Home About Browse Search
Svenska


Wilhelmsson, Pär, 2016. En analys av befintliga och alternativa gallringsmallar för tall i norra Sverige. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Olika beslutsstöd för gallring, så kallade gallringsmallar, har sammanställts av Skogsstyrelsen (1984) och Skogforsk (INGVAR). Denna studie består av tre delar. I den första delstudien jämförs fyra olika alternativ till stöd för beslut om gallring med Heureka. Två av alternativen var konsekvensanalyser för gallring enligt Skogsstyrelsens (SKS) respektive INGVARs (ING) gallringsmallar. Alternativ NYA anpassades för att tillmötesgå Skogsstyrelsens riktlinjer för gallring 2016. Alternativ REF konstruerades för att uppnå högsta möjliga nuvärde och för att utgöra referensalternativ. De fyra alternativen jämfördes i första hand efter nuvärde vid 1,5 % respektive 2,5 % kalkylränta men också efter skogsskötsel. REF gav högst nuvärde, i tur och ordning följt av NYA, ING och till sist SKS. Detta gällde för båda kalkylräntorna, om än skillnaderna var något större vid 1,5 % kalkylränta än vid 2,5 % dito. Resultatet indikerar att Skogsstyrelsens och INGVARs gallringsmallar föreslår gallring tidigare än vad som är nuvärdesmässigt motiverat, att nya gallringsmallar kan ge bättre ekonomiskt resultat och lägre risk för skador. I den andra delstudien sammanställdes nya gallringsmallar för tall i norra Sverige efter ett utförande som liknar Skogsstyrelsens gallringsmallar från 1984, baserat på resultatet för NYA. Trender i resultatet från delstudie 1 kunde visuellt skönjas i gallringsmallarna från delstudie 2, som att gallring föreslås för tidigt i Skogsstyrelsens och INGVARs gallringsmallar. I den tredje delstudien utformades stöd för gallringsbeslut med hjälp av binär logistisk regression. Modellerna skattar sannolikheten för att Heureka, med inställningar från NYA rådande, hade gallrat ett skogsbestånd. Modellerna föreslog gallring i enlighet med Heurekas utförda gallringar i 79-87 % av bestånden.

,

Support tools for thinning, so called thinning schedules, have been compiled by the Swedish Forest Agency and Skogforsk (INGVAR). This study comprises three parts. The first part is a comparison in Heureka of four decision support systems for thinning. Two of the systems, also called alternatives, were impact assessments for thinning according to the Swedish Forestry Board (SKS) and INGVAR (ING). Alternative NYA was designed to accommodate Swedish Forestry Board’s recommendations for thinning today. Alternative REF was designed to reach the highest net present value possible and to constitute as reference. The four alternatives were compared primarily by net present value and secondarily by silviculture. REF gave the highest net present value, NYA gave the second highest, then came ING and SKS had the lowest NPV. This was the case for both 1,5 % and 2,5 % interest rate. The study suggests that official thinning schedules leads to inferior thinnings, both economically and with regard to wind damage risk. In the second part of the study new thinning schedules were derived, similar to Swedish Forestry Board’s ones from 1984. The third part of the study contained a binary logistic regression that resulted in thinning models. The models estimate the probability that Heureka would have thinned a stand with the properties for NYA as current. The models suggested thinning with 79-87 % unity to the thinnings conducted by Heureka.

Main title:En analys av befintliga och alternativa gallringsmallar för tall i norra Sverige
Authors:Wilhelmsson, Pär
Supervisor:Holmström, Hampus
Examiner:Lämås, Tomas
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:460
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:gallring, nuvärde, beslutsstöd, Heureka, binär logistisk regression
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5821
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5821
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:15 Sep 2016 10:52
Metadata Last Modified:15 Sep 2016 10:52

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics