurser mer effektivt mer aktuellt än någonsin. I dagsläget finns olika policys med målet att minska matsvinnet både på en EU nivå och på svensk kommunal nivå. Denna uppsats fokuserar främst på EUs avfallsdirektiv som implementeras på kommunal nivå. Problemet med matavfall är kopplat till praktiker, vanor och kulturella attityder i utvecklade länder. Av den anledningen är det viktigt att studera dessa praktiker för att kunna åstadkomma förändring och minska matsvinnet.
Många studier har fokuserat på orsakerna till matsvinn i hushåll medan lite kunskap finns kring andra källor till matsvinn såsom restauranger vars aktiviteter och tjänster bidrar till mängden matsvinn. Det finns begränsad forskning om förebyggande åtgärder, källor, och praktiker kopplat till matavfall i restauranger. Genom att skapa en förståelse för praktiker och vad som påverkar matsvinnet så kan arbete göras för att minska matsvinnet. Social practice theory skapar ett ramverk för att förstå hanteringen av matsvinn i restauranger genom att studera praktikerna och vad som påverkar dessa samtidigt som den tar hänsyn till social-tekniska infrastrukturer och kulturella kontexter. Stakeholder theory, sustainability management och triple bottom line är koncept som påverkar och relaterar till social practice theory på olika sätt samtidigt som de bidrar med perspektiv och hjälp för att kunna analysera elementen som social practice theory bygger på.
Målet med denna uppsats är att studera praktiker kopplade till matsvinn i restauranger i en tid av medvetenhet kring matsvinn och dess konsekvenser och en vilja att förändra praktiker kopplade till matsvinn för att kunna minska mängderna matsvinn. Studien är kvalitativ och består av 4 case studie restauranger, två snabbmats restauranger och 2 full service restauranger, i Uppsala kommun. De primära källorna består av semi-strukturerade intervjuer och observationer i restaurangerna. Sekundära källor består av en litteraturstudie av existerande litteratur samt restaurangernas egna websidor och utvalda sociala medier. Analysen av empirin är gjord med hjälp av ett ramverk och valda teorier.
Resultaten indikerar att typen av restaurang påverkar matsvinns praktiker på grund av restaurangtypernas olika system och organisatoriska skillnader. Restaurangtyp påverkar även vilken slags matsvinn som produceras i restaurangen. Tallrikssvinn var en av huvudkällorna till matsvinn i fullservice restaurangerna och användandet av doggy bags skulle kunna minska matsvinnet. Dock upptäcktes en kulturell resistans till användandet av doggy bags i case studie restaurangerna. Ingen av EUs eller de nationella policyer som ämnar att minska matsvinnet kunde iakttas i restaurangerna i denna studie. Kommunen uppmuntrar sorteringen av matavfall men ingen uppmuntran eller ansträngning för att minska matsvinnet kunde observeras i restaurangerna. Eftersom förhindrandet av matsvinn är ett prioriterat mål inom EU och Sverige så är denna observation av betydelse.

Main title:Waste not, want not
Subtitle:food waste practices in Swedish restaurants
Authors:Hakkarainen, Sanja and Nilsson, Jessica
Supervisor:Hakelius, Karin
Examiner:Ferguson, Richard
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1064
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NM002 Agricultural Economics and Management - Master's Programme 120 HEC, NM005 Environmental Economics and Management - Master's Programme 120 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:avoidable food waste, food waste prevention, food waste sorting, social practice theory, Waste Framework Directive
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5927
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5927
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Trade, marketing and distribution
Language:English
Deposited On:07 Oct 2016 13:26
Metadata Last Modified:07 Oct 2016 14:46

Repository Staff Only: item control page