Home About Browse Search
Svenska


Karlsson, Helena, 2016. Feline odontoclastic resorptive lesions : etiologi och patogenes. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
794kB

Abstract

Feline odontoclastic resorptive lesions (FORL) är en mycket vanlig tandsjukdom hos katt, med en prevalens på 29 % hos en i övrigt frisk population av katter. Det saknas i dag kunskap om faktorerna bakom sjukdomen och hur den ska förebyggas. Syftet med uppsatsen är därför att undersöka vilka etiologier till FORL det finns bevis för i forskningen, vilka etiologier som verkar troligast samt att undersöka patogenesen vid FORL.
Forskningen har visat med säkerhet att FORL är vanligare ju äldre katterna blir. Det är även tydligt att sjukdomen fortgår och att det uppstår fler lesioner allteftersom. Det tyder på att det antingen finns ett yttre stimuli under en längre tid hos de flesta katter eller att det är en idiopatisk sjukdom som utvecklas långsamt.
Det är tydligt att många katter med FORL har inflammation i tandköttet och tandsten på drabbade tänder. Forskningen har dock inte kunnat fastställa ett samband mellan parodontit och FORL. Det finns katter som lider av parodontit, men inte utvecklar FORL. Det är möjligt att det behöver uppstå en skada eller förändring av tandens yttre skyddande lager för att resorption ska kunna ske.
Vidare diskuteras det att inflammationen kan uppstå sekundärt och bero på att lesionens oregelbundna yta gör att plack lätt får fäste där. Sannolikt bidrar inflammationen till att underhålla och förvärra sjukdomen, även om det är möjligt att inflammationen uppkommer sekundärt till en vävnadsskada. Det finns nämligen flera studier som talar för att inflammation i vävnaden utvecklar och driver förloppet vidare.
Flera studier har undersökt om en hög koncentration av D-vitamin i serum kan orsaka FORL. Det finns studier som har sett ett samband mellan FORL och hög koncentration av D-vitamin i serum. Det finns dock studier som inte har sett ett sådant samband, utan tvärtom har friska kontroller haft högre koncentration av D-vitamin i serum än individer med FORL.
Ytterligare en hypotes som har undersökts är om mekanisk överbelastning som uppstår när katter äter torrfoder kan ge upphov till FORL. Det finns i dagsläget inga tydliga bevis för denna hypotes. Det vore dock intressant att forska vidare på området då många katter äter mycket torrfoder.
En del forskare föreslår att det skulle kunna vara flera olika etiologier som ger upphov till FORL. De anser att dessa etiologier skulle kunna verka var och en för sig eller tillsammans och orsaka sjukdomen. Det skulle mycket väl kunna vara flera etiologier som ligger bakom FORL. Det skulle förklara varför FORL ser olika ut patologiskt, och även varför forskarna har haft svårt att hitta en etiologi till FORL.

,

Feline odontoclastic resorptive lesions (FORL) is a very common dental disease in cats, with a prevelance of 29 % in a population of otherwise healthy cats. However, knowledge of the factors causing the disease and how it can be prevented are lacking today. The purpose of this paper is to investigate the etiologies behind FORL, and to discuss which etiologies seem to be the most likely. Furthermore, the purpose is to investigate the pathogenesis of FORL.
Research has shown with certainty that FORL becomes more common as cats age. It is also clear that the disease process continues and gives rise to more lesions as the cat gets older. This suggests that some external stimuli persist in the environment surrounding most cats, or that it is an idiopathic disease that progresses slowly.
It is clear that many cats with FORL have gingivitis and tartar on the affected teeth. However, research has not been able to establish a link between periodontitis and FORL. There are cats who suffer from periodontitis, but who doesn’t develop FORL. It is possible that the external protective layers of the tooth have to be damaged or altered before the resorption process can begin.
Another hypothesis is that the inflammation occurs secondarily, and the reason for the inflammation is that the lesion's irregular surface leads to accumulation of plaque. It is probable that the inflammation contributes to the disease process, even though it is possible that the inflammation occurs secondary to tissue damage. There are several studies that show how inflammation in the tissue can make the disease develop and progress.
Several studies have investigated whether a high concentration of vitamin D in serum can cause FORL. Some studies have shown a correlation between FORL and a high concentration of vitamin D in serum. However, there are studies that have not found such a correlation, and on the contrary the healthy controls have had a higher concentration of vitamin D in serum than the cats with FORL.
Another hypothesis that has been investigated is if occlusal overload when the cat eats kibbles can cause FORL. There is no clear evidence for this hypothesis. However, it would be interesting to do further research on occlusal overload since many cats eat a lot of kibbles.
Some scientists suggest that there may be several different etiologies that can cause FORL. They propose that different etiologies may work together or alone to give rise to FORL. This may very well be true. It would explain why FORL can take on different pathological appearances, and also why scientists haven’t been able to find an etiology of FORL to this date.

Main title:Feline odontoclastic resorptive lesions
Subtitle:etiologi och patogenes
Authors:Karlsson, Helena
Supervisor:Vargmar, Karin
Examiner:Tyden, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2016:43
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:FORL, tandresorption, inflammation, D-vitamin, mekanisk belastning, ålder, tooth resorption, inflammation, vitamin D, occlusal force, age
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5900
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5900
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:30 Sep 2016 14:56
Metadata Last Modified:30 Sep 2016 14:56

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics