Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, Filippa, 2016. Lugnande medicinering innan avlivning : hur gör vi det bäst för katten?. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
552kB

Abstract

Ordet eutanasi (avlivning) kommer från grekiskans eu som betyder god och thanatos som betyder död och att den sista stunden i ett älskat sällskapsdjurs liv ska vara just god är nog de flesta överens om. När det gäller avlivning av katt i Sverige skiljer sig tillvägagångsättet mellan veterinärer angående sedering innan avlivning samt hur man tillför avlivningsvätskan (intravenöst, intraperitonealt eller intrakardiellt). Sedering innan injektion av avlivningvätska bidrar i många fall till en lugnare avlivningssituation men kan även medföra negativa effekter såsom illamående och minskat blodtryck med svårighet att anlägga en intravenös kanyl som följd. Enligt riktlinjer för avlivning av djur bör veterinären sträva efter att avlivningen ska ske snabbt, smärtfritt och utan stress eller obehag för djuret. Då illamående får antas orsaka en viss grad av stress och obehag hos katten, är det därför intressant att undersöka om någon av de sederingskombinationer som används till katt i idag är bättre eller sämre ur denna aspekt.
Innan detta examensarbete påbörjades ställdes i Facebook-forumet ”Veterinärmedicin smådjur” frågan om vad man helst ger som sedering till katt innan avlivning samt vilket sätt avlivningsvätskan administreras på. Tillsammans med en sökning på liknande frågor i samma forum samlades 33 svar in och de tre vanligaste preparatkombinationerna var medetomidin-butorfanol, medetomidin-butorfanol-acepromazin och en mix av tiletamin-zolazepam-xylazin-butorfanol. Dessa tre preparatkombinationer i de vanligaste angivna doserna, valdes att ingå i följande studie och jämfördes i huvudsak avseende illamående.
21 privatägda katter som skulle avlivas av olika skäl ingick i studien. Katterna delades in i 3 grupper med 7 katter i varje grupp där varje grupp fick en av de tre möjliga preparatkombinationerna som premedicinering innan avlivning. Sederingen injicerades subkutant och katten observerades efteråt avseende reaktion på subkutan injektion, salivering, smackning, vokalisering, kräkning, hässjning, reaktion på kanylläggning, reaktion på pentobarbitalinjektion, agonala suckar samt muskelaktivitet postmortem.
Ingen statistisk signifikant skillnad kunde ses mellan de olika grupperna vad gällde tecken på illamående (salivering, smackning, vokalisering eller kräkning) men 86 % av katterna i studien oavsett grupp, uppvisade något av dessa beteenden. Slutsatsen för detta arbete är att flera alternativa premedicineringsprotokoll eller alternativ till sedering/anestesi till katt innan avlivning som ger mindre negativa effekter såsom illamående, behöver undersökas.

,

The word euthanasia comes from the Greek eu, meaning good and thanatos meaning death and most people would probably agree to that the last moment of a beloved pet's life should be good. When it comes to euthanasia of cats in Sweden, the approach between veterinarians differs regarding sedation prior to euthanasia, and the route of administration of the euthanasia drug (intravenous, intraperitoneal or intracardiac). Sedation before injection of the euthanasia drug contributes in many cases to a more peaceful euthanasia situation, but can also have negative effects such as nausea and decreased blood pressure with difficulty to place an intravenous catheter as a result.
According to the guidelines for the euthanasia of animals, the veterinarian should aim for a euthanasia procedure performed quickly, painlessly and without stress or discomfort to the animal. Because nausea may be assumed to cause some degree of stress and discomfort to the cat, it is interesting to investigate whether any of the sedation combinations used to the cat, is better or worse from this point.
Before this project started, a question was posted in the Facebook community “Veterinary Medicine Small Animal” what kind of sedation they give cats prior euthanasia and how the euthanasia drug is usually administered. Together with a search on similar issues in the same forum, 33 responses were gathered. The three most commonly used premedication combinations were medetomidine-butorphanol, medetomidine-butorphanol-acepromazine and a mix of tiletamine-zolazepam-xylazine-butorphanol. These three premedication combinations at the most commonly reported dosages were chosen to be part of the following study and compared primarily with respect to nausea.
21 privately owned cats who were to be euthanised for various reasons, were included in the study. The cats were divided into 3 groups of 7 cats in each groups, each group received one of the three possible combinations of premedication before administration of the pentobarbitone euthanasia preparation. Sedation was injected subcutaneously and the cat was observed afterwards regarding response to subcutaneous injection, salivation, licking, vocalization, vomiting, panting, reaction to placement of intravenous catheter, reaction to pentobarbital injection, agonal sighs and muscle activity postmortem.
No statistically significant differences were seen between the groups regarding signs of nausea (salivation, licking, vocalization, or vomiting), but 86 % of the cats in the study, regardless of group, exhibited one or more of these behaviors. The conclusion of this work is that more sedation protocols or alternatives to sedation / anesthesia in cats prior to euthanasia, which produces less adverse effects such as nausea, need to be examined.

Main title:Lugnande medicinering innan avlivning
Subtitle:hur gör vi det bäst för katten?
Authors:Eriksson, Filippa
Supervisor:Edner, Anna
Examiner:Pettersson, Ann
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2016:47
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:avlivning, katt, premedicinering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5852
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5852
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:21 Sep 2016 11:29
Metadata Last Modified:21 Sep 2016 11:29

Repository Staff Only: item control page