Home About Browse Search
Svenska


Burgman, Johannes, 2016. Hur nå produktionsmålen vid konverteringsenhet för kartong : möjligheter till effektivisering. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Denna fallstudie genomfördes på Iggesund Paperboards förädlingsanläggning för kartong i Strömsbruk. Syftet med studien var att ta fram förbättringsförslag inom Strömsbruks värdeflöde och organisation vilka skulle kunna hjälpa Strömsbruk att nå sin fulla kapacitet och förbättra lönsamheten. Fallstudien genomfördes i explorativ anda, med kvalitativa datainsamlingsmetoder som grund. Jag befann mig på plats i Strömsbruk under våren 2016. Jag närvarade vid möten och i produktionen. Studien baserades på semistrukturerade intervjuer och samtal med personalen på anläggningen. I analysen av datamaterialet identifierades en problembild. Med hjälp av en teoretisk referensram om lean produktion utarbetades förslag på hur problemen skulle kunna lösas.
Största anledningen till att Strömsbruk idag inte kan nå upp till sina produktions och resultatmål är att de inte får in tillräckligt mycket kundorder. Strömsbruk och Iggesund fokuserar för mycket på sin egen produktion och klarar idag inte av att leverera rätt ledtider till kunderna. Detta leder till att kunderna vänder sig till andra leverantörer och order går förlorade. Genom att istället satsa på att förbättra flödeseffektiviteten kulle kortare ledtider kunna uppnås, och kunderna skulle välja att lägga fler order till Strömsbruk. För att kunna förbättra flödet krävs det att organisationen och arbetsmetoderna på Strömsbruk ses över, och anpassas efter rådande förutsättningar. En starkare kundanpassning krävs. Hur, när och till vilken mängd kunden vill ha sin order levererad måste prioriteras högre. Hur många ton maskinerna på Strömsbruk producerar kanske inte är det bästa sättet att mäta prestanda. Denna studie redovisar förslag till förbättringar, vilka om de implementeras, borde kunna leda Strömsbruk i riktning mot sina mål.

,

This case study was conducted at Iggesund Paperboard processing plant for cardboard Strömsbruk. The purpose of the study was to develop suggestions for improvement in Strömsbruk value stream and organization which could help Strömsbruk to reach its full capacity and improve profitability. The case study was conducted in the exploratory spirit, with qualitative data collection methods as a basis. I was on location in Strömsbruk in the spring of 2016. I attended meetings and in production. The study is based on semi-structured interviews and conversations with staff at the facility. In the analysis of the data identified a problem scenario. Using a theoretical framework of lean production, proposals were made on how the problems could be solved.
The biggest reason that Strömsbruk today cannot achieve their production and performance targets is that they do not receive enough orders. Strömsbruk and Iggesund are focusing too much on their own production making them unable to deliver the right lead times to customers. This means that customers turn to other suppliers and orders are lost. Instead, by focusing on improving flow efficiency, shorter lead times can be achieved, and the customers would choose to add more orders to Strömsbruk. Improving the flow requires the organization and working methods of Strömsbruk to be reviewed and adapted to prevailing conditions. A stronger customization is required. How, when and to what amount the customer wants to have their orders delivered must be given higher priority. How many tons’ machines on Strömsbruk produce may not be the best way to measure performance. This study presents suggestions for improvement, which if implemented, should lead Strömsbruk toward their goals.

Main title:Hur nå produktionsmålen vid konverteringsenhet för kartong
Subtitle:möjligheter till effektivisering
Authors:Burgman, Johannes
Supervisor:Hultåker, Oscar
Examiner:Roos, Anders
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:177
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:fallstudie, ständiga förbättringar, lean produktion, värdeflöde
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5868
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5868
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Processing of forest products
Language:Swedish
Deposited On:23 Sep 2016 13:27
Metadata Last Modified:23 Sep 2016 13:27

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics