Home About Browse Search
Svenska


Wu, Lina, 2016. Infestation and management of the black coffee twig borer in Uganda : and the potential impact of the leguminous tree Albizia chinensis on robusta coffee. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Ecology

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

The Black coffee twig borer’s (BCTB) impact on the robusta coffee production in Uganda is of major importance. A recent study showed that 69% of the coffee farms are infested by the pest of the 26 districts surveyed, with an average of 40% of the coffee plants being attacked. The national yield loss is estimated to be 9% because of BCTB.
In this survey farmers, extension officers and researchers were interviewed to compare the knowledge accumulated of BCTB on local, district and national levels and to discuss the management methods of the pest. Since the coffee plants are largely grown using agroforestry methods the utilization of shade trees is both common and recommended. A field study was conducted in the two districts in Central Uganda to investigate if shade trees can be potential hosts to the beetle. In this particular thesis the relationship between the BCTB and the promoted leguminous tree, Albizia chinensis, was examined. Although A. chinensis is recommended to be intercropped with coffee, it has been found to be an alternative host to the BCTB.
The results from the interviews show the different levels of knowledge accumulated by the groups considering the BCTB. The farmers experienced an increased infestation levels of BCTB over the last few years and estimated their yield loss to range between 20-75% because of the pest. The estimation by the officers were lower (5-50%) and two officers believed the infestation levels to be declining. The cutting down of shade trees wasn’t recommended by any officer or researcher, however, four farmers cut down shade trees in order to decrease the levels of BCTB. There may be more cases though, since eleven farmers didn’t give any reason to why they chose to cut down their trees. A. chinensis was mentioned to be a host to BCTB by one researcher and one officer, but the same researcher still recommended it for certain areas. Only one more officer recommended A. chinensis to be intercropped with coffee. The results from our field study showed no significant relationship between presence and abundance of this tree and BCTB attack rates. None of the farmers who had A. chinensis seemed to know the potential the tree inhabits as host to BCTB. The issue thus remain to be further investigated and include to what extent A. chinensis can be recommended.
This study gives indications on what can be done to further improve the sit-uation for the coffee farmers in the two districts surveyed.

,

Kaffevivelns påverkan på robusta kaffe i Uganda är av stor betydelse. En färsk studie visade på att 69% av kaffegårdarna var drabbade av skadgöraren i de 26 undersökta distrikten. I genomsnitt var 40% av kaffeplantorna attackerade. Den nationella skördeförlusten på grund av kaffeviveln uppskattas till 9%.
I denna studie intervjuades bönder, rådgivare och forskare för att jämföra kunskapsnivåerna kring kaffeviveln på lokal, distrikt och nationell nivå, samt för att diskutera kontrollåtgärder. Eftersom det mesta av kaffet odlas i agroforestry system så är användandet av skuggträd både en vanlig och rekommenderad metod. En fältstudie genomfördes i två distrikt i centrala Uganda för att undersöka ifall skuggträd är potentiella värdar för kaffeviveln. I den här studien undersöktes sambandet mellan kaffeviveln och det rekommenderade leguminosa trädet Albizia chinensis. Fastän man uppmuntrar samodling med A. chinensis i kaffeodlingar så har man tidigare visat på att det är ett värdträd för kaffeviveln.
Resultaten från intervjuerna visar på de olika kunskapsnivåerna och uppfattningar som de skilda grupperna hade angående kaffeviveln. Bönderna upplevde ökade angreppsnivåer av kaffeviveln under de senaste åren och uppskattade sina skördeförluster till 20-75%. Rådgivarna i sin tur, uppskattade lägre angreppsnivåer (5-50%) och två av rådgivarna trodde att angreppsgraden höll på att minska. Fyra bönder högg ner sina skuggträd för att minska angreppen av kaffeviveln, en åtgärd som inte rekommenderades av varken rådgivarna eller forskarna. Ytterligare ett antal bönder kan ha tillkommit, då elva bönder inte uppgav någon anledning till varför de huggit ner sina träd. En forskare och en rådgivare uppgav att A. chinensis är ett värdträd för kaffeviveln, dock rekommenderade samma forskare fortfarande trädet för särskilda områden. Endast en rådgivare till rekommenderade A. chinensis för samodling i kaffe. Resultaten från vår fältstudie visade inte på något signifikant samband mellan närvaron och förekomsten av A. chinensis och kaffevivelangrepp. Ej heller tycktes de fem bönderna som hade A. chinensis medvetna om att trädet potentiellt kan vara ett värdträd för BCTB. Eftersom uppfattningarna skiljer sig om till vilken grad A. chinensis kan användas som skuggträd, så bör detta undersökas vidare.
Studien ger vidare indikationer på vad som kan göras för att förbättra situationen för kaffebönderna i de två undersökta distrikten.

Main title:Infestation and management of the black coffee twig borer in Uganda
Subtitle:and the potential impact of the leguminous tree Albizia chinensis on robusta coffee
Authors:Wu, Lina
Supervisor:Jonsson, Mattias and Komakech, Victor and Mujurizi, Fred
Examiner:Dahlin, Sigrun
Series:Självständigt arbete/Examensarbete / SLU, Institutionen för ekologi
Volume/Sequential designation:2016:4
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY003 Agricultural Programme - Soil/Plant 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
Keywords:Xylosandrus compactus, agroforestry, shade, Vi Agroforestry
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5914
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5914
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Pests of plants
Language:English
Deposited On:10 Oct 2016 12:42
Metadata Last Modified:10 Oct 2016 12:42

Repository Staff Only: item control page