Home About Browse Search
Svenska


Kollberg, Elin, 2016. Tidiga tillväxteffekter av kvävetillförsel på SeedPAD och plantor. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
15MB

Abstract

I boreala skogar begränsas trädens tillväxt av olika ståndortsfaktorer och främst är det temperatur, tillgång till solljus, vatten och mineralnäring som utgör hinder. Makronäringsämnet kväve är det mineralnäringsämne som till stor del begränsar tillväxten i nordliga barrskogar. Etablering av den nya föryngringen är som mest känslig de tio första åren och ju större plantan blir desto bättre blir chanserna till överlevnad. Sådd som föryngringsmetod kantas av stor fröåtgång och osäkra föryngringsresultat vilket resulterat i utvecklandet av SweTree Technologies SeedPAD koncept. Konceptet består i användandet av ett förädlat plantagefrö inkapslat i en påse med ett hygroskopiskt material i syfte att öka plantbildningen och därmed minska frömängden, öka etableringsandelen och möjliggöra en förädlingsvinst.
I denna studie utfördes tre försök i syfte att utröna om tillförsel av olika kväveformer påverkar den tidiga tillväxten. Två försök utfördes i fält med SeedPAD och ettåriga täckrotsplantor och ett försök i växthus med enbart SeedPAD. Totalt testades sex olika behandlingsalternativ i fält och tre i växthusförsöket. I växthuset testades även tre olika nivåer per behandlingsalternativ. Mätningar utfördes efter fyra månader med avseende på etablering, tillväxt samt kväveinnehåll.
Överlevnaden var mycket god oavsett behandling i fält. Av alla behandlingsalternativ för SeedPAD var det endast ett alternativ som gav signifikanta tillväxtskillnader i både fält- och växthusförsöket. För SeedPAD i fält uppmättes en dubblering i tillväxt vid jämförelse med de ogödslade substraten och i växthuset en femfaldig ökning. För täckrotsplantorna uppmättes i genomsnitt 30 procents tillväxtökning för de gödslade plantorna. De var behandlade med ett kvävealternativ som inte gav någon tillväxtökning för SeedPAD. Procentuell rottillväxt skiljde sig inte signifikant åt mellan gödslade och ogödslade substrat. Resultaten i denna studie visar att det finns stor potential till förbättrad tillväxt under första växtsäsongen vid sådd med SeedPAD och planterade plantor. Betydelsen av tillförd kvävekälla, kombination och nivå är dock stor för att effekt skall visas under första växtsäsongen.

,

Tree growth in boreal forests is limited by various site factors. Temperature, available sunlight, water and mineral nutrition are critical factors when establishing a new generation of seedlings. In these forest ecosystems, nitrogen is the factor most often restricting growth. The first ten years are the most sensitive ones when regenerating with sowing. About half of the established seedlings year one will have died at year ten. Bigger plants have greater chances of survival and successfully establish a new regeneration. Sowing as regeneration method is known for its doubtful establishment results, resulting in the development of SweTree Technologies SeedPAD concept. The concept consists of a refined seed in a package with a hygroscopic material promoting survival establishment and hence enabling reduction of the number of seeds per hectare. This would then enable use of high-value seed sources.
Three different experiments were made in order to determine whether different nitrogen sources affect the early growth. Two field experiments was performed with SeedPAD and one-year-old seedlings. The third experiment was performed on SeedPAD in a greenhouse. Six different nitrogen combinations were tested in the field experiments and three combinations in the greenhouse experiment. Different levels of nitrogen fertilization were also tested in the greenhouse experiment. After four months’ measurements were performed regarding establishment, growth and nitrogen supply.
The survival of SeedPAD seedlings was very good regardless of treatment in the field experiment. All experiments showed clear significant growing differences depending on the specific nitrogen treatment. Of all combinations for SeedPAD only one treatment showed significant difference. In the field experiments with SeedPAD a doubling of growth was measured for one nitrogen treatment in comparison with the untreated SeedPADs and in the greenhouse experiment the growth was five times as high as for untreated seedlings. For the one-year-old seedlings, an average of 30 % increase in growth for the fertilized seedlings were found. The results from this study indicates there is a great potential to improve the early growth of seedlings within the first growing season. The importance of nitrogen source, combination and level is great in order to show effect during the first season.

Main title:Tidiga tillväxteffekter av kvävetillförsel på SeedPAD och plantor
Authors:Kollberg, Elin
Supervisor:Näsholm, Torgny and Holmlund, Mattias and Öhlund, Jonas
Examiner:Hallsby, Göran
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Volume/Sequential designation:2016:5
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:SeedPAD, fröplantor, kvävegödsling, tidig tillväxt, seedlings, fertilization, early growth development
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5907
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5907
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Fertilizing
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:03 Oct 2016 12:14
Metadata Last Modified:03 Oct 2016 12:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics