Home About Browse Search
Svenska


Kånåhols, Malin, 2015. Diagnostiska kriterier och C-reaktivt protein hos Nova Scotia Duck Tolling Retrievers med immunmedierad sjukdom. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Nova Scotia Duck Tolling Retriever, eller tollare som de kallas i dagligt tal, är överrepresenterade för vissa immunmedierade sjukdomar. I Sverige är framförallt den SLE (systemisk lupus erythematosus)-relaterade sjukdomen immunmedierad reumatisk sjukdom (IMRD) samt steroid responsiv meningit-arterit (SRMA) uppmärksammade.
Detta arbete är indelat i tre delstudier. Den första delen består av en litteraturöversikt över förekomsten av IMRD och SRMA samt C-reaktivt protein (CRP) vid immunmedierade polyartriter.
I andra delen undersöktes vilka diagnoskoder som hade tilldelats tollare med IMRD respektive SRMA. Journalanteckningar från sjuka tollare studerades, 31 journaler i respektive sjukdomsgrupp. Den vanligaste diagnoskoden vid IMRD var hälta och vid SRMA akut meningit. De flesta av diagnoskoderna som användes var ospecifika för sjukdomarna men de specifika diagnoskoder som togs fram i den här undersökningen kan användas i vidare undersökningar om förekomst av IMRD och SRMA. I den här delen av arbetet sammanställdes även sjukdomsdata från en enkätundersökning omfattande 777 enkäter besvarade under åren 1999 till 2014. Det vanligast rapporterade kliniska fyndet hos dessa tollare var hälta. I enkäten fanns frågor om fyra sjukdomar/sjukdomskomplex som skulle kunna representera IMRD och SRMA. Dessa var meningit, artrit, tollarsjuka och allmän autoimmun sjukdom. Tillsammans hade de en förekomst på 7,9 %. Meningit och tollarsjuka hade båda en förekomst på 3,0 % var för sig.
I sista delen i arbetet undersöktes C-reaktivt protein (CRP) hos tollare med konstaterad IMRD (ANA-positiva) och misstänkt IMRD (ANA-negativa), dessa jämfördes mot en frisk kontrollgrupp. En statistiskt signifikant skillnad kunde ses mellan den ANA-positiva gruppen (median 11,8 mg/l) och den friska kontrollgruppen (median 2,4 mg/l) och även mellan alla hundar med IMRD (median 10,6 mg/l) och den friska kontrollgruppen. Ingen signifikant skillnad kunde ses mellan den ANA-negativa gruppen (median 7,9 mg/l) och den friska kontrollgruppen. CRP-värdena hos hundar med konstaterad IMRD var i den här undersökningen lindrigt förhöjda. Vid SLE hos människa är CRP lindrigt till måttligt förhöjt till skillnad mot många andra autoimmuna polyartriter där värdena ofta är högre. Resultaten i denna studie kan stödja att IMRD är en SLE-relaterad sjukdom. I den ANA-negativa gruppen fanns flera avvikande värden, både höga och låga. Vid andra sjukdomar som orsakar liknande symptom som vid IMRD kan CRP vara lågt t.ex. vid osteoartrit, eller högt t.ex. vid idiopatisk polyartrit. De varierande resultaten i denna grupp kan bero på att vissa hundar egentligen har en annan sjukdom. Undersökningen visar att CRP skulle kunna användas som hjälpmedel i diagnostiken av IMRD.

,

Nova Scotia Duck Tolling Retrievers, or Tollers, are over-represented for certain immune-mediated diseases. In Sweden a SLE (systemic lupus erythematosus)-related disease called immune-mediated rheumatic disease (IMRD) and steroid-responsive meningitis-arteritis (SRMA) have been identified.
This study is divided into three parts. The first part is a literature study of IMRD and SRMA and C-reactive protein (CRP) in immune-mediated polyarthritis.
In the second part the diagnostic codes that had been assigned Tollers with IMRD and SRMA respectively were examined, using 31 records from each disease group. The most commonly used diagnostic code in Tollers with IMRD was lameness and in SRMA acute meningitis. Most of the diagnostic codes used were non-specific for the diseases. However, the specific diagnostic codes that were observed in this study may be used in further investigations of IMRD and SRMA.
The second part of the study also consisted of a survey comprising 777 questionnaires. During the years 1999-2014 owners of Tollers have had the opportunity to answer questionnaires about diseases of their own dog. The most frequent clinical finding according to the questionnaires was lameness. There were also questions about four diseases/disease complexes that could represent IMRD and/or SRMA. These were meningitis, arthritis, “tollarsjuka” and general autoimmune disease. At least one of these diagnoses were reported in 7.9% of the dogs. Meningitis and “tollarsjuka” were reported in 3.0% of dogs respectively.
In the last part of the study C-reactive protein (CRP) of Tollers with confirmed IMRD (ANA-positive) and suspected IMRD (clinical signs of IMRD but ANA negative) were examined. These were compared to a healthy control group of Tollers. A statistically significant difference was seen between the ANA-positive group (median 11.8 mg/l) and the healthy control group (median 2.4 mg/l) and also between all dogs with IMRD (median 10.6 mg/l) and the healthy control group. No significant difference was seen between the ANA-negative group (median, 7.9 mg/l) and the healthy control group. CRP levels in dogs with confirmed IMRD were in this investigation mildly elevated. In SLE in humans CRP is mildly to moderately elevated in contrast to many other autoimmune polyarthritides where the values are usually higher. The results of this study may support the fact that IMRD is a SLE-related disease. In the ANA-negative group with suspected IMRD there were several outliers, both high and low. In other diseases that cause similar clinical signs as IMRD, CRP may be low, e.g. in osteoarthritis, or high e.g. idiopathic polyarthritis. The varying results in the group of suspected IMRD may be due to the fact that some dogs actually suffer from another disease. The study shows that CRP could be used as an aid in the diagnosis of IMRD.

Main title:Diagnostiska kriterier och C-reaktivt protein hos Nova Scotia Duck Tolling Retrievers med immunmedierad sjukdom
Authors:Kånåhols, Malin
Supervisor:Hamlin, Helene and Bremer, Hanna
Examiner:Gustås, Pia
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2015:70
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:Nova scotia duck tolling retriever, C-reaktivt protein, CRP, immunmedierad reumatisk sjukdom, IMRD, steroid-responsiv meningit arterit, SRMA, tollare, tollarsjuka
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5878
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5878
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:28 Sep 2016 08:20
Metadata Last Modified:28 Sep 2016 08:20

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics